Rooms Katholieke Basisschool De Koolvlet

Keppelsloot 8 1721 HJ Broek op Langedijk

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Koolvlet

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score van de eindtoets is een gemiddeld cijfer van alle leerlingen die hebben deelgenomen aan de toets.

Veranderingen in het onderwijsproces hebben op de Koolvlet geleid tot een verbetering van de eindopbrengsten.

Op onze school stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken handelingsgericht. We werken met groepsplannen die de leidraad vormen voor ons dagelijks handelen. Voor de volgende vakgebieden wordt er twee keer per jaar een groepsplan opgesteld; rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. In het groepsplan onderscheiden we de basisgroep, de plusgroep (verdiept arrangement), de weergroep (intensief arrangement) en leerlingen die extra-extra ondersteuning nodig hebben (eigen leerlijn). Deze groepsplannen worden twee keer per jaar door ons geëvalueerd en bijgesteld om ons aanbod te kunnen afstemmen. Daarnaast vindt er ook twee keer per jaar een tussenevaluatie plaats. Bij de evaluatie wordt gebruik gemaakt van de afgenomen methodetoetsen, methode onafhankelijke toetsen en observaties door de leerkracht. Binnen de lessen wordt er gebruik gemaakt van het IGDI-model om de doelen om te zetten in een effectieve aanpak.

De intern begeleider analyseert in samenwerking met de directie de schoolopbrengsten om te evalueren of we onze doelen bereiken en hoe we onze aanpak kunnen bijstellen. Zij voeren klassenconsultaties uit om te observeren of het de leraar lukt om de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren hebben ook onderling overleg om good practices uit te wisselen.

In 2019 scoorden we onder de norm. De zorgzwaarte van deze groep is hoog waardoor het moeilijker is om de gemiddelde norm te behalen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de laatste periode van groep 7 wordt met de ouders gesproken over de richting die hun kind zal opgaan in het voortgezet onderwijs. Hierbij maken we oa gebruik van de Entreetoets.

In november organiseren wij een informatieavond voor de ouders van groep 7 en 8 over het traject naar het voortgezet onderwijs en de diverse onderwijsniveaus die bestaan. Ook krijgen ouders en leerling een aantal brochures mee die nadere informatie geven over de verschillende schooltypes en hun mogelijkheden. 

In groep 8 vindt eind januari/begin februari het adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs plaats. Aan dit gesprek nemen de leerkracht van groep 8, de ouders en de leerling deel. Tijdens dit gesprek wordt een voorlopig advies gegeven. Tevens wordt vermeld welke scholen in aanmerking komen voor dit advies. Na de Cito Eindtoets Basisonderwijs (die in april wordt afgenomen) wordt het voorlopige advies omgezet in een definitief advies.

Onderstaande tabellen laten zien dat onze adviezen voldoende overeenkomen met het niveau waarop onze oudleerlingen zitten na 1 jaar.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven