KBs Willibrordus

G Splinter v Ruwielln 1 3621 XD Breukelen

Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! bestaat uit 16 basisscholen, waarvan één voor speciaal basisonderwijs.

Het team

Toelichting van de school

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: 

Voor de groepen 1 t/m 8 is er een vakleerkracht bewegingsonderwijs beschikbaar. De kleutergroepen krijgen eens in de week les van de vakleerkracht in onze eigen speelzaal. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee maal per week gymles in 't Kikkerfort. 

Begeleiding en inzet van stagiaires van hogescholen 

In onze school begeleiden we regelmatig stagiaires van de  PABO/ALPO/MBO. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht. De Willibrordus is een opleidingsschool en heeft een nauwe samenwerking met de Marnix Academie. Studenten werken altijd onder eindverantwoordelijkheid van een bevoegd leerkracht.

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte van een leerkracht, wordt eerst een beroep gedaan op een invaller vanuit de invalpools of op één van de collega’s binnen de school. We proberen altijd eerst een voor de groep leerkracht te vinden. Dat lukt lang niet altijd. Soms zijn wij genoodzaakt met eigen personeel te schuiven. Ook kunnen er in geval van nood groepen worden samengevoegd, maar in sommige gevallen (corona uitbraak) zal hier bewust niet voor gekozen worden. Ons uitgangspunt is, dat wij zoveel mogelijk willen voorkomen dat wij kinderen naar huis moeten sturen.

Indien we geen vervanging kunnen vinden dan gebeurt het volgende:

 • De groep zelf wordt opgesplitst en samengevoegd met andere groepen (situationeel kan hier niet voor gekozen worden)
 • Er worden groepen samengevoegd, waardoor één groepsleerkracht wordt vrij geroosterd om de groep van de zieke leerkracht op te vangen 
 • Indien aanwezig, worden de leerkrachten die belast zijn met interne begeleiding en remedial teaching, ingezet voor de vervanging van de zieke leerkracht. Zij krijgen daarna de gelegenheid om deze werkzaamheden op een ander tijdstip in te halen 
 • De leerlingen van een andere groep worden in kleine groepjes verdeeld over de overgebleven groepen 

Indien bovenstaande niet kan, worden volgens een rooster de leerlingen een dag naar huis gestuurd. Uiterlijk op de dag dat geen vervanging mogelijk is, maar liefst eerder, krijgen de ouders/verzorgers van de kinderen, bericht waarin dit gemeld wordt. Indien al te voorzien is dat de vervangingsproblemen zullen voortduren, worden ook de ouders van andere groepen gewaarschuwd.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Willibrordusschool wordt zowel gewerkt met homogene groepen als met heterogene groepen. We hebben 3 kleutergroepen waar kinderen van groep 1-2 bij elkaar zitten (4, 5 en 6 jaar). Vanaf groep 3 hebben wij veelal twee groepen per leerjaar, de parallelgroepen. In schooljaar 2023-2024 werken wij met één groep 5, één groep 5-6 en één groep 6. 

Binnen de (parallel)groepen wordt geregeld groepsdoorbrekend onderwijs gegeven. Dit houdt in dat de leerkrachten van beide groepen samenwerken om het onderwijs vorm te geven. Wij stemmen af op leerlingniveau en op leerkrachtniveau. De leerlingen zijn verdeeld in verschillende klassen. Het is belangrijk om met meerdere leerlingen samen te werken en de leerlingen uit de parallelklassen te leren kennen. Elke leerkracht heeft zijn/haar eigen expertise. We kunnen gebruik maken van elkaars talenten door instructie van bepaalde vakken te verdelen.  

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Speciale ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband Passenderwijs 

Kalisto biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt van het samenwerkingsverband (SWV) een budget om zorg te dragen voor een sterke basis in de school die passend onderwijs mogelijk maakt. Als de hulp van de school niet tot de gewenste  resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning aanvragen bij het SWV Passenderwijs. Dit kan in sommige gevallen leiden tot de afgifte van een arrangement, dit is een budget waarmee extra ondersteuning geboden kan worden. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bv. in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Passenderwijs.  

Email: www.passenderwijs.nl  Telefoonnummer: 0348-412706 E-mail:?info@passenderwijs.nl  

In het ondersteuningsplan (SOP) legt de Willibrordus vast hoe het team passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. Beschreven wordt hoe we de lichte ondersteuning vormgeven en wie daarvoor verantwoordelijk is en welke mogelijkheden onze school heeft om leerlingen met een zware ondersteuningsbehoefte te kunnen helpen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds worden aangepast. Ouders en leraren hebben inspraak op dit plan in de Medezeggenschapsraad. U kunt dit plan vinden op de website van de school. In het schooljaar 2021-2022 is het SOP herzien.

Hierbij kunnen er zich altijd omstandigheden voordoen, die deze mogelijkheden kunnen doen veranderen, bij voorbeeld door veranderingen in de samenstelling van het team. Wanneer tot plaatsing wordt besloten, moet duidelijk zijn dat:
·     de leerkracht waarbij het betreffende kind wordt geplaatst tijd beschikbaar krijgt voor zaken als begeleiding, bijscholing en contacten met ouders en andere instanties;
·     de extra formatie, die voor het betreffende kind wordt ontvangen, benut wordt;
·     de ouders en de leerkracht elkaar van goede informatie voorzien;
·     de ouders gevraagd zal worden om bij te springen indien nodig;
·     er afspraken moeten worden gemaakt over de begeleiding van het betreffende kind in de vorm van een handelingsplan; 
·     er regelmatig bekeken zal worden of er voor het betreffende kind nog voldoende ontwikkelmogelijkheden op de school aanwezig zijn en handhaving binnen de groep passend blijft. Is dit niet meer of onvoldoende het geval, zal verwijzing naar een school voor Speciaal (basis)onderwijs overwogen worden.    

N.B. Bij elke aanmelding wordt in een intakegesprek nagegaan of uw kind mogelijk specifieke zorg vraagt bij het volgen van onderwijs. Dit is van wezenlijk belang, omdat u immers verwacht dat de school deze zorg kan bieden en omdat de school gelegenheid moet hebben om vast te stellen of de gewenste zorg daadwerkelijk geboden kan worden. Veel kinderen worden op vroege leeftijd aangemeld. Mocht in de periode na aanmelding pas duidelijk worden dat uw kind specifieke zorg nodig heeft, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden, zodat in goed overleg onderzocht kan worden welke (on) mogelijkheden er zijn om uw kind op onze school onderwijs te laten volgen.

Day a Week School: Leerlingen met een sterk analytisch en creatief denkvermogen blinken vaak uit in hun prestaties. Om deze hoogbegaafde leerlingen te blijven uitdagen en hen een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden hebben wij ons als Kalisto aangesloten bij Day a Week School. Day a Week School (DWS) stimuleert de ontwikkeling van cognitieve talenten bij leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging dan het reguliere onderwijs hen kan bieden.

Waarom Day a Week School? Het doel van Day a Week School is om de ontwikkeling van zelfvertrouwen, motivatie en plezier in (samen) leren optimaal te stimuleren bij leerlingen met een sterk analytisch en creatief denkvermogen. De leerlingen die deelnemen aan Day a Week School worden daarom uitgedaagd op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak.

Hoe werkt het? Eén dag per week komen onze DWS-leerlingen in groepen van maximaal 15 leerlingen samen op onze gastscholen: basisschool de Regenboog in Woerden en basisschool de Willibrordus in Breukelen. De overige vier dagen werken de kinderen in hun thuisklas aan hun reguliere schoolwerk (in compacte vorm) en krijgen ze in veel gevallen aanvullend verrijkingsmateriaal aangeboden.

Voor wie is het bedoeld? Door middel van een identificatieprocedure wordt jaarlijks gekeken welke leerlingen in aanmerking komen voor Day a Week school. Dit gebeurt aan de hand van opdrachten en activiteiten waarbij leerlingen uit groepen 5 t/m 7 sterk worden uitgedaagd. Een belangrijke voorwaarde voor de uiteindelijke deelname aan Day a Week School is dat deze leerlingen een dag in de week op de thuisschool kunnen missen. 

Meer informatie: https://dayaweekschool.nl/

NPO gelden: Het onderwijs heeft nu al geruime tijd te maken met de coronacrisis. Dat heeft gevolgen voor onze leerlingen op school. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) geeft ondersteuning aan leerlingen en scholen om vertragingen te beperken en in te halen. Vanuit de gemeenste Stichtse Vecht is er ook NPO budget voor De Willibrordus. We richten ons op de algehele ontwikkeling van de leerlingen en dat betekent dat deze interventies niet alleen op cognitief gebied worden ingezet, maar ook op andere gebieden, zoals op het sociaal-emotioneel en creatief gebied. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 • Een passend onderwijsaanbod kunnen bieden aan leerlingen op drie niveaus.
 • Leerlingen op een verantwoorde manier een eigen leerlijn laten volgen.
 • Uitdagend onderwijs bieden aan begaafde leerlingen waarbij er een doorgaande lijn is van groep 1 t/m 8.
 • Eigenaarschap van leerlingen verder vergroten

In hun pedagogisch-didactisch handelen zijn de teamleden erop gericht het onderwijs af te stemmen op het beoogde einddoel en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er wordt differentiatie toegepast in instructie, begeleiding, opdrachten en onderwijstijd. De school heeft als doel om in 2023-2024 (in het eerste jaar van het nieuwe schoolplan) een schoolbreed lesmodel (EDI) te implementeren waarmee wordt gewerkt. Het EDI-model past goed bij een differentiërende didactische visie, waarbij er rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen en er differentiatie wordt aangebracht in de instructie. Wij hanteren binnen de school minimaal 3 instructieniveaus, hierdoor kunnen leerlingen op hun eigen niveau de lesstof eigen maken en wordt er tegemoetgekomen aan hun diverse leerbehoeften. 

Het is van groot belang dat alle leerlingen, ongeacht hun capaciteiten en talenten, zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen ons onderwijs. Daarom willen wij ons in de komende jaren richten op het vormgeven en implementeren van hoog-/meerbegaafden onderwijs vanaf groep 1. We willen passend onderwijs bieden aan deze leerlingen, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en uitgedaagd blijven worden.  

Passend onderwijs willen wij ook bieden aan leerlingen die meer behoefte hebben aan praktisch leren. Het opstarten van een Doe-klas op De Willibrordus zal deze leerlingen tegemoet komen door aan de slag te gaan met concrete projecten op hun eigen school.   

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven