Basisschool de Mienskip

Groenkamp 3 9285 SZ Buitenpost

  • De Mienskip is een excellente school. Wij blinken uit in onze zorgstructuur. Ons onderwijs sluit goed aan bij wat kinderen nodig hebben.
  • Elk niveau heeft zijn eigen aanpak. Zo passen we de instructie en de opdrachten aan, bij wat een kind nodig heeft.
  • Wij werken in domeinen. Onze domeinen zijn: Sport & Spel, Taal & Cultuur, Mens & Maatschappij, Kunst & Expressie en Natuur & Techniek.
  • De Mienskip is gecertifeerde 3-talige+ school en biedt onderwijs vanaf groep 1 t/m 8 aan in de Engelse, Friese en Nederlandse taal.
  • Op de Mienskip is aandacht voor ieders talent. Elk jaar vindt er een talengesprek plaats. Kinderen leren de talenten bewust in te zetten.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn voor de Mienskip een belangrijk meetmoment, waarbij de leerkrachten analyses maken van het onderwijs dat zij hebben aangeboden en het resultaat daarvan. Naar aanleiding van deze analyses vinden gesprekken plaats met de intern begeleider en eventueel de taal- of rekencoördinator. Dit cyclische proces vindt 4 keer per jaar plaats en neemt een belangrijke plaats in binnen het opbrengstgericht werken op de Mienskip.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Mienskip heeft een grote uitstroom naar hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Gedurende 4 schooljaren worden de schoolverlaters intensief gemonitord.

De conclusie is dat de kinderen na 4 schooljaren voor 98% op het geadviseerde niveau onderwijs volgen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij een groot inspectiebezoek van twee dagen, in mei 2018, door twee onderwijsinspecteurs is de school gewaardeerd met een GOED. Het onderzoeksrapport, welke uit de twee dagen voortvloeide, kunt u hiernaast raadplegen. Het onderzoeksrapport staat tevens op de website van het ministerie van onderwijs - onderwijsinspectie.

De Mienskip werkt planmatig. gestructureerd en heeft de 'zaken' GOED op orde. De school is ambitieus en er heerst een kwalitatief hoge kwaliteitscultuur. 

Terug naar boven