Basisschool de Mienskip

Groenkamp 3 9285 SZ Buitenpost

  • De Mienskip is een excellente school. Wij blinken uit in onze zorgstructuur. Ons onderwijs sluit goed aan bij wat kinderen nodig hebben.
  • Elk niveau heeft zijn eigen aanpak. Zo passen we de instructie en de opdrachten aan, bij wat een kind nodig heeft.
  • De Mienskip is gecertifeerde 3-talige  school en biedt onderwijs vanaf groep 1 t/m 8 aan in de Engelse, Friese en Nederlandse taal.
  • Door de nieuwsgierigheid van de leerlingen te prikkelen, gaan ze op ontdekking uit. Op deze wijze hebben ze plezier en komen ze tot leren.
  • Op de Mienskip is aandacht voor ieders talent. Iedere leerling leert zijn/haar talenten herkennen en inzetten.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn voor de Mienskip een belangrijk meetmoment, waarbij de leerkrachten analyses maken van het onderwijs dat zij hebben aangeboden en het resultaat daarvan. Naar aanleiding van deze analyses vinden gesprekken plaats met de intern begeleider en eventueel de taal- of rekencoördinator. Dit cyclische proces vindt 4 keer per jaar plaats en neemt een belangrijke plaats in binnen het opbrengstgericht werken op de Mienskip.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Mienskip heeft een grote uitstroom naar hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Gedurende 4 schooljaren worden de schoolverlaters intensief gemonitord.

De conclusie is dat de kinderen na 4 schooljaren voor 98% op het geadviseerde niveau onderwijs volgen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Mienskip staat ieder kind centraal. Het welbevinden van de leerlingen staat voorop, omdat we er van overtuigd zijn dat ontwikkeling en leren pas echt mogelijk zijn wanneer je je goed voelt. De Mienskip werkt aan de brede vorming van kinderen en zorgt voor een schoolklimaat waar opvoeding en onderwijs samengaan. We hebben ten doel leerlingen toe te rusten om bewuste keuzes te kunnen maken en een plek in de samenleving in te kunnen nemen die past bij de eigen interesses, talenten en capaciteiten. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor elkaar
  • Gelijkwaardigheid
  • Ruimte voor diversiteit

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2022 is de Mienskip bezocht door twee inspecteurs van de onderwijsinspectie voor kwaliteitsonderzoek. De twee onderwijsinspecteurs hebben onze school gewaardeerd met een GOED. Het onderzoeksrapport, welke uit de twee dagen voortvloeide, kunt u hiernaast raadplegen. Het onderzoeksrapport staat tevens op de website van het ministerie van onderwijs - onderwijsinspectie.

De Mienskip werkt planmatig. gestructureerd en heeft de 'zaken' GOED op orde. De school is ambitieus en er heerst een kwalitatief hoge kwaliteitscultuur. 

Naast de onderwijsinspectie hebben ook twee juryleden van de Excellente scholen de Mienskip bezocht. Zij concluderen dat de Mienskip op gebied van eigenaarschap bevorderen de Mienskip het perdicaat Excellente school zeker verdient. De wijze waarop wij onze leerlingen betrekken bij het eigen leren (d.m.v. afstemmen onderwijsaanbod, talentgericht werken, driehoeksgesprekken, digitaal portfolio en het formatief handelen) is een voorbeeld voor andere scholen. 

Terug naar boven