basisschool Titus Brandsma

De Gasperistraat 5 6441 JJ Brunssum

  • Schoolfoto van basisschool Titus Brandsma
  • Schoolfoto van basisschool Titus Brandsma
  • Schoolfoto van basisschool Titus Brandsma
  • foto's LOO-TV
  • foto's LOO-TV

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uniciteit
  • Respect
  • Samenhang
  • Gelijkwaardigheid
  • Eerlijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aan het begin van de ochtend verzamelen de kinderen zich in hun eigen thuisgroep, zodat aan- of afwezigheid van leerlingen direct wordt opgemerkt door de thuisgroepleerkracht. Tijdens de dagopening in de thuisgroep bespreken de kinderen de dingen die zij hebben meegemaakt, nieuws- en gevoels-onderwerpen, het thema van waaruit gewerkt wordt of een onderwerp dat door de leerkracht wordt ingebracht. Het is belangrijk om samen vast te stellen hoe het dagritme eruitziet. Er wordt verteld hoe de dag eruit zal gaan zien. Daar opvolgend volgt een leesmoment. In de thuisgroep of in de bibliotheek van school wordt aandacht besteed aan leesplezier en leesmotivatie. 

De thuisgroep
Er zijn 7 thuisgroepen (2 thuisgroepen in de onderbouw n.l. groep 1-2 en groep 3 en 5 thuisgroepen met leerlingen van groep 4 t/m 8 gecombineerd). Elke thuisgroep heeft een eigen leerkracht. De thuisgroepen zijn zo veel mogelijk evenredig samengesteld. De thuisgroep heeft een eigen lokaal waar de kinderen geregeld bij elkaar komen en hun eigen spullen bewaren.

De leerkracht
De thuisgroepleerkracht is de directe coach en helpt kinderen met al hun vragen. Daarnaast kunnen de kinderen op planborden in de klas het dagprogramma bekijken. Hierop worden ook de instructies aangegeven. Kinderen kunnen vaak goed zelf bepalen hoe ze de gerichte, vrije momenten, gedurende de dag willen gebruiken. Op deze momenten werken de leerlingen aan hun eigen leerdoelen of voeren gesprekken a.d.h.v. hun portfolio. Dat is een van de belangrijkste vaardigheden die ze ontwikkelen op onze school. Er wordt veel aandacht besteed aan reflectie, onderlinge contacten, groepsgevoel, actief burgerschap en sociale redzaamheid. De groepsleerkracht verzamelt ook alle informatie die beschikbaar is over de eigen thuisgroepleerlingen. Naast de portfolio’s van de leerlingen beheert de thuisgroepleerkracht ook de toets- en observatiegegevens uit het digitale administratieprogramma ParnasSys en Cito-LOVS.In de portfoliogesprekken geeft de thuisgroepleerkracht feedback en stelt, samen met het kind, vast welke vooruitgang het geboekt heeft. De thuisgroepleerkracht gebruikt het portfolio om met het kind te kunnen reflecteren op zijn ontwikkeling. De thuisgroepleerkracht houdt de voortgangsgesprekken en is dus tevens de contactpersoon voor de ouders/verzorgers van leerlingen. Na het bespreken van de dag in de thuisgroep staat er een rekenronde op het programma. Ieder kind rekent minimaal 1 uur per dag op eigen differentiatieniveau. Dit rekenonderdeel is voor ieder kind verplicht. De kinderen werken binnen dit verplichte leerstofaanbod op hun eigen ontwikkelings-en leerjaarniveau binnen de unit. Niet alle kinderen hebben evenveel instructie nodig. Voor leerlingen op het leerplein, die af en toe hulp willen bij hun werk is er een leerkracht beschikbaar. De leerlingen werken op het leerplein onder begeleiding van een leerkracht aan de leerstof van hun leerjaar of op hun niveau. Kinderen die geen begeleiding nodig hebben kunnen ook kiezen voor zelfstandig werken of samen met andere leerlingen op het leerplein. Hier is begeleiding en toezicht van leerkrachten aanwezig. Gedurende de rekenronde vinden er instructies plaats door verschillende leerkrachten. Deze zijn bedoeld voor een kleine groep kinderen met dezelfde (verplichte) basislesstof uit het leerjaar of hetzelfde niveau. Binnen de rekenronde wordt gebruik gemaakt van de rekenmethode Getal en Ruimte Junior en de rekenaanpak Met Sprongen Vooruit, coöperatieve werkvormen en digitale schoolborden. De workshops vinden plaats in rustige lokalen in de unit. De rekenronde wordt afgesloten met een kleine pauze binnen de unit waarbij de kinderen eten en drinken én buiten onder toezicht spelen. Na de pauze gaan de leerlingen aan de slag met taal. Ook tijdens deze taalronde werken de kinderen binnen een verplicht leerstofaanbod op hun eigen ontwikkelings-en leerjaarniveau  binnen de unit. Ieder kind werkt minimaal 1 uur per dag op eigen niveau aan allerlei taal- en leesgebieden. Deze taalronde is net zoals de rekenronde voor ieder kind verplicht. Binnen de taalronde werken wij met een gestructureerd programma als waarborg voor een gedegen lees-, schrijf- en spellingaanbod. Binnen de taalronde wordt gebruik gemaakt van de methodes Onderbouwd (groep 1 en 2), Veilig Leren Lezen (groep 3), Staal (groep 4-8), Spelling in beeld (groep 4-8) en Kidsweek- begrijpend lezen (groep 4-8).Onze leerkrachten observeren de kinderen in de unit tijdens de instructie, als ze aan het werk zijn, als ze een ronde volgen of met elkaar werken of spelen. Alle gegevens worden ingevoerd in ons digitaal volg- en administratiesysteem. Kinderen van de midden- en bovenbouw maken met de thuisgroepleerkracht afspraken over hun gemaakte werk. Deze afspraken komen terug in hun portfolio. Onze school werkt met eigen leerlijnen (SLO & methode) in kindertaal en ontwikkelingsgrafieken. Het gaat hierbij om kennis en vaardigheden. We kijken naar de individuele ontwikkeling en de vooruitgang. We doen iedere dag ons best om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen. De leerlijnen geven de kinderen tevens zicht op wat er allemaal te leren is in de basisschool. Ons startpunt is datgene wat het kind kan en niet datgene wat het kind niet kan. Kinderen zijn erg gemotiveerd om te leren omdat het startpunt hun eigen kennis is. Door die motivatie wordt er erg effectief geleerd.

Leerstofaanbod
Kinderen die minder uit zichzelf tot leren komen bij rekenen, lezen, schrijven en spellen en ook meer ondersteuning nodig hebben op deze vak- en vormingsgebieden krijgen extra tijd en aandacht tijdens “Stoei en groei” tijd. Wij werken in deze gevallen met een gestructureerd programma als waarborg voor een gedegen reken-, lees-, schrijf- én spellingaanbod. Kinderen worden in dit geval voor deze vakgebieden waar nodig extra begeleid.

Certificaten en diploma’s
Een manier om te bewijzen dat je een nieuw onderdeel beheerst, is het werken voor een certificaat of diploma. Voor sommige kinderen werkt dit heel motiverend.

Toetsen
Regelmatig worden reken- en taalonderdelen getoetst. Een toets is een prima middel om te onderzoeken of een kind iets beheerst. Het maken van een toets gebeurt meestal  in de groep, maar ook soms individueel en in overleg met het kind. Op die manier kan de thuisgroepleerkracht samen met het kind zien of basisonderdelen van bijvoorbeeld lezen, spellen, rekenen beheerst worden.

Werken met schoolthema’s
De kinderen werken rondom een centraal schoolthema zelfstandig aan onderzoeksvragen. We werken vanuit “The Grej of the day”. Leerkrachten, leerlingen, ouders/ verzorgers of andere kennispartners met bepaalde kennis, kwaliteiten, vaardigheden en/of talenten worden geraadpleegd en/of ingezet. Het is belangrijk dat het aanbod zo wordt vormgegeven dat kinderen eruit kunnen halen wat ze nodig hebben. Er wordt gebruik gemaakt van o.a. meervoudige intelligentie, coöperatieve werkvormen, computers en digitale schoolborden waarop leerlingen ook hun presentaties mogen houden. Bovenstaande activiteiten kunnen zowel binnen en rondom de school plaatsvinden als op locatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven