Basisschool de Mienskip

Groenkamp 3 9285 SZ Buitenpost

 • De Mienskip is een excellente school. Wij blinken uit in onze zorgstructuur. Ons onderwijs sluit goed aan bij wat kinderen nodig hebben.
 • Elk niveau heeft zijn eigen aanpak. Zo passen we de instructie en de opdrachten aan, bij wat een kind nodig heeft.
 • De Mienskip is gecertifeerde 3-talige school en biedt onderwijs vanaf groep 1 t/m 8 aan in de Engelse, Friese en Nederlandse taal.
 • Door de nieuwsgierigheid van de leerlingen te prikkelen, gaan ze op ontdekking uit. Op deze wijze hebben ze plezier en komen ze tot leren.
 • Op de Mienskip is aandacht voor ieders talent. Iedere leerling leert zijn/haar talenten herkennen en inzetten.

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Mienskip bestaat uit 19 leerkrachten en 8 onderwijsassistenten. De gemiddelde leeftijd van het team is 38 jaar. Het team kenmerkt zich als onderzoekend, dynamisch en ambitieus. Als excellente school blijven we kritisch op ons onderwijs en houden we de onderwijsontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Binnen de Mienskip besteden we aandacht aan een ontwikkelingsgerichte, open en professionele cultuur.  

We werken met een gesprekkencyclus vanuit het waarderend perspectief. Jaarlijks worden er ambitiegesprekken- en popgesprekken gevoerd.

Ons streven is om maximaal twee groepsleerkrachten voor een groep te plaatsen, waarvan de hoofdverantwoordelijke groepsleerkracht de meeste werkuren voor de groep staat. 

De Mienskip is ook een Opleidingsschool. Dit betekent dat we een nauwe samenwerking hebben met NHL-Stenden (de pabo - pedagogische academie voor het basisonderwijs). Zo is er in iedere groep een stagiair aanwezig. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht vervangen moet worden bij verlof/afwezigheid dan meldt de betreffende leerkracht dit bij de leidinggevende. De leidinggevende zoekt samen met de betreffende leerkracht naar passende vervanging. Op de school is extra formatie aanwezig om vervanging intern op te kunnen lossen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Schoolvakken/Methoden:

 1. Rekenen: Pluspunt (vanaf groep 5 digitaal)
 2. Taal/spelling: Staal (vanaf groep 3) 
 3. Lezen: Veilig leren lezen (groep 3) & Karakter (vanaf groep 4)
 4. Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip (vanaf groep 4)
 5. Schrijven: Pennenstreken, Schrijfmix en Schrijfdans
 6. Wereldoriëntatie: Blink (vanaf groep 3 - groepsdoorbrekend) 
 7. Engels & Fries: eigen curriculum (groepsdoorbrekend)
 8. Sociaal-emotionele ontwikkeling: Vreedzame school 
 9. Verkeer: Veilig Verkeer Nederland
 10. Muziek: 123Zing
 11. Bewegingsonderwijs: Basislessen bewegingsonderwijs - Stroes en van Gelder
 12. Executieve functies: Breinhelden 
 13. Vormingsonderwijs: Vakdocent HVO en GVO
 14. Verrijkingsmateriaal: Levelwerk, Pittige torens 

Executieve functies:

Op de Mienskip besteden wij aandacht aan de ontwikkeling van de executieve functies van de kinderen. De executieve functies zijn de vaardigheden die nodig zijn om te leren. Van belang is dat kinderen weten wat die executieve functies zijn en hoe je die kunt trainen. Op deze wijze kunnen ze de executieve functies verder ontwikkelen. Wij trainen dit met het onderwijsconcept Breinhelden.

Digitale geletterdheid:

Op de Mienskip zijn ICT-materialen aanwezig. Zo zijn er onder andere: iPads, een 3D-printer en robots (Dash & Dot, Beebots, Meccanoid). Vanaf groep 3 beschikt iedere leerling over een iPad. Vanaf groep 5 krijgt de iPad een prominentere rol in het onderwijsprogramma. In deze snel veranderende, digitale maatschappij vinden wij het belangrijk dat kinderen digitaal vaardig zijn.  

Bouwen aan ambitie:

De Mienskip werkt vanuit domeinen, doelen en thema's. Om een thema nog meer uit te diepen, zoeken we ook expertise van buiten de school. Vanuit het project Bouwen aan Ambitie worden contacten gelegd met lokale ondernemers en bedrijven. Waar het kan bezoeken wij die verschillende bedrijven of nodigen wij ze uit voor een gastles. Zodoende komt het thema nog meer tot leven. Te denken valt aan een: verpleger/verpleegster, kapper, timmerman, imker, kapitein, actrice, politieagent, brandweerman etc. Hier wordt onderzoekend en ontdekkend leren ingezet. 

Verlengde leertijd (groep doubleren) 

We gaan ervanuit dat de kinderen de school in acht jaar doorlopen. Een enkele keer moet een uitzondering worden gemaakt en is extra leertijd zinvol. Wanneer we in maart/april vermoeden dat een leerling extra leertijd nodig heeft, bespreken we dit met de ouders. Uiterlijk in juni nemen we een besluit over het schoolvervolg. Het advies van de school is bindend. 

Versnelde leertijd (groep overslaan)

Bovenstaand traject wordt ook gevolgd als we vermoeden dat het kind de schoolloopbaan kan verkorten.  

Splitsen van groepen 

In verband met de groepsgrootte en/of formatie is het soms nodig om een groep te splitsen. Bij de indeling van de kinderen wordt o.a. gekeken naar de zorgbehoeften, sociale-emotionele ontwikkeling, verdeling jongens/meisjes, leeftijd, broertjes/zusjes. U mag ervan uitgaan dat de leerkrachten een weloverwogen beslissing nemen. De groepsindeling wordt via Social Schools bekend gemaakt.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw worden de volgende domeinen integraal aangeboden binnen de uitgevoerde vakken:
1. Kunst en Expressie
2. Mens en Maatschappij
3. Sport en Spel
4. Taal en cultuur
5. Natuur en Techniek

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school werkt met domeinen. De schoolvakken zijn onderverdeeld onder de volgende domeinen:
1. Geïntegreerd aanbod (Natuur en Techniek, Mens en Maatschappij, Kunst en Expressie) 
2. Sport en Spel 
3. Taal en Cultuur (Engels & Fries)

De dag ziet er in grote lijnen als volgt uit:

8.15-9.15 uur Rekenvaardigheid
9.15-10.15 uur Taalvaardigheid (taal/spelling) 
10.00-10.30 uur Pauze/gezond gedrag
10.30-11.30 uur Lezen
11.30-12.00 uur Werken in domeinen
12.00-12.30 uur Pauze/gezond gedrag 
12.15-13.45 uur Werken in domeinen

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school is sterk in het aanbieden van zorg op verschillende niveaus. Van leerlingen die meer uitleg en begeleiding nodig zijn tot leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Verdieping op taalproblematiek en begeleiding. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven