Basisschool Meander

De Insel 23 6442 AJ Brunssum

  • Schoolfoto van Basisschool Meander
  • Schoolfoto van Basisschool Meander
  • Schoolfoto van Basisschool Meander
  • Schoolfoto van Basisschool Meander
  • Schoolfoto van Basisschool Meander

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Onze school is een gemeenschap. Wij leven samen in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar zit en uiterst veelzijdig is. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat we onze kinderen goed voorbereiden, zodat zij straks hun weg kunnen vinden in de veelheid van mogelijkheden, zodat zij zich als mens kunnen ontplooien en zich in die maatschappij een eigen plaats kunnen verwerven.

Dat houdt in dat we onze leerlingen moeten leren kiezen, rekening houdend met alle positieve en negatieve zaken. Met respect voor de overtuiging van anderen. Samen op weg naar een betere toekomst, samen bouwen aan een wereld waarin wederzijdse verdraagzaamheid en respect beter tot ontwikkeling kunnen komen.

Een eerste logische stap hiertoe is de kinderen naar een school te brengen waar alle geloven, levensovertuigingen, rassen, seksen en culturen elkaar ontmoeten. En uit die ontmoeting van en over elkaar leren. Meander is zo’n school.

Op Meander kijken wij in kansen en mogelijkheden en zijn wij voortdurend in ontwikkeling. Passend onderwijs staat bij ons hoog in het vaandel, omdat wij geloven in de slogan “regulier als het kan, speciaal als het moet”. Ieder kind hoort erbij en ieder kind verdient een gelijkwaardige kans, waar dit mogelijk is. Wij vinden dat wij op een innovatieve manier, in een duidelijke structuur, tegemoet moeten komen aan onderwijs van deze tijd. Onderwijs dat voor ieder kind zo passend mogelijk is o´f gemaakt wordt. Wij hebben vertrouwen in elkaars kunnen en in de ontwikkelingskracht van de kinderen. We zorgen voor kennis en kunde binnen de interne organisatie en werken met een open blik, een open houding en lef aan passend onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Brede zorgreikwijdte
  • Integrale samenwerking
  • Goed kwaliteitszorgsyteem
  • Gelijke kansen
  • Predicaat Excellent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het kind krijgt onderwijs in een uitdagende en veilige omgeving, kleurrijk en voorzien van uitdagend materiaal. De leeromgeving straalt rust uit en geeft mogelijkheden om te ontdekken, op onderzoek uit te gaan, te zien wat andere leerlingen presteren. Kortom een gestructureerde omgeving waarin de intrinsieke motivatie van leerlingengeprikkeld wordt. Structuur bieden we door een goed afgestemde klassenorganisatie, door een heldere planning te maken waarin het aanbod en de effectieve leertijd tot hun recht komen.

Terug naar boven