Openbare Basisschool De Zeemeeuw

Ghistelkerke 1 D 4511 JB Breskens

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeemeeuw
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeemeeuw
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeemeeuw
 • In de hal boven kan zelfstandig worden gewerkt in de huisjes.
 • Ook de kleuters en groep 3 werken en leren in de huisjes.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken met Parnassys, een webbased leerlingvolgsysteem en leerling- administratiesysteem. Hier worden alle gegevens van de leerlingen opgeslagen in een digitaal dossier. Om de ontwikkeling van kinderen te volgen hebben we een aantal instrumenten: KIJK registratie voor de groepen 1-2. Voor de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van de IEP toetsen hoofd/hart/handen, AVI/DMT, een sociogram en de toetsen die bij de methodes horen. Het doel van het leerlingvolgsysteem is om vorderingen en ontwikkelingen te meten en om problemen te signaleren, zowel per leerling, per groep en per school.

Op onze school wordt handelingsgericht gewerkt in een cyclisch proces:

 • Waarnemen en signaleren door de leerkracht.
 • Begrijpen en analyseren van de gegevens en de onderwijsbehoeftes van kinderen vastleggen in Parnassys.
 • Groepsplan opstellen voor de groep op basis van de verschillende onderwijsbehoeftes. Groepen kinderen clusteren die dezelfde onderwijsbehoeftes hebben.
 • Uitvoeren van het groepsplan
 • Evalueren en bijstellen van het groepsplan op basis van waarnemen en signaleren door de leerkracht 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het openbaar onderwijs heeft een bijzondere opdracht: het garandeert goed en waardevol onderwijs voor iedereen in onze democratische samenleving. De openbare school is dé oefenplaats voor democratische vaardigheden en de ontmoetingsplaats bij uitstek. Iedereen is er immers welkom. Hier komen verhalen uit de hele democratische samenleving samen – de samenleving in het klein.

Om deze visie te waarborgen hebben alle leerkrachten van onze school de cursus "Pedagogisch Tact" van Stichting Nivoz gevolgd. Ook nieuwe leerkrachten volgen deze cursus. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Gelijkheid
 • Vrijheid
 • Ontmoeting

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven