Rooms Katholieke Basisschool Langeberg

Rembrandtstraat 2 A 6445 CW Brunssum

 • U ziet hier het eerste deel van ons schoolplein, waar ook de hoofdingang aan de zijkant ligt.
 • U ziet hier de andere zijde van ons schoolplein.
 • De straatkant van ons gebouw. Hier ligt tevens de ingang naar de BSO de Blitskikkers van Humanitas en POV de Paddestoel van CMWW.
 • In het kader van de gezonde school en samenwerken proberen we met momenten ons onderwijs ook bewegend te verzorgen.
 • Ik eet het beter! Lekker proeven hoe bepaald voedsel smaakt. Op deze manier komen kinderen in aanraking met onbekendere producten.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

U weet vast van de vervangersproblematiek die MOVARE- breed en zelfs landelijk te voelen is. Op het moment dat een leerkracht ziek wordt of verlof nodig heeft vormt dit zeker een probleem.   Intern hebben wij hierover gesproken en dit heeft geresulteerd in de volgende aanpak, deze aanpak is overeenkomstig met het beleid dat MOVARE heeft opgesteld: ·       

 • Een hele enkele keer zal er nog een vervanger kunnen komen. Dit is een uitzondering!         
 • Inzet van leerkrachten die geen onderwijstaken hebben zoals een intern begeleider of specialist. Hier proberen we wel een balans in te bewaren gezien deze taken ook belangrijk zijn voor onze organisatie.     
 • Kinderen verdelen over de andere leerteams. Ze krijgen dan het werk voor die dag mee naar een andere leerteam en zullen dit werk daar maken. 
 • Bij langere ziekte van de leerkracht en onvoldoende mogelijkheden om onderwijs te verzorgen kan het voorkomen dat u via Isy wordt geïnformeerd dat uw kind een dag vrij gesteld is van onderwijs. Uiteraard zullen wij deze regel roulerend toepassen, zodat niet iedere keer dezelfde groep thuis moet blijven.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een korte toelichting bij de verdeling van leerlingen:

 • De leerlingen uit leerjaar 1 en 2 zijn heterogene groepen ingedeeld in de leeftijd 4 t/m 6 jaar.(verschillende leeftijden én verschillende niveaus)
 • De leerlingen uit leerjaar 3 t/m 8 zijn ingedeeld in homogene groepen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Deze tijden zijn gemiddelden. Leerkrachten plannen per vakgebied de doelen. Indien een bepaald doel bij benadering meer tijd nodig heeft dan zorgen wij ervoor dat wij dit inplannen. Dit doen wij om de mogelijkheid te benutten om af te stemmen in onderwijsbehoefte

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze tijden zijn gemiddelden. Binnen het werkuur krijgen kinderen de ruimte meer tijd te besteden aan een vakgebied als dit wenselijk is. Dit doen wij om de mogelijkheid te benutten om af te stemmen in onderwijsbehoefte.

We gebruiken de volgende Methoden:

Lezen: VLL, Estafette, Nieuwsbegrip en Citotrainer

Taal: Staal

Rekenen: SemSom (groep 1 t/m 3)

Rekenen: Wereld in getallen 5 (groep 4 t/m 8)

Engelse Taal: Groove me

Wereldoriëntatie: Argus Clou  

Schrijfvaardigheid: Pennenstreken

Studievaardigheden: Blits 2

SEL: Kwink!

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij zorgen voor een eigentijds en passend onderwijscurriculum door:

* Een pedagogisch klimaat dat veilig, ondersteunend en uitdagend is;

* Een structureel aanbod gericht op sociaal emotioneel leren en sociale veiligheid;

* Een onderwijsconcept dat tegemoet komt aan de verschillende behoeftes van leerlingen;

* Een flexibel aanbod te realiseren binnen de leerlijnen door te werken vanuit leerjaaroverstijgende (EDI-)instructies;

* Summatieve en formatieve informatie te gebruiken om de vorderingen van leerlingen in kaart te brengen;

* De leerlingen te volgen in hun ontwikkeling middels de inzet van een rapportfolio;

* Naast de kernvakken ook een gericht lesaanbod te verzorgen t.a.v. cultuur en burgerschapsvorming;

* Een gestructureerde HGW-cyclus van leerlingenzorg te hanteren;

* Bewust bezig te zijn met voeding en beweging als Gezonde Basisschool (van de Toekomst).

Wij zijn in ontwikkeling om leerlingen zo passend mogelijk te bedienen in hun onderwijsbehoeften. Ook kinderen welke specifieke ondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning m.b.t. dyslexie, begaafdheid of op het gebied van sociale veiligheid en gedrag behoren tot deze groep leerlingen. Hiervoor hebben wij de expertise in huis en ontwikkelen wij deze continu door of zijn wij momenteel hierin aan het werk om deze te verwerven. Daarnaast bieden wij een verhelderend zicht op de ontwikkeling van de leerlingen d.m.v. de inzet van rapportfolio's en zijn we hierin volop in ontwikkeling. Dit zodat er ook voor ouders een heldere en transparante manier van communiceren ontstaat, waarin we samen kunnen optrekken om de ondersteuning voor het kind zo optimaal mogelijk af te stemmen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Met het oog op het toekomstige IKC zoekt de school de verbinding met Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf. Om de onderwijsresultaten te verhogen, gaan wij per schooljaar 2023-2024 gebruik maken van:

 • Voor rekenen: de methode Semsom voor rekenen in leerjaar 1 t/m 3, Wereld In Getallen 5 voor leerjaar 4 t/m 8
 • Voor taal: de methode Staal voor leerjaar 4 t/m 8

Daarnaast verstevigen wij ons beleidsplan voor Cultuur en Burgerschap, waarbij wij de verbinding met de directe omgeving blijven zoeken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven