Rooms Katholieke Basisschool Langeberg

Rembrandtstraat 2 A 6445 CW Brunssum

  • U ziet hier het eerste deel van ons schoolplein, waar ook de hoofdingang aan de zijkant ligt.
  • U ziet hier de andere zijde van ons schoolplein.
  • De straatkant van ons gebouw. Hier ligt tevens de ingang naar de BSO de Blitskikkers van Humanitas en POV de Paddestoel van CMWW.
  • In het kader van de gezonde school en samenwerken proberen we met momenten ons onderwijs ook bewegend te verzorgen.
  • Ik eet het beter! Lekker proeven hoe bepaald voedsel smaakt. Op deze manier komen kinderen in aanraking met onbekendere producten.

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Rapportfolio

Om en kind zo goed mogelijk beeld te krijgen en houden werken wij met een rapportfolio. Hierin worden zowel doelen als resultaten verwerkt. Het rapportfolio bestaan uit twee delen. Een kind-gedeelte(portfolio) en een leerkracht gedeelte(rapport -folio). Sommige zaken vullen zowel kind als leerkracht in, zodat we hierover het gesprek met elkaar kunnen voeren.

Leerdoelen en resultaten in beeld

Doordat onze school werkt met leerdoelen op leerlijn kunnen wij kort op de resultaten zitten en hierop meteen actie plannen indien wij zien dat doelen niet behaald worden. Wij werken met Gynzy verwerkingsoftware, waardoor wij geen methodetoetsen meer afnemen.

Ons streven bij een doel is om 75% te behalen. Mocht dit niet behaald worden binnen de gestelde termijn dan kunnen leerlingen worden geclusterd en krijgen zij extra instructies en extra oefen- en verwerkingstijd tijdens de werkuren. Ook worden er extra doelen bundels beschikbaar gesteld voor de leerling zodat hij deze doelen extra kan inoefenen. De leerkracht noteert dit dagdagelijks in zijn planning en in parnassys. Wekelijks worden de doelenboekjes ingevuld bij rekenen, spelling en taal in het rapportfolio. Hierdoor blijven wij goed zicht houden op de korte termijn en kunnen wij daar waar nodig meteen aanpassingen maken in aanbod en tijd. Hierdoor proberen wij zo optimaal mogelijk af te stemmen op de leerling..

Cito toetsen

Op de lange termijn nemen wij per leerjaar de cito-toetsen af. Wij toetsen adaptief en kijken hierbij naar het functioneringsniveau van de leerling. Deze resultaten worden geanalyseerd op school- en leerjaarniveaus.  Uit deze analyses worden interventies(school- en leerjaargebonden) opgesteld die wij de periode daarop volgend zullen inzetten in onze praktijk. 

Na het afnemen van de eind-ronde van cito worden zowel de resultaten als deze interventies geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

Nscct en Viseon

Op school nemen wij 2x per jaar de viseon af en 1x per jaar de NSCCT. Viseon geeft ons inzicht in het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling en de NSCCT(Niet-schoolse-capaciteiten-test) geeft ons een beeld van het leerpotentieel van een leerling. Al deze gegevens bij elkaar + de resultaten vanuit cito en het algemene leerbeeld van de leerling vormen bij ons het totaalplaatje van welke wij uitgaan als wij een kind analyseren. 

Vakspecifieke metingen

Verder meten wij bij rekenen middels Bareka toetsen de automatiseringsvaardigheden van onze leerlingen. Door middel van het bestuderen van deze resultaten weten wij waar wij in de automatiseringsleerlijn bij een kind extra aandacht aan moeten besteden. Hier wordt in ons rooster extra tijd voor ingepland. Onze stuurgroep rekenen verzorgt hierin de monitoring en borging.

Begrijpend lezen wordt gemonitord middels de strategietoetsen. Deze meet hoe goed leerlingen de verschillende leesstrategieën beheersen. Op grond van de toetsuitslag kan de leerkracht klassikaal extra aandacht besteden aan bepaalde strategieën of groepjes leerlingen gerichte oefeningen aanbieden met strategieën die zij nog niet goed beheersen.

Verder nemen wij de tekst-toetsen af(voorheen tiat). Meet algemeen tekstbegrip (Hoe goed begrijpen leerlingen de aangeboden teksten?) Een toets bevat meerdere teksten, zowel informatieve teksten als andere soorten teksten. Bij elke tekst wordt een aantal vragen gesteld op zes leesvaardigheidsniveaus: globaal tekstbegrip, gedetailleerd tekstbegrip, informatieselectie, schema’s en tabellen interpreteren, informatie en meningen vergelijken, informatie en meningen ordenen. Er wordt in de vraagstelling meer aangesloten bij CITO.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven