KBs Willibrordus

G Splinter v Ruwielln 1 3621 XD Breukelen

Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! bestaat uit 16 basisscholen, waarvan één voor speciaal basisonderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Willibrordus!

Op de Willibrordus zijn we nieuwsgierig naar wie de ander is, staan we open voor andere ideeën en gaan we met elkaar in gesprek over wat we nog niet begrijpen. De Willibrordus is onderdeel van Kalisto Boeiend Basisonderwijs! met 15 andere scholen.

Ons schoolteam vormt een professionele leergemeenschap. We werken continue samen, doen onderzoek naar relevante ontwikkelingen en wisselen kennis en ervaring uit. Door de onderzoekende en open houding van onze leerkrachten zijn we goed in staat om verbeteringen door te voeren in ons onderwijs. 

Er is veel aandacht voor eigenaarschap, talentontwikkeling, 21-eeuwse vaardigheden, mediawijsheid en leerlijnen. Op deze manier bereiden we onze leerlingen gedegen voor op hun plek in de samenleving. 

Op de Willibrordus werken we samen en creëren we het beste onderwijs. We zorgen voor een veilige en plezierige omgeving om te komen tot een optimale ontwikkeling voor alle leerlingen op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief gebied. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Verantwoordelijkheid
 • Creativiteit
 • Respect
 • Vertrouwen
 • Veiligheid en Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 starten we met ongeveer 300 leerlingen en dat aantal loopt gedurende het schooljaar op naar ongeveer 330 leerlingen.

De MR heeft ingestemd met het formatie voorstel dat de directie heeft voorgelegd. Concreet betekent dit dat we het schooljaar 2023-2024 starten met drie groepen 1-2 en dat er een combinatiegroep 5/6 komt. In totaal komen we uit op 14 groepen. 

We streven naar een groepsgrootte van 25-27 leerlingen. Dit leerlingaantal is nodig om ervoor te zorgen dat de school financieel gezond blijft. Wanneer het leerlingaantal sterk afwijkend is en onder de 20 leerlingen komt, wordt er naar een passende oplossing gezocht. Het vormen van een combinatiegroep is dan een optie in afstemming met het team en de MR.

In de groepen 1-2 is het mogelijk dat het leerlingaantal gedurende het schooljaar oploopt naar 30 leerlingen. Dit heeft te maken met de instroom van leerlingen die 4 jaar worden. Wanneer de verwachting is dat per kleutergroep ver boven (+4) 30 leerlingen komt, zal er gekeken worden naar de mogelijkheid van het opstarten van een instroomgroep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
314
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Willibrordus heeft traditionele schooltijden dus geen continurooster. De school is zich aan het oriënteren om wellicht in de toekomst de overstap te gaan maken naar een ander rooster. Dit is een traject dat de school samen met ouders/verzorgers zal gaan lopen.

Het traditionele rooster levert als voordeel dat leerlingen en leerkrachten tussen de middag een ruim een uur hebben om te ontspannen en de middag voor te bereiden.

De tussenschoolse opvang is geregeld door TSO 'Het twaalfuurtje' en biedt leerlingen tegen een geringe vergoeding een prima opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Jaarlijks worden leerlingen bevraagd op hun ervaring over het schoolklimaat en het gevoel van ervaren veiligheid.

Op deze manier kan het schoolteam inzicht krijgen in bepaalde trends, het pedagogisch klimaat of het welbevinden van de individuele leerling.

Voorop staat dat snel handelen belangrijk is in de aanpak om het schoolklimaat positief te beïnvloeden.

Deze manier van werken leidt tot een fijne schoolcultuur waar iedereen zichzelf mag en kan zijn.

Veiligheidsbeleid Wij willen een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en ons personeel creëren. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid.  In ons schoolveiligheidsplan hebben we beschreven wat we op dit punt aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te monitoren en hoe we ermee omgaan als er onveilige situaties ontstaan. Het schoolveiligheidsplan ligt op school ter inzage.   

Meldcode huiselijk geweld De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.  

Verwijsindex Kalisto is aangesloten bij de Verwijsindex Risico’s Jeugdigen (VIR). Het doel van de Verwijsindex is het samenbrengen van signalen waardoor een effectievere hulpverlening opgestart kan worden. Voor meer informatie over dit systeem kunt u in het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente een folder ophalen of downloaden van de website van dit centrum.   

Medisch handelen  Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis gaat. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren.  Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen Kalisto, welke op school ter inzage ligt.  

Risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin de veiligheidsrisico’s onderkend worden. Als dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te verhelpen.  Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Deze afspraken betreffen o.a.: 

 • Het ontruimingsplan 
 • Opleiding bedrijfshulpverleners 
 • Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen)
 • De jaarlijkse ontruimingsoefening vindt minimaal 2 keer plaats

Bedrijfshulpverleners zijn meneer van Leeuwen, mevrouw Feis, mevrouw Zaal, mevrouw van Breukelen en mevrouw Kolijn. Zij worden jaarlijks getraind en dragen zorg voor: 

 • Preventieve maatregelen / controles 
 • Alarmeren en evacueren van personen uit de school 
 • Het bestrijden van een beginnende brand 
 • Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen  

Schoolverzekering Onze school heeft de volgende verzekering die voor u en uw kinderen van belang zijn: een ongevallenverzekering die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school  en tijdens het overblijven; een reisverzekering voor alle activiteiten die de school organiseert buiten het schoolgebouw; een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  Bij schoolreizen en andere uitstapjes komt het voor dat u als ouder kinderen met de eigen auto vervoert. De WA verzekering van uw auto biedt dekking voor eventuele ontstane schade aan de inzittenden. Als uw auto door derden schade wordt toegebracht, dan moet de schade zoals gebruikelijk worden verhaald bij de tegenpartij. Kalisto heeft daarnaast een aanvullende verzekering afgesloten voor de schade die u mogelijk als ouder/chauffeur zelf oploopt.?  

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directeur van de school.  

Terug naar boven