Basisschool de Mienskip

Groenkamp 3 9285 SZ Buitenpost

  • De Mienskip is een excellente school. Wij blinken uit in onze zorgstructuur. Ons onderwijs sluit goed aan bij wat kinderen nodig hebben.
  • Elk niveau heeft zijn eigen aanpak. Zo passen we de instructie en de opdrachten aan, bij wat een kind nodig heeft.
  • De Mienskip is gecertifeerde 3-talige+ school en biedt onderwijs vanaf groep 1 t/m 8 aan in de Engelse, Friese en Nederlandse taal.
  • Door de nieuwsgierigheid van de leerlingen te prikkelen, gaan ze op ontdekking uit. Op deze wijze hebben ze plezier en komen ze tot leren.
  • Op de Mienskip is aandacht voor ieders talent. Elk jaar vindt er een talengesprek plaats. Kinderen leren de talenten bewust in te zetten.

In het kort

Toelichting van de school

De Mienskip: EXCELLENT openbaar en drietalig (Nederlands, Fries en Engels). 

'De Mienskip' (Mienskip is de Friese naam voor gemeenschap) is een school voor openbaar onderwijs. De Mienskip is toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. De nadruk ligt op respect voor elkaars verschillen en ook leren van elkaars verschillen m.b.t. ieders geloof, cultuur en levensovertuiging. Voor ons geldt de regel: NIET A-P-A-R-T MAAR SAMEN! Dit ziet en ervaart u op de Mienskip in het onderwijsbeleid en in de uitgevoerde praktijk! 

Voor de periode van 2013 tot en met 2021 heeft De Mienskip het certificaat 'Excellente School' ontvangen. Het excellentieprofiel laat zich omschrijven als een gedegen zorgstructuur waar er bij kernvakken (rekenen, taal, spelling en lezen) in alle groepen op 7 niveaus wordt gedifferentieerd. Ons streven is het aanbieden van onderwijs op maat voor alle kinderen.

De Mienskip is vanaf juni 2010 een gecertificeerde drietalige plus school. Dit houdt in dat er vanaf groep 1 tot en met groep 8 volgens het taalbeleidsplan in drie talen: Fries, Nederlands en Engels, wordt gesproken en gewerkt.

De Mienskip voert gezond schoolbeleid. Dit houdt in dat de gezonde leefstijl centraal staat. Dit uit zich in gedrag, normen en waarden en de afspraken m.b.t. het gezamenlijk eten.Kom gerust eens binnen wandelen!

Wij vertellen u graag meer over het onderwijs op de Mienskip in Buitenpost!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Excellent onderwijs
  • Onderwijs op maat
  • Meertalig onderwijs
  • Eigenaarschap
  • Vreedzame school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft een stabiel aantal leerlingen met een recent sterke groei.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven