IKC De Swirrel

Greate Buorren 32 9055 MV Britsum

Schoolfoto van IKC De Swirrel

Het team

Toelichting van de school

Onze school heeft de volgende personele groepsbezetting:  

1 directeur

1 IB-er

1 fulltime leerkracht

2 onderwijsassistenten

7 parttime leerkrachten

3 pedagogische medewerkers (peuters en voor- naschoolse opvang)

Er is goede balans met betrekking tot ervaring en leeftijdsopbouw in team.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt er geprobeerd vervanging te regelen. Indien dit niet lukt wordt de eerste dag door het team opgevangen. De kinderen worden die dag verdeeld over andere groepen of er worden groepen samengevoegd waardoor een andere leerkracht de betreffende groep kan overnemen. Voor de dagen erna geldt bij afwezigheid van de leerkracht, en geen vervanging, dat er per dag een andere groep naar huis wordt gestuurd. Ouders worden minimaal één dag van te voren op de hoogte gesteld van het naar huis sturen van leerlingen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we met vier groepen. We hebben een groep 1/2, groep 3/4, een groep 5/6 en een groep 7/8. We kiezen bewust voor combinatiegroepen zodat kinderen een keer de jongste en oudste in een groep zijn. Hierdoor kunnen ze veel van elkaar leren. Er wordt veel samengewerkt in de groepen 5-8 en bij de peuters, groep 1/2 en groep 3/4.

We vinden een breed leerstofaanbod in onze school erg belangrijk. Het werken met de thema's geeft daar prachtige kansen voor. We maken onder andere gebruik van het aanbod van Kunstkade in de gemeente Leeuwarden.  We werken hierdoor veel samen met de cultuurcoach en hebben een samenwerking met de buurtsportcoach. Naast het kunstmenu krijgen alle groepen ook een aanbod vanuit het techniekmenu. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 hebben de kinderen ook 25 uur les per week en ze gaan dus ook iedere dag van 8.30-14.00 uur naar school.

We proberen een goede balans in ons aanbod te hebben. Het onderwijsaanbod bij kleuters wordt veelal geïntegreerd en niet per vakgebied aangeboden. De exacte onderwijstijd is daardoor moeilijk te duiden. In groep 1/2 krijgen de kinderen ook een half uur Fries en een half uur Engels per week.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd over acht schooljaren is minimaal 7520 uur. Scholen mogen daarbij het verschil in het aantal uren tussen de onderbouw en de bovenbouw laten vervallen. Door ons continurooster, met vijf gelijke dagen hebben, we op onze school geen verschil in uren in de onderbouw en bovenbouw. 

Op onze school werken wij thematisch met Alles-in-1. Wij hebben geen vakken zoals biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Al deze vakken zijn geïntegreerd in het vakgebied wereldoriëntatie. Via onze projecten vindt er een leerstofaanbod plaats voor Wereldoriëntatie en Taal. Het aanbod voor rekenonderwijs doen we met een nieuwe rekenmethode.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel

Op 1 augustus 2014 is Passend onderwijs ingevoerd. Dit heeft ook consequenties voor de zorg die wij als school kunnen (gaan) bieden. De zorg die wij als school willen bieden en kunnen bieden hebben we vastgelegd in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Voor verdere toelichting kunt u de bijlage openen.

Een plaatsje voor iedereen

Op onze school gaan we uit van gelijkwaardigheid. Daarom staan we open voor kinderen, ouder(s), verzorger(s) en leerkrachten ongeacht hun levensbeschouwing, sekse, nationaliteit of sociale afkomst. We willen daarbij ieder kind een goede en veilige plek bieden. Indien ouders met een hulpvraag naar school komen gaan wij samen met de ouder(s) een afweging maken of wij datgene kunnen bieden wat hun kind nodig heeft. 

Aanmelding van leerlingen met een specifieke hulpvraag

Voor onze leerlingen proberen wij zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden. In specifieke gevallen, zoals bij kinderen die een speciale zorgbehoefte hebben, geldt dat we als team, samen met de ouders, de afweging maken of het kind binnen onze school adequaat begeleid kan worden. Op bovenschools niveau is vastgelegd dat bij dergelijke aanmeldingen er een onderzoeksperiode van 6-10 weken is om te onderzoeken wat het kind nodig heeft en te bekijken of wij dat ook daadwerkelijk kunnen bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanuit ons bestuur hebben alle scholen eigen (peuter)opvang op de locatie. De leidsters van de opvang horen bij het IKC team.

Op ons IKC hebben we vier dagen peuteropvang en hebben we een extra aanbod bij ontwikkelingsachterstand (VVE). Naast de peuteropvang hebben we ook een BSO op onze school.

Doordat we één team en één visie hebben op het jonge kind kan en wordt er veel samengewerkt in de onderbouwunit. Het aanbod voor het jonge kind wordt afgestemd op dat wat er nodig is om te starten in groep 1. 

Terug naar boven