Rooms Katholieke Basisschool De Koolvlet

Keppelsloot 8 1721 HJ Broek op Langedijk

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Koolvlet

In het kort

Toelichting van de school

'Leren doe je samen!

Missie:
Wij willen gelukkige leerlingen die laten zien wat ze in hun mars hebben en daar trots op zijn!  

Visie:

De Koolvlet heeft een betrokken team dat vanuit hun passie voor onderwijs en leerlingen een goede sfeer en kwaliteit wil neerzetten. Door structurele samenwerking, open communicatie en door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten maken we elkaar sterk en creëren we een doorgaande lijn binnen de school.  

Het welbevinden van leerlingen is de basis om tot ontwikkeling te kunnen komen. We willen daarom elke leerling bereiken. Het team spreekt één taal vanuit onze gezamenlijke kernwaarden. Daarnaast gebruiken we een methode op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling waarbij we het belangrijk vinden dat het geoefende ook toegepast wordt in praktijksituaties buiten deze lessen om.  

We vinden het belangrijk dat we onze leerlingen afleveren met het leerniveau dat past bij de mogelijkheden van de leerling.
In de ochtend werken we aan de basisvakken taal (inclusief lezen en spelling) en rekenen. Met behulp van opbrengstgericht werken zorgen wij ervoor dat we de leerlingen goed kennen en volgen. We analyseren de resultaten zorgvuldig, stellen plannen op en evalueren deze frequent om onze aanpak bij te stellen. We stemmen zoveel als mogelijk af op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Ook ‘meerkunners’ willen we blijven uitdagen. De leerkrachten voeren ‘kindgesprekken’ waarbij leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerdoelen.  
In de middagen bieden we een eigentijds aanbod met aandacht voor vaardigheden die leerlingen in hun toekomst nodig hebben. We gaan daarbij uit van de betrokkenheid en zelfredzaamheid van leerlingen. Vanuit onderzoekend en ontwerpend leren integreren we vakken, werken we themagericht, geven leerlingen de ruimte om op hun eigen manier te werken en leren we leerlingen samenwerken. We geven de leerlingen hierbij verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. Ook de creatieve vakken en cultuur hebben hierbij onze aandacht. Kortom, de wereld de klas in en de klas de wereld in!

Alleen in goede samenwerking met ouders ontwikkelen de leerlingen zich optimaal. Ouders zijn onze partners in de opvoeding. Wij overleggen met ouders en zoeken samen met ouders naar oplossingen.   Ons motto is: ‘Leren doe je samen!’Onze missie:

Wij willen gelukkige leerlingen die laten zien wat ze in hun mars hebben en daar trots op zijn! 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie
  • Vertrouwen
  • Vakmanschap
  • Nieuwsgierigheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Koolvlet heeft een continurooster.

Wij dragen er zorg voor dat onze onderwijsmiddelen zoveel mogelijk ingezet worden voor onderwijsdoeleinden en dat leerkrachten voldoende pauze hebben om zo goed mogelijk te kunnen presteren.

Om de opvang optimaal te organiseren vragen wij daarom van ouders:
- Een vrijwillige bijdrage van ouders (€ 35,- per jaar) om een medewerking van SKL in te huren voor assistentie tijdens de pauzes.

of

- Een vrijwillige assistentie van ouders tijdens de pauzes 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven