Basisschool Antonius

Berikstraat 13 6082 AM Buggenum

  • De school ligt in een zeer landelijke omgeving, met een mooi uitzicht op de uiterwaarden van de Maas.
  • De school heeft een mooi ingerichte speelplaats

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schooladvies Voortgezet Onderwijs.

In groep 8 wordt het schooladvies voortgezet onderwijs afgegeven. In november krijgen de ouders een voorlopig schooladvies. Het kind wordt actief bij dit gesprek betrokken. Het voorlopig schooladvies is gebaseerd op het ontwikkelingsperspectief, de opbrengsten van groep 2-8 op het Cito LOVS, de methoden gebonden toetsen, de werkhouding en de motivatie van het kind. In maart wordt in nauw overleg met de ouders en het kind het definitieve schooladvies afgegeven. De ouders melden hun kind vervolgens aan bij het voortgezet onderwijs. Eind april vindt de Cito Eindtoets plaats. Als de score van het kind op de Cito Eindtoets hoger is dan het schooladvies kan de school in overleg met de ouders het schooladvies heroverwegen. In mei wordt het onderwijskundig rapport digitaal overgedragen. Daarnaast vindt er een 'warme' overdracht plaats tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven