Kindcentrum de Wel

Kavelwei 13 a 9108 MC Broeksterwâld

Schoolfoto van Kindcentrum de Wel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanwege corona in het voorjaar van 2020 heeft groep 8 geen eindtoets gemaakt en is er dus ook geen score beschikbaar. Voor de plaatsing op het voortgezet onderwijs hebben we gekeken naar de plaatsingswijzer. In de plaatsingswijzer staat vanaf groep 6 de Citoscores voor rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen. De afgelopen 3 jaar heeft 96% van onze kinderen referentieniveau 1F gehaald en 70% heeft 1S/2F gehaald. In schooljaar 2019-2020 gaan van de 10 leerlingen in groep 8 er 2 naar VWO, 3 naar Havo/VWO, 4 naar VMBO-tl en 1 naar VMBO-kl.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om inzicht in de ontwikkeling van de kinderen te krijgen, volgen we in groep 1 en 2 de kinderen vooral op sociaal-emotioneel en taal- en rekengebied. We gebruiken hiervoor de Kanjertraining en de leerlijnen het jonge kind van Parnassys.  Kanjertraining werkt met een ankerverhaal waarin de verschillende petten met daarbij het gedrag wordt uitgelegd. Ook doen we vertrouwensoefeningen en rollenspelen bij de Kanjertraining. De leerlijnen voor het jonge kind van Parnassys worden gebruikt om door middel van thema's de activiteiten voor de ontwikkeling van kinderen te volgen, te plannen en te evalueren.
Om de vorderingen vanaf groep 3 “zichtbaar” te maken gebruiken we methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke toetsen. De methode-afhankelijke toets geeft een beeld van de mate, waarin een kind de kort daarvoor behandelde leerstof beheerst. Bij een aantal methoden maken deze toetsen deel uit van het programma. De resultaten van deze toets zeggen echter niet, hoe die score is in vergelijking met leeftijdgenootjes. De methode-onafhankelijke toetsen kennen wel zo’n vergelijking. Door regelmatig deze toetsen af te nemen kunnen we de vorderingen “in beeld” brengen. Deze toetsen zijn een logisch vervolg op de doorgaande ontwikkeling van groep 1 en 2. Op de toetskalender staat voor elke leerkracht aangegeven wanneer welke toetsen afgenomen dienen te worden. In groep 8 wordt in april de Eindtoets afgenomen, mede als verantwoordingsdocument naar de inspectie v.w.b. de leeropbrengsten maar ook als ondersteuningsinstrument c.q. second opinion t.a.v. gemaakte schoolkeuzes naar het voortgezet onderwijs. Schoolkeuzes worden m.n. gebaseerd op de uitkomsten van de z.g. plaatsingswijzer VO. In deze plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Meer hierover kunt u lezen op: www.plaatsingswijzer.nl

Toetsen worden door de leerkrachten geanalyseerd en er worden conclusies getrokken over wat vervolgens moet worden gedaan om de kinderen de leerdoelen te laten halen. In de klas vindt dan de afstemming van onderwijs plaats, zodat de leerdoelen daadwerkelijk worden gehaald. Dit wordt geconcludeerd na evaluatiemomenten met hulp van toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

90% van de leerlingen zit na 3 jaar nog steeds op het geadviseerde vervolgonderwijs. 10% van de leerlingen stroomt in 3 jaar of op naar een hoger niveau of af naar een lager niveau. Wij evalueren als school voortdurend om te kijken of we aanpassingen moeten doen om kinderen direct naar het goede vervolgonderwijs te laten gaan.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Wel scoort in maart 2018 een voldoende bij de inspectie van het onderwijs. Er wordt door directie, IB en het team planmatig aan de kwaliteitszorg gewerkt. De school komt uit een situatie waarbij in 2017 een onvoldoende was gescoord. Er zijn toen een nieuwe directeur en Ib-er gekomen die met het team een plan van aanpak hebben gemaakt. De nadruk in dit plan lag op kwaliteitszorg, didactisch handelen en de zorg in de school. Er is door de hele school  hard gewerkt aan het verbeterplan en de inspectie heeft in maart 2018 geconstateerd dat de school weer voldoende is. De Wel heeft gebruik gemaakt van de situatie om het onderwijs te verbeteren. De inspectie heeft de school de opdracht meegegeven om verdieping aan te brengen in de analyses die gemaakt worden van toetsresultaten en in de afstemming in de klas en deze verbeteringen zijn we op dit moment aan het invoeren.

Terug naar boven