Rooms Katholieke Basisschool Langeberg

Rembrandtstraat 2 A 6445 CW Brunssum

  • U ziet hier het eerste deel van ons schoolplein, waar ook de hoofdingang aan de zijkant ligt.
  • U ziet hier de andere zijde van ons schoolplein.
  • De straatkant van ons gebouw. Hier ligt tevens de ingang naar de BSO de Blitskikkers van Humanitas en POV de Paddestoel van CMWW.
  • In het kader van de gezonde school en samenwerken proberen we met momenten ons onderwijs ook bewegend te verzorgen.
  • Ik eet het beter! Lekker proeven hoe bepaald voedsel smaakt. Op deze manier komen kinderen in aanraking met onbekendere producten.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Rapportfolio

Om en kind zo goed mogelijk beeld te krijgen en houden werken wij met een rapportfolio. Hierin worden zowel doelen als resultaten verwerkt. Het rapportfolio bestaan uit twee delen. Een kind-gedeelte(portfolio) en een leerkracht gedeelte(rapport -folio). Sommige zaken vullen zowel kind als leerkracht in, zodat we hierover het gesprek met elkaar kunnen voeren.

Leerdoelen en resultaten in beeld

Doordat onze school werkt met leerdoelen op leerlijn kunnen wij kort op de resultaten zitten en hierop meteen actie plannen indien wij zien dat doelen niet behaald worden. Wij werken met Gynzy verwerkingsoftware, waardoor wij geen methodetoetsen meer afnemen.

Ons streven bij een doel is om 75% te behalen. Mocht dit niet behaald worden binnen de gestelde termijn dan kunnen leerlingen worden geclusterd en krijgen zij extra instructies en extra oefen- en verwerkingstijd tijdens de werkuren. Ook worden er extra doelen bundels beschikbaar gesteld voor de leerling zodat hij deze doelen extra kan inoefenen. De leerkracht noteert dit dagdagelijks in zijn planning en in parnassys. Wekelijks worden de doelenboekjes ingevuld bij rekenen, spelling en taal in het rapportfolio. Hierdoor blijven wij goed zicht houden op de korte termijn en kunnen wij daar waar nodig meteen aanpassingen maken in aanbod en tijd. Hierdoor proberen wij zo optimaal mogelijk af te stemmen op de leerling..

Cito toetsen

Op de lange termijn nemen wij per leerjaar de cito-toetsen af. Wij toetsen adaptief en kijken hierbij naar het functioneringsniveau van de leerling. Deze resultaten worden geanalyseerd op school- en leerjaarniveaus.  Uit deze analyses worden interventies(school- en leerjaargebonden) opgesteld die wij de periode daarop volgend zullen inzetten in onze praktijk. 

Na het afnemen van de eind-ronde van cito worden zowel de resultaten als deze interventies geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

Nscct en Viseon

Op school nemen wij 2x per jaar de viseon af en 1x per jaar de NSCCT. Viseon geeft ons inzicht in het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling en de NSCCT(Niet-schoolse-capaciteiten-test) geeft ons een beeld van het leerpotentieel van een leerling. Al deze gegevens bij elkaar + de resultaten vanuit cito en het algemene leerbeeld van de leerling vormen bij ons het totaalplaatje van welke wij uitgaan als wij een kind analyseren. 

Vakspecifieke metingen

Verder meten wij bij rekenen middels Bareka toetsen de automatiseringsvaardigheden van onze leerlingen. Door middel van het bestuderen van deze resultaten weten wij waar wij in de automatiseringsleerlijn bij een kind extra aandacht aan moeten besteden. Hier wordt in ons rooster extra tijd voor ingepland. Onze stuurgroep rekenen verzorgt hierin de monitoring en borging.

Begrijpend lezen wordt gemonitord middels de strategietoetsen. Deze meet hoe goed leerlingen de verschillende leesstrategieën beheersen. Op grond van de toetsuitslag kan de leerkracht klassikaal extra aandacht besteden aan bepaalde strategieën of groepjes leerlingen gerichte oefeningen aanbieden met strategieën die zij nog niet goed beheersen.

Verder nemen wij de tekst-toetsen af(voorheen tiat). Meet algemeen tekstbegrip (Hoe goed begrijpen leerlingen de aangeboden teksten?) Een toets bevat meerdere teksten, zowel informatieve teksten als andere soorten teksten. Bij elke tekst wordt een aantal vragen gesteld op zes leesvaardigheidsniveaus: globaal tekstbegrip, gedetailleerd tekstbegrip, informatieselectie, schema’s en tabellen interpreteren, informatie en meningen vergelijken, informatie en meningen ordenen. Er wordt in de vraagstelling meer aangesloten bij CITO.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk om een gestructureerde maar open sfeer te scheppen waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig, gewaardeerd, geaccepteerd en vertrouwd voelen. We willen graag dat kinderen met plezier naar school komen en we leren hen op een open, respectvolle en betrokken manier om te gaan met elkaar. We vinden het belangrijk de kinderen te leren om samen te werken en problemen samen op te lossen op een constructieve manier. Door te werken met een vernieuwde methode helpen wij kinderen op een positieve manier te zorgen voor elkaar en de omgeving. Wederzijds respect, eerlijkheid en transparantie spelen voor ons een belangrijke rol. We besteden veel aandacht aan groepsdynamiek en stellen door middel van werkvormen allerhande maatschappelijke situaties aan de orde en leren de leerlingen om hierop te anticiperen. Verder vinden wij het belangrijk om leerlingen in contact te brengen met burgerschapsvorming, zodat zij op een brede manier hun sociale en maatschappelijke vaardigheden kunnen en durven ontwikkelen.                                                                                                                                     

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Samenwerking
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven