IKC De Swirrel

Greate Buorren 32 9055 MV Britsum

Schoolfoto van IKC De Swirrel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets komen overeen met het beeld wat de leerlingen ook op onze school hebben laten zien. 1 Leerling heeft een aanmerkelijk lagere score op de eindtoets dan verwacht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van kinderen door observaties, methodegebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen. Op basis van de informatie van deze observatie- en toetsgegevens stemmen wij het onderwijsaanbod op groeps- en individueel niveau zo goed mogelijk af.

We gebruiken op onze school het IEP leerlingvolgsysteem. Hiermee kunnen wij toetsen op maat aan de kinderen aanbieden. Dit past beter bij onze visie op onderwijs en bij het doel waarom wij willen toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Sinds een aantal jaren werkt het voortgezet onderwijs met de Friese plaatsingswijzer. Hierin staan de gegevens uit het IEP leerlingvolgsysteem vanaf groep 7 centraal. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en spelling. Naast de gegevens in de Plaatsingswijzer kijkt de leerkracht ook naar andere elementen zoals doorzettingsvermogen om tot een goed advies te komen.

Er vinden in groep 7 en begin groep 8 adviesgesprekken plaats met ouders over de plaatsing van de leerling richting het voortgezet onderwijs. De voorlichting van de scholen vindt in de periode februari/maart plaats tijdens open dagen en voorlichtingsavonden van het voortgezet onderwijs. Kinderen kunnen dan met hun ouders de scholen bezoeken en dan, vooraf of na dit bezoek, in overleg met de leerkrachten, hun definitieve keus bepalen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Alle kinderen zijn uniek, gelijkwaardig, maar niet gelijk. Kinderen ontwikkelen zich verschillend. Wij begeleiden de kinderen bij het leren en het omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen. Daarbij creëren we een pedagogisch klimaat gebaseerd op de drie basisbehoeften van een kind:

Relatie: We creëren een sfeer van acceptatie en vertrouwen. Daarbij is een persoonlijke relatie met de leerkracht, veiligheid en geborgenheid van belang.

Competentie: We creëren situaties waardoor de kinderen plezier in het schoolgaan, in het leren, in het samenwerken en in het samenspelen hebben. We laten ze ervaren dat ze iets kunnen en daarvoor gewaardeerd worden.

Autonomie: We nemen de kinderen serieus, accepteren ze zoals ze zijn en hechten veel waarde aan het zelfstandig kunnen functioneren. Bij ons onderwijs hebben bovengenoemde basisbehoeften constant onze aandacht.

Daarnaast bieden wij schoolbreed gericht aanbod op de sociaal emotionele ontwikkeling. Hierbij maken wij gebruik van het programma van de Vreedzame School.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Relatie
  • Competentie
  • Autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven