Basisschool Meander

De Insel 23 6442 AJ Brunssum

 • Schoolfoto van Basisschool Meander
 • Schoolfoto van Basisschool Meander
 • Schoolfoto van Basisschool Meander
 • Schoolfoto van Basisschool Meander
 • Schoolfoto van Basisschool Meander

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Movare werkt met clustervervangers en de bovenschoolse pool. Iedere school zit in een cluster en samen deel je de vervangers die aan je school gekoppeld zijn. ABBS Meander heeft samen met SBO de Boemerang 1,0 FTE aan vervanging toegekend gekregen. Van deze 1,0 FTE moet het ouderschapsverlof, de lerarenbeurs en alle vervanging van zieke leerkrachten af. Zwangerschapsverlof en WIEG wordt ingevuld vanuit de bovenschoolse vervangerspool.

Daarnaast geldt het protocol vervangingen van Movare:

- eerst intern opvangen

- dan kinderen verdelen over andere groepen

- dan naar huis sturen

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor schooljaar 2023 - 2024 hebben wij 10 groepen.
Deze zijn als volgt ingedeeld:

 • Startklas - juf Claar, juf Natascha (onderwijsassistent), juf Bo (Radar) & juf Myrthe (Xonar)
 • Groep 1 - juf Debby & juf Inge
 • Groep 1/2a - juf Kim & juf Nancy
 • Groep 1/2b - juf Juliënne
 • Groep 3 - juf Nadine & juf Nicole
 • Groep 4 - juf Kirsten
 • Groep 5 - juf Sue & juf Annemiek
 • Groep 6 - juf Wendy & juf Inge
 • Groep 7 - juf Tessa & juf Ineke
 • Groep 8 - Meester Joey

Meester Bas zal voor de extra ondersteuning (schakelen) gekoppeld zijn aan de groepen 5 en 6.

Juf Michelle zal voor de extra ondersteuning (schakelen) gekoppeld zijn aan de groepen 7 en 8.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend Primair onderwijs in Zuid-Limburg Het realiseren van Passend Onderwijs binnen MOVARE gebeurt vanuit de Regiovisie Onderwijskaart PO Zuid-Limburg. Deze visie is ‘inclusief onderwijs thuisnabij’ en ‘regulier waar het kan en speciaal waar het moet’.

Hoe dragen wij hier aan bij?
Vanaf het schooljaar 2018-2019 hebben wij onze zorgreikwijdte aanzienlijk verruimd door de komst van de "schakelklassen". Op deze manier is het voor ons als school mogelijk om leerlingen zoveel mogelijk te bedienen op niveau. We bedienen leerlingen die extra ondersteuning hebben en leerlingen die uitdaging nodig hebben. Ook is er aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is er een startklas op onze locatie gesitueerd. Hierin wordt er gedurende een jaar gewerkt een persoonlijke doelen van kinderen en is er samenwerking/afstemming tussen onderwijs en zorg. We verwijzen u graag naar de businesscase Startklassen voor meer informatie. 

Daarnaast kent onze school een samenwerking met de externe zorgpartners Xonar en Radar.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze school heeft voor de komende vier jaar verbeterthema’s vastgesteld. De volgende verbeterthema's hebben o.a. te maken met het begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften:

- Op onze school breiden wij de zorgreikwijdte uit, onder andere op het gebied van gedrag.

- Op onze school hebben wij een gericht aanbod voor de meer- en (hoog)begaafde leerlingen.

- We hebben een integrale samenwerking gerealiseerd met de IKC-partners.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt met bovenstaande organisaties nauw samen. Bij alle kinderen vindt er een warme overdracht plaats. Dat wil zeggen dat wij samen met zowel de peuteropvang als de kinderopvang en de ouders een gesprek hebben over de ontwikkeling van het kind. De leidsters van de peuterspeelzaal hebben regelmatig overleg met de leerkrachten van de groepen 1 en er worden een paar keer per jaar gezamenlijke momenten georganiseerd.

In de groepen 1 en 2 werken de leerkrachten en onderwijsassistenten met de methode Onderbouwd. Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen vormt de basis van Onderbouwd. Een goed doordachte en wetenschappelijk onderbouwde kleutermethode die zorgt voor de nodige prikkels, een belangrijke voorwaarde voor het leren.  

Bij Onderbouwd wordt uitdagend ontwikkelingsmateriaal doelbewust ingezet.  

Bij jonge kinderen bestaat er een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan een kind bepaalde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis opdoen die zij in een later stadium nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren. Het doelbewust inzetten van uitdagend ontwikkelingsmateriaal is daarbij belangrijk. Want als je met het juiste materiaal aansluit bij de behoefte aan spelend leren, zorg je ervoor dat ze al handelend hun doelen behalen! Onderbouwd maakt spelenderwijs leren mogelijk door de inzet van het leerpakket, de bijbehorende handpoppen en ontwikkelingsmateriaal. De handpop zorgt voor een verrassend eenvoudige prikkel en biedt het kind een veilig gevoel. Elke handpop is gekoppeld aan een leerdoel. Het doel komt tot leven en krijgt betekenis voor het kind. Als kinderen de spannende avonturen met de handpop hebben gehad, geeft de juf les over het doel. Dit doet zij aan de hand van de leerkaarten in het Onderbouwd leerpakket. Door te werken met ontwikkelingsmateriaal wordt het doel tastbaar gemaakt.  

Terug naar boven