KBs Willibrordus

G Splinter v Ruwielln 1 3621 XD Breukelen

Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! bestaat uit 16 basisscholen, waarvan één voor speciaal basisonderwijs.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 zijn ook bevraagd over de tevredenheid. We hebben expliciet uitvraag gedaan naar veiligheidsbeleving en de kwaliteit van het onderwijs. De leerlingen hebben de Willibrordus een gemiddeld rapportcijfer gegeven van 8,1.

Schoolbesturen zijn bij wet verantwoordelijk zorg te dragen voor de sociale veiligheid van leerlingen op al hun scholen. Monitoring van sociale veiligheid is een belangrijk onderdeel. De Willibrordus gebruikt deze vragenlijst voor monitoring. De resultaten worden gedeeld met de inspectie.

We bespreken de rapportages intern en zullen deze ook verder analyseren. We zijn trots op de resultaten, maar we zien ook nog kansen waar we mee aan de slag kunnen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

N.a.v. analyse van de oudertevredenheidsenquête kan geconcludeerd worden dat de school hoog aangeschreven staat bij ouders met een rapportcijfer van 7,6 en met een gemiddelde van 7,7. We bespreken de rapportages intern en zullen deze ook verder analyseren. We zijn trots op de resultaten, maar we zien ook nog kansen waar we mee aan de slag kunnen.

Een aanvulling op het punt 'ik ben tevreden over de informatie die ik krijg over mijn kind'.

Wat gebeurt er tijdens het schooljaar in de communicatie met ouders over hun kind(eren)?

- een kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar
- rapportgesprekken in januari en in juni
- voortgangsgesprekken in november en april voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
- tussentijdse gesprekken met ouders van leerlingen die extra ondersteuning / extra uitdaging nodig hebben
- handelingsplannen voor kinderen worden op de inhoud en doelstellingen besproken met de ouders

Alle gesprekken worden zorgvuldig voorbereid waarbij we naast observaties in de groep gebruikmaken van resultaten op methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen. De persoonlijkheidskenmerken van het kind worden hierin meegenomen. Iedere ouder krijgt n.a.v. het gesprek een gespreksverslag.

Maatregelen om nog beter inzicht te verschaffen: 
- Ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem is opengezet. Ouders loggen in om het dossier van hun kind te kunnen inzien. In de toekomst worden er weloverwogen keuzes gemaakt om informatie voor ouders via dit ouderportaal uit te breiden.
- Er wordt in een pilot gewerkt met een digitaal portfolio. Ouders kunnen meekijken in dit portfolio, zodat ze direct op de hoogte zijn van de doelen die hun kind zichzelf stelt, de werkwijze en de eventuele begeleiding.

Bij het missen van informatie zijn ouders van harte welkom, om vragen te stellen of een afspraak te maken met de leerkracht. 

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven