Basisschool De Fontein - school met de Bijbel

Molenstraat 17 A 9285 PA Buitenpost

Schoolfoto van Basisschool De Fontein - school met de Bijbel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is of verlof heeft, worden de lessen overgenomen door een andere leerkracht, bijvoorbeeld uit de invalpool waarover NoorderBasis beschikt. Als dat niet geregeld kan worden, wordt gekeken of er intern geschoven of geruild kan worden. Ook is het een optie om de groep te verdelen over andere groepen. In het uiterste geval wordt de betreffende groep vrij gegeven, volgens de richtlijnen van de inspectie met daarbij de volgende afspraken:

- In principe niet de eerste dag

- Alleen in het uiterste geval

- Ouders worden per mail en via de Parro-app op de hoogte gesteld

- De school heeft alleen m.b.t. de eerste dag de verplichting om kinderen op te vangen.

- Voorkomen moet worden dat dezelfde groep steeds vrij wordt gegeven

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook tijdens buitenspel, bij het spelen in de hoeken en bij andere activiteiten wordt geoefend met het toepassen en gebruiken van rekenbegrippen en rekentaal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school heeft voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde onderwijstijd gepland conform het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We zijn een reguliere basisschool, waar de basiszorg goed op orde is. We blijven werken aan goede, preventieve ondersteuning, planmatige zorg, een goed onderwijsaanbod en goede procedures die we regelmatig evalueren.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school ontwikkelt zich om beter aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van leerlingen die moeite hebben met het leren lezen en rekenen. Hierbij gaat het om leerlingen met (Het vermoeden van) dyslexie of dyscalculie en leerlingen met TOS. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school is betrokken bij het VVE programma van de gemeente Achtkarspelen. Bij het kennismakingsgesprek wordt gekeken wat de leerling nodig heeft en geven we zorg op maat. 

Terug naar boven