Basisschool De Fontein - school met de Bijbel

Molenstraat 17 A 9285 PA Buitenpost

Schoolfoto van Basisschool De Fontein - school met de Bijbel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores van 2018-2019 zijn bij het schrijven van deze schoolgids wel bekend. De eindtoets van 2020 is komen te vervallen. Daardoor zijn deze gegevens niet verwerkt. 

In 2018-2019 haalden we een groepsscore van 198,9. Dit is onder de norm. De kinderen hebben echter voor het grootste gedeelte gepresteerd zoals we van hen mochten verwachten op basis van hun ontwikkeling. Een paar kinderen met diverse problematieken en/of taalzwakte/dyslexie hebben het groepsgemiddelde naar beneden gehaald. Een enkele leerling van wie we op grond van de eerdere ontwikkeling een duidelijk hogere score konden verwachten, heeft dat niet waargemaakt. 

Bovenstaand resultaat is aanleiding om acties te ondernemen. Zo hebben we gewerkt met een  andere methode Spelling en zijn de kinderen meer en eerder betrokken bij hun eindadvies. 

Daarnaast vinden we het belangrijk om op te merken dat de eindtoets een momentopname is en zeker niet alles zegt over de ontwikkeling die kinderen doormaken. Als we kijken naar onze leerlingen groep 8 uit 2018-2019, zijn we trots op wat we samen met hen hebben bereikt!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de kinderen volgen we op meerdere manieren: observatie, correctiewerk, toetsen uit de methode en methode-onafhankelijke toetsen van Cito. Deze toetsen worden naast de methode-gebonden toetsen afgenomen. Ook correctiewerk geeft veel informatie over de verwerking van de leerstof. De scores van deze toetsen worden in het leerlingvolgsysteem opgenomen en gedurende de gehele schoolperiode gevolgd en digitaal bewaard. Door vroegtijdige signalering kunnen wij op tijd ons leerstofaanbod aanpassen aan de groep of een individuele leerling. Een leerling kan best een eigen programma hebben en dan toch goed in de groep meedraaien en zich daar lekker bij voelen. Aangezien de cijfers ook iets zeggen over het groepsniveau, gebruiken we de gegevens om te kijken hoe onze school scoort. We doen dit na de afname van de toetsen in februari en juli. Een school met leerlingen als die van ons, moet een bepaalde vaardigheidsscore kunnen halen op groepsniveau. We hebben een aantal normen/doelen daarvoor opgesteld. Per Cito-ronde kijken we of we de doelen hebben gehaald. We kijken daarbij wat goed is gegaan, wat we willen voortzetten en we kijken ook naar wat beter zou kunnen. Verder geldt wat ons betreft dat Citotoetsen momentopnamen blijven die naast het andere werk van de leerlingen gebruikt worden om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De opdracht die God mensen geeft, is Hem lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. We zijn dus verantwoordelijk voor de manier waarop we met anderen omgaan. Daarnaast zijn we afhankelijk van Hem om ons daarbij te helpen. Gelukkig heeft God ons elkaar gegeven; we kunnen veel van elkaar leren. Als volwassenen willen we de de kinderen en elkaar daarom voorleven wat het is om Christen te zijn in deze wereld. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Heb je naaste lief als jezelf
  • Leef met verantwoordelijkheid
  • Leef in afhankelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven