Christelijke Basisschool De Lichtbron

Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost

  • Bijenvriendelijke bloementuin
  • Ontmoetingsplek voor kleutergroepen
  • Ruimte om zelfstandig te werken
  • Technieklokaal voor Noventa scholen
  • Eigen leesboekencollectie

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof wordt voor De Lichtbron centraal geregeld via de organisatie Noventa. (Koepel in Achtkarspelen voor Christelijk onderwijs waarbinnen 11 scholen aangesloten zijn).

Uitgangspunt: Wij streven naar stabiliteit en rust m.b.t. de inzet van invalkrachten. Daarom maken we graag gebruik van leerkrachten die bekend zijn op onze school en daardoor de schoolorganisatie kennen. 

Omdat er tegenwoordig een groot tekort is aan (inval)leerkrachten zal het steeds moeilijker worden om vervanging bij ziekte of verlof goed te kunnen regelen. De Lichtbron stuurt bij hoge uitzondering een klas naar huis bij ziekte. Ouders worden altijd tijdig op de hoogte gebracht en we bieden daarbij opvang voor kinderen waar op dat moment thuis geen opvang is te regelen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school maakt gebruik van vakleerkrachten van muziekschool De Wâldsang (muzieklessen in de vorm van AMV en een Koperblaasinstrument leren bespelen). Voor projecten worden soms vakleerkrachten uitgenodigd (gast)lessen te verzorgen. 

Daarnaast worden met enige regelmaat gastdocenten ( bijvoorbeeld voor cultuurlessen, kunstlessen, technieklessen etc.) uitgenodigd om gastlessen te geven. 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de groepen 1 en 2

Het onderwijs in de groepen 1 en 2 is anders dan de aanpak in de andere groepen. We werken thematisch. Als bron wordt onder andere Kleuter Universiteit gebruikt. In het aanbod, de activiteiten en de inrichting van het lokaal is het thema te herkennen. De kern van het onderwijs in de groepen 1 en 2 is het spel, het werken met ontwikkelingsmaterialen en het leren van de basisvaardigheden. We werken vanuit de grote kring en de kleine kring, waarbij aandacht is voor leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Daarnaast werken we in tafelgroepen, in werkhoeken, in het speellokaal en buiten op het speelplein. Wij werken deels volgens de principes van het ervarings-/ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Er is veel ruimte voor vrij spel en voor activiteiten die kinderen zelf inbrengen of waar ze zelf het initiatief toe nemen. De leerkrachten spelen hier met hun activiteiten op in. Daarnaast krijgen de kinderen een aanbod met voorbereidende lees- en rekenactiviteiten. Voor het geplande aanbod in groep 1 en 2 werken de leerkracht met de doelen uit het observatiesysteem van ParnasSys. Deze sluiten aan op de tussendoelen voor het basisonderwijs.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De vakken en methodes         

Godsdienstige vorming

Elke dag begint en eindigt met een gebed. Ook voor de lunch bidden we. In alle groepen gebruiken we voor de dagopening de methode Kind op Maandag. De dagopening bestaat uit een of meer van de volgende onderdelen: een Bijbelverhaal, een gesprek, een verwerking, een lied. In alle bouwen gebruiken we het vertelrooster uit Kind op Maandag. De verhalen vertellen we op het niveau van de kinderen. Tijdens de gesprekken vertalen we de betekenis van de verhalen uit de bijbel naar het heden. Onze Christelijke identiteit is ook terug te zien in de specifieke aandacht die we geven aan de betekenis van Christelijke feesten. Kerst en Pasen vieren we in de groep of met ouders. De Christelijke normen en waarden zijn verweven in ons dagelijkse doen en laten. Geestelijke stromingen is opgenomen in ons aanbod voor wereldoriëntatie. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van sociale vaardigheden en actief burgerschap. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.  

Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we belang aan bewegingsonderwijs. Bewegen is een onderdeel van gezond gedrag en het vormt een afwisseling met het zittende schoolse leren. Ook het sociale aspect vinden we belangrijk: bewegen doe je samen. In de groepen 1 en 2 bewegen de kinderen dagelijks, buiten of in het speellokaal. In de groepen 3, 4 en 5 krijgen de kinderen eens in de 2 weken zwemonderwijs in De Kûpe en één keer per week bewegingsonderwijs in de zaal. De groepen 6, 7 en 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs in de zaal. De lessen bewegingsonderwijs zijn afwisselend van inhoud: sport & spel en toestellen. In de jaargids leest u de zwem- en gymtijden van de groepen 3 t/m 8. Voor het bewegingsonderwijs gebruiken we de methode Bewegingslessen voor het Basisonderwijs. Jaarlijks zijn er activiteiten in samenwerking met Het Breedtesport Project (High Five – Hart voor Sport): een intergemeentelijk initiatief om kinderen te stimuleren om te sporten. In alle groepen worden tussen de lessen door regelmatig bewegingsoefeningen gedaan om energie te krijgen.  

Zwemonderwijs

Voor de zwemlessen gebruikt het personeel van De Kûpe een eigen programma. Er wordt niet gericht opgeleid voor een diploma. De zwemles is verplicht voor alle leerlingen. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

Taalontwikkeling

Met taal ben je in het dagelijks leven in vele situaties bezig. Het is een middel om te communiceren, maar ook om de wereld om je heen te ordenen en te verkennen. Taal is veelomvattend en als we op schoolniveau taal willen indelen, dan denken we in de eerste plaats aan mondeling en schriftelijk taalgebruik. Bij mondeling taalgebruik wordt aandacht besteed aan lezen, luisteren en spreken. Schriftelijk taalgebruik bevat onder meer het stellen en het spellen. Het spellingsonderwijs wordt vanaf groep 4 op tablets verwerkt door de leerlingen.   In de groepen 1 en 2 besteden we veel tijd aan taalvorming. Dat lijkt haast ongemerkt en ongepland te gebeuren, maar er worden dagelijks situaties gecreëerd, waarbij vooral het spreken en luisteren  veel aandacht krijgen. De leerkrachten maken gebruik van spontane situaties, maar gebruiken ook materiaal voor taalstimulering en taalontwikkeling uit verschillende methodes. Vanaf groep 4 gebruiken we de methode 'Taal Actief'.

Lezen

Groep 3 maakt de stap naar methodisch leren lezen. We werken met de methode Veilig Leren Lezen (Kim versie). Het accent ligt op het leren lezen, maar er is ook aandacht voor leesbegrip, begrijpend luisteren, spelling en creatief schrijven. De methode biedt veel stof om in te kunnen spelen op verschillen tussen kinderen. In de groepen 4 tot en met 8 wordt de nadruk gelegd op technisch, begrijpend en studerend lezen. We gebruiken daar de volgende methoden voor: Zomaar een Tekst en Nieuwsbegrip. Voortgezet technisch lezen wordt gegeven middels de methode Estafette. Met deze methode bevorderen en onderhouden we het niveau van technisch lezen in de groepen 4 tot en met 8. Op allerlei manieren besteden we in de hele school aandacht aan leesbevordering en boekpromotie. Daarnaast zijn er contacten met de bibliotheek en doen we mee met de Kinderboekenweek. Tablets spelen een rol bij de verwerking van leesonderdelen. Vanaf groep 4 wordt 'Snappet' ingezet voor digitale verwerkingen.

Schrijven

We gebruiken de methode Pennenstreken.  We starten in groep 2 met het ontwikkelen van een goede schrijfhouding en het oefenen van schrijfpatronen. Alle groepen schrijven in blokschrift.  

Fries/Frysk

Bij dit vak gebruiken we  de methode Spoar8. Dit is een digitale methode voor de Fryske taal. De kinderen in de onderbouw worden vaak opgevangen in hun eigen taal, terwijl Fries in de midden- en bovenbouw vakmatig wordt gegeven. Het accent ligt op verstaan, spreken en lezen. Er is beperkte aandacht voor schrijven. In 2022-2023 willen we ons toeleggen op een onderzoek naar welke methodiek het beste past bij onze school. Dat zal een keuze worden tussen Spoar8 (de enige actuele methode die er op dit moment voor handen is) of een eigen leerlijn ontwikkelen (zie ook Engels).

Engels 

Wij hebben in alle groepen een aanbod voor Engels taalonderwijs. Daarbij volgen we niet zozeer een methode, maar we ontwikkelen hierin een eigen leerlijn. Het doel is vooral het durven spreken van Engels te stimuleren en daarnaast het leren schrijven van Engels in de basis. Voor het samenstellen van het lespakket gebruiken we diverse bronnen en digitale middelen.

Rekenen en Wiskunde

In de groepen 1 en 2 staat de ontdekking van de getallenwereld centraal, daarnaast is er aandacht voor het vormen van begrippen, de ruimtelijke ordening en ruimtelijke oriëntatie, oriëntatie in tijd en meetactiviteiten. De leerkrachten maken gebruik van spontane situaties, maar gebruiken ook materiaal voor rekenactiviteiten uit verschillende methodes. Vanaf groep 3 werken we een methode. We zetten op dit moment Snappet (digitaal programma op de tablet) in m.b.t. de methode Wereld in getallen versie 5. Er is in deze methode veel aandacht voor de basisvaardigheden hoofdrekenen, schattend rekenen, toepassingsrekenen, automatiseren en cijferen. Deze methode komt tegemoet aan verschillen tussen kinderen. Naast de methode maken we gebruik van andere materialen en computerprogramma’s voor ondersteuning en uitdaging. 

Wereldoriëntatie

Vanaf groep 1 verkennen we samen met de kinderen de wereld om ons heen. Dat gebeurt door kringgesprekken, lezen van prentenboeken, voorlezen, foto’s en prenten, kennis- en ervaringslessen, schooltelevisieprogramma’s en excursies. In de groepen 1 t/m 4 is deze oriëntatie op de wereld niet ingedeeld in vakken. Aspecten uit de diverse kennisgebieden bieden we in samenhang aan, soms met de nadruk op één van de onderdelen, bijvoorbeeld natuuronderwijs. Lesideeën halen we uit allerlei ideeënboeken, tijdschriften, van internet en van de televisie. In groep 3 starten we ook met de methode Naut, Meander en Brandaan. Ook in de bovenbouw vinden regelmatig activiteiten plaats die de diverse kennisgebieden overstijgen. Denk daarbij aan geestelijke stromingen, maatschappelijke verhoudingen en staatsinrichting. Regelmatig organiseren we excursies of gastsprekers.  

Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en Techniek

Vanaf groep 5 staan deze vakken op het lesrooster. We gebruiken hiervoor de methodes Meander, Brandaan en Naut. De methodes zijn thematisch opgebouwd met een verhaallijn rond de hoofdpersonen Meander, Brandaan en Naut. De kinderen worden meegenomen op “ontdekkingsreis” door deze hoofdpersonen. Door de verhalen, het beeldmateriaal en de teksten, worden ze uitgedaagd om te ontdekken en te onderzoeken. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek staan beurtelings in blokken van ongeveer drie weken op het lesrooster. Door een paar weken meerdere keren per week met een vakgebied bezig te zijn, ontstaat er meer verdieping.  

Verkeer

In de groepen 3 t/m 4 maken we gebruik van de  methode Klaar Over. Deze methode gaat uit van dagelijkse verkeerssituaties, waarbij er veel aandacht is voor regels en afspraken, het begrijpen van verkeersborden en voor het ontwikkelen van een verkeersbewuste mentaliteit. In de groepen 5 en 6 gebruiken we de methode Op voeten en fietsen. En in de groepen 7 en 8 gebruiken we  de Jeugd Verkeerskrant. Beide kranten zijn afkomstig van Veilig Verkeer Nederland. De kinderen doen elk schooljaar in groep 7 theoretisch en praktisch verkeersexamen, meestal in de maand april/mei. Verkeersveiligheidslabel: Dit label wordt aan een school toegekend als er aan een aantal criteria wordt voldaan op het gebied van de schoolorganisatie, verkeerslessen en verkeersprojecten, de praktische verkeersproef, de verkeersveilige schoolomgeving en de betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie.

Expressievakken

Kennis en vaardigheden opdoen is belangrijk, de creatieve vakken tekenen, handvaardigheid, drama en muzikale vorming vinden we ook belangrijk in alle groepen. Bij deze vakken gaat het niet alleen om vaardigheden, maar ook om het ontwikkelen van creativiteit, fantasie en om plezier. Het product is belangrijk en daar stellen we eisen aan, maar het proces, de wijze waarop iets wordt gemaakt, is zeker zo belangrijk. Bij handvaardigheid  komen diverse technieken en materialen aan bod. Bij deze lessen werken we graag met de hulp van ouders en vrijwilligers. Voor muziek werken we met de (digitale) methode '1,2,3 Zing'. Daarnaast maken we gebruik van de inzet van vakleerkrachten van 'De Wâldsang' die projectmatig lessen geven in een doorgaande lijn, variërend van A.M.V. lessen tot het leren bespelen van een instrument. Door de verschillende activiteiten is muziek echt een doe-vak. De leerlingen doen op een speelse en leuke manier kennis, inzicht en vaardigheden op en leren een mening te vormen over muziek.  

Actief burgerschap / leerlingenraad

Actief Burgerschap, levensbeschouwelijke identiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van sociale vaardigheden zijn voor ons nauw met elkaar verbonden. Wij zijn ons ervan bewust dat kinderen opgroeien in een complexe, pluriforme maatschappij. Onze school wil kinderen voorbereiden op deelname aan deze maatschappij. De kernwaarden uit onze visie op identiteit zijn hierin onze leidraad: respect, verantwoordelijkheid en gemeenschap zijn. Voor het onderdeel Actief Burgerschap vullen we de kernwaarden aan met de volgende basiswaarden: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie. Om hier vorm aan te geven hebben kinderen kennis, sociale en praktische vaardigheden nodig. Bij godsdienstige vorming, wereldoriëntatie en KiVa komen kennis en vaardigheden aan bod. Daarnaast ontwikkelen we een aanbod voor “meedoen” in de maatschappij. CBS De Lichtbron beschikt over een leerlingenraad. In deze raad hebben leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zitting. In de leerlingenraad oefenen we de democratische beginsels. De kinderen worden gekozen door de groep en zitten twee jaar in de leerlingenraad. Zij vergaderen minimaal 6 keer per jaar.  

ICT

ICT is een middel binnen ons onderwijs. We gebruiken ICT-middelen voor instructie, informatie, verwerking, oefenstof en administratie. We zetten tablets (Ipads) in, in de groepen 1 tot en met 8. Vanaf groep 4 worden gepersonaliseerde Ipads ingezet waarop 'Snappet' individueel kan worden ingezet. 'Snappet' is een digitaal systeem voor het uitvoeren van de verwerkingsstof voor o.a. de vakken rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen. ‘Snappet’ sluit nauw aan bij de bij ons in gebruik zijnde methodieken. In groep 1 tot en met 3 worden gedeelde IPads ingezet. Rond het onderdeel 'digitale geletterdheid' gaan we bezig met o.a. Beebots (spelenderwijs programmeren) in groep 1 en 2, het project Scratch Junior voor groep 3 en 4 en lego-programma's in groep 5 tot en met 8, waarbij het technische aspect van lego wordt verbonden met programmeren via de  IPad.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De doelgroepen en onze specialiteiten en mogelijkheden met betrekking tot onderwijs op verschillende niveaus en aan specifieke leerlingen zijn beschreven in ons ondersteuningsprofiel. Deze zijn via een link te downloaden van 'Mijn Scholen op de kaart' of aan te vragen via de school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft een leerkracht ter beschikking die als Leesspecialist wordt opgeleid

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven