SBO De Boemerang

De Insel 21 6442 AJ Brunssum

  • Schoolfoto van SBO De Boemerang
  • Schoolfoto van SBO De Boemerang

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We maken gebruik van een overzicht voor elk kind waarin we kunnen zien of een kind zich in de praktijk ook ontwikkelt binnen het uitstroomperspectief dat we voor de individuele leerling hebben vastgelegd.

Door het halfjaarlijkse invullen van de vaardigheidsscores van de afgenomen Cito-toetsen laat het overzicht door een kleur zien of de leerling zich binnen het profiel ontwikkelt. Het uitstroomperspectief kleurt dan groen. Blijkt de score te laag te zijn, dan kleurt het uitstroomperspectief rood en bij een score die boven het uitstroomperspectief valt wordt deze blauw gekleurd. Een rood signaal betekent dat de leerkracht moet gaan zoeken naar de oorzaak van het achterblijven en mogelijk aanpassingen moet doen t.a.v. het onderwijsaanbod.

De leerkrachten volgen samen met elk kind een lang en gedetailleerd leerproces. Het is van groot belang, dat er wordt bijgehouden of het kind het leerproces kan volgen. Op SBO de Boemerang werken we volgens de principes van Opbrengstgericht en Handelingsgericht Werken. Hierbij horen de volgende uitgangspunten:

1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking
3. De leerkracht doet er toe
4. Positieve aspecten zijn van groot belang
5. We werken constructief samen
6. Ons handelen is doelgericht
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant    

Twee maal per jaar volgen we de cyclus van HGW. De eerste cyclus vindt plaats van september tot februari en de tweede cyclus van februari tot juli.

De cyclus start met het waarnemen (a): verzamelen van alle beschikbare gegevens, zoals toetsresultaten uit ons Cito leerlingvolgsysteem, resultaten uit ZIEN! (ons volgsysteem voor de sociaal emotionele vaardigheden), resultaten uit onze eigen screeningsinstrumenten en observaties in de groepen.

Dan volgt het begrijpen (b): door gegevens te analyseren en met elkaar in verband te brengen wordt getracht verklaringen te vinden en te ontdekken wat het betekent voor ons onderwijsaanbod. 

Vervolgens gaan we plannen (c): geanalyseerde onderwijsbehoeften en voorgenomen acties worden omgezet in diverse plannen. Tot slot komt de fase van het realiseren (d): de plannen worden zo goed mogelijk uitgevoerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de maanden november en december volgen een aantal psychologische en didactische onderzoeken die noodzakelijk zijn om recente gegevens te verkrijgen voor het opstellen van een onderbouwd school(vervolg)advies. De school geeft een advies t.a.v. het ‘type’ vervolgonderwijs voor uw kind, waarbij in de regel de volgende mogelijkheden van toepassing zijn:  

- Praktijkonderwijs
- VSO
- VMBO  

Het onderwijskundige rapport zal, met instemming van ouders, verstuurd worden naar de school waar de leerling wordt aangemeld. De leerkracht bespreekt de inhoud van het onderwijskundig rapport uiteraard met de ouders alvorens hij /zij dit opstuurt. Het is dan ook van het grootste belang dat de ouders zich in overleg met de leerkracht tijdig oriënteren op de diverse scholen die het onderwijs bieden dat voor hun kind geschikt is. De school informeert de ouders over de datum waarop men op de diverse scholen terecht kan voor informatie.

Indien ouders bij de aanmelding op een school voor voortgezet onderwijs afwijken van het advies van de school (en de ontvangende school zou besluiten het kind niet aan te nemen, waardoor de aanmelding voor een andere school voor voortgezet onderwijs een zodanige vertraging oploopt dat het kind niet in het begin van het schooljaar geplaatst kan worden), behoort dit tot de verantwoordelijkheid van de ouders. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven