Informele samenwerkingsschool Brielse Veste

M.H. Trompstraat 24B 3231 XP Brielle

Schoolfoto van Informele samenwerkingsschool Brielse Veste

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In principe nemen alle leerlingen bij ons op school deel aan de Cito eindtoets. In de cirkel staat dat 29 van de 32 leerlingen deelgenomen hebben aan de toets, omdat drie leerlingen korter dan twee jaar bij ons op school waren. Het systeem sluit deze leerlingen uit van onze eindscore. Ook deze leerlingen lieten zien dat ze op cognitief gebied prima mee konden komen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We merken aan gesprekken met het voortgezet onderwijs en de terugkoppeling van resultaten van het v.o. dat ons schooladvies van hoge kwaliteit is. De meeste leerlingen komen op de juiste plek in het voortgezet onderwijs terecht en gedijen goed in het vervolgonderwijs. We trekken hieruit de conclusie dat we een gedegen en weloverwogen schooladvies geven en dat we uit de leerlingen halen wat er in zit. Het sterkt ons in het idee dat we onze leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het leerstofaanbod is voldoende breed en schenkt aandacht aan de cognitieve, de creatieve, de sociaal-emotionele en de motorische ontwikkeling van de leerlingen, geeft de inspectie aan. Leerlingen vertellen de inspecteur dat er geen leerstof uit de leerboeken wordt overgeslagen. Wel zijn ze van mening dat techniek nog meer aandacht mag krijgen. Leerlingen geven aan dat ze zich veilig voelen in de school; als er al eens gepest wordt, treden leraren adequaat op. Ook vinden ze dat ze goede uitleg krijgen. De inspecteur geeft in het rapport aan dat hij dit tijdens de lesobservaties ook heeft kunnen vaststellen. Mooie woorden uit het rapport, waar we als school best trots op zijn.

Terug naar boven