KBs Willibrordus

G Splinter v Ruwielln 1 3621 XD Breukelen

Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! bestaat uit 16 basisscholen, waarvan één voor speciaal basisonderwijs.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Centrale Eindtoets is in het schooljaar 2019-2020 niet afgenomen. De eindtoets is geschrapt vanwege het corona-virus. Het schooladvies dat de groep 8 leerlingen van de school kregen, heeft bepaald naar welke middelbare school de leerlingen gaan. Het schooladvies van de school is gebaseerd op de ontwikkeling van leerlingen in de afgelopen jaren. Dat advies was altijd al leidend.

De Centrale Eindtoets is in het schooljaar 2020-2021 wel afgenomen. De school heeft een gemiddelde score van 540,8 behaald. Het landelijk gemiddelde ligt op 534,5. 

Ook in schooljaar 2021-2022 hebben de groep 8 leerlingen van de Willibrordus deelgenomen aan de Centrale Eindtoets. De school heeft een gemiddelde score van 537,2 behaald. Het landelijk gemiddelde ligt dit schooljaar op 534,8.

Ook in schooljaar 2022-2023 hebben de groep 8 leerlingen van de Willibrordus deelgenomen aan de Centrale Eindtoets. De school heeft een gemiddelde score van 537,7 behaald. Het landelijk gemiddelde ligt dit schooljaar op 534,9.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt niet meer een eindtoets afgenomen, maar een doorstroomtoets. Dit is vanuit de overheid bepaald. De naam past beter bij de positie van de toets: de toets markeert niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de doorstroom van het po naar het vo. Het afnamemoment verschuift van april naar februari. Er is na de uitslag van de toets in maart één centraal moment voor aanmelding op de middelbare school om de kansengelijkheid te vergroten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweemaal in het jaar worden de CITOdatabesprekingen gehouden, waarin de resultaten schoolbreed geëvalueerd en geanalyseerd worden. Team en directie kijken hierbij naar de trendanalyses en de ontwikkelingen op de hoofdvakgebieden, rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling.

Daarnaast worden tweemaal per jaar naar aanleiding van de toetsresultaten de groepen/leerlingen doorgesproken tussen leerkrachten en IB.

Hierbij worden de parallelgroepen samen genomen, besproken en wordt er een plan van aanpak gemaakt. Dit wordt in groepsplannen of op individueel niveau genoteerd. 

Naar aanleiding van de toetsresultaten wordt op individueel niveau de ontwikkelingsperspectieven van leerlingen bijgesteld. 

Aan de hand van de opgestelde (groeps)plannen worden de leerlingen op groeps- en/of op individueel niveau begeleid.

Bovenstaande is een standaardprocedure om de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen en de begeleiding zo adequaat mogelijk te laten verlopen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Willibrordus krijgen de leerlingen in groep 7 een voorlopig advies van de school. In groep 8 ontvangen de leerlingen in februari het definitieve advies van school. Het advies wordt opgesteld door de leerkracht in samenspraak met de intern begeleider, de directie en met de voorgaande leerkrachten van het kind. 

Het advies is gebaseerd op de kindkenmerken van de leerling, de resultaten op de methodetoetsen en de resultaten op op het leerlingvolgsysteem (LVOS).

In april wordt de Centrale Eindtoets van Cito gemaakt in groep 8. Als het eindtoetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies dat de leerling van de school heeft ontvangen, is de school verplicht om het advies te heroverwegen. De school is niet verplicht om het advies vervolgens bij te stellen.

De overgang naar het voortgezet onderwijs Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website http://www.naarhetvo.nl/ onder het tabblad ‘ouders’. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Creatief denkvermogen

De ontwikkeling van het creatieve denkvermogen helpt leerlingen oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar zij nu en in de toekomst mee te maken krijgen. Door vragen te stellen wordt er meer nagedacht over andere opties, ontstaan er innovatieve ideeën en worden er nieuwe verbanden gelegd.  

Zelfsturing

Zelfsturing creëren we door het stellen van persoonlijke leerdoelen, het geven van feedback en het laten ervaren van de eigen verantwoordelijkheid. Inzien dat ze zelf controle hebben over hun leerproces draagt bij aan de betrokkenheid, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen bij onze leerlingen. 

Op groei gerichte mindset

Mensen zijn verschillend als het gaat om talent, interesse en temperament, maar iedereen is in staat om te veranderen door te leren en ervaringen op te doen. Iemand met een op groei gerichte mindset gaat er van uit dat je basiskwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor elkaar/omgeving
  • Solidariteit
  • Gelijkwaardigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven