Christelijke Basisschool Anker

Gooteplein 4 3232 DA Brielle

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Anker

In het kort

Toelichting van de school

HET BESTUUR EN DE SCHOOL

Stichting Onderwijsgroep EduMare heeft 32 scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard-kernen, Rozenburg en Westvoorne.  EduMare is een samenwerkingsbestuur met als doelstelling het borgen en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en daarmee optimale ontwikkelkansen voor kinderen van 4 - 13 jaar.  

Iedere school heeft eigen karakter en identiteit 

Op de scholen van EduMare zijn alle kinderen zijn welkom. Om in te spelen op de behoeften van ouders en kinderen is er een breed palet aan onderwijsconcepten.  Iedere school heeft een eigen karakter en identiteit, zodat er voor elk kind een passende plek te vinden is.   

Alle scholen werken samen als herkenbaar deel van een groter geheel met behoud van de christelijke, katholieke, openbare en samenwerkingsidentiteit.  

Vaardig, waardig en aardig 

Het onderwijs binnen EduMare streeft drie doelen na. Het aanleren van kennis en vaardigheden, burgerschapsvorming en persoonsvorming. Onze scholen richten zich daarbij op een goed evenwicht tussen deze drie onderwijsdoelen om zo kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn. Onze medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, zijn we in 2019 gestart met het opzetten van een eigen opleidingsplatform, genaamd VPR Academie.  

Omdat kinderen als geen ander kunnen aangeven waar kansen liggen, krijgen zij een stem binnen het beleid van EduMare. Daarom organiseren we jaarlijks een leerlingencongres. Met een afvaardiging uit de leerlingenraden van de 28 scholen denken we na over onderwerpen waarmee we samen het onderwijs en de wereld een beetje beter kunnen maken. 

Voorzitter College van Bestuur van EduMare: Mevr. I. van Doesburg

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Samen verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS Anker, een kleine sfeervolle school!

Het schoolgebouw aan Gooteplein 4 ligt centraal binnen de wijk in een groene woonomgeving. De school is zowel te voet als met de fiets eenvoudig te bereiken. CBS Anker is onderdeel van 'De Brede School': een plein waar onderwijs, sport, zorg, kinderopvang en maatschappelijke voorzieningen geconcentreerd is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. We verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om goed onderwijs te kunnen geven en we zorgen ervoor dat niemand anders dan noodzakelijk toegang heeft tot deze gegevens. 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Scholen hebben iets langer de tijd gekregen om deze wet goed in te voeren. 

De onderwijsgroep EduMare heeft al stappen genomen in dit proces. Op de website van de bestuur vindt u hierover meer informatie, waaronder ons IBP-beleid, privacyverklaring en privacyreglement. 

Foto’s 

Binnen het bestuur hebben wij beleid op het gebruik van foto's en video's in de school. De directeur van de school kan te allen tijde verbieden dat ouders op school foto’s maken. 

Schorsen en verwijderen   

Op onze school vinden we het heel belangrijk dat alle kinderen en personeelsleden zich veilig voelen en dat iedereen met respect behandeld wordt. We besteden dan ook veel aandacht aan hoe kinderen zich naar elkaar, volwassenen en de omgeving dienen te gedragen. Hiervoor zijn ook gedragsregels en een antipestprotocol opgesteld en is er een internetprotocol voor leerlingen. Deze documenten zijn terug te vinden in het veiligheidsplan van de school (zie website van de school).   

De gedragsregels worden in de klassen besproken en zijn bij de kinderen bekend. Als een leerling zich echter niet aan deze afspraken van de school houdt en na gesprekken zijn gedrag niet bijstelt, kan het bevoegd gezag overgaan tot een ordemaatregel. Mogelijke maatregelen zijn schorsen en verwijderen.   

Uiteraard zullen wij de beslissing tot schorsen en verwijderen zeer zorgvuldig nemen en afwegen of:

  • Er een evenredige verhouding bestaat tussen de overtreding die de leerling heeft begaan en de ordemaatregel die wordt opgelegd;
  • De leerling enige mate van schuld heeft gehad aan de normschending.  

Het proces dat gevolgd wordt ten aanzien van het opleggen van een ordemaatregel zal gebeuren conform de procedurele regels die hiervoor gelden. Deze regels kunt u vinden in het stappenplan schorsen en verwijderen op de website van ons bestuur Stichting Onderwijsgroep EduMare: www.onderwijsgroepedumare.nl.  

Terug naar boven