Openbare Basisschool De Zeemeeuw

Ghistelkerke 1 D 4511 JB Breskens

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeemeeuw
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeemeeuw
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeemeeuw
 • In de hal boven kan zelfstandig worden gewerkt in de huisjes.
 • Ook de kleuters en groep 3 werken en leren in de huisjes.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is, of om een andere reden afwezig is, wordt getracht een vervanger te vinden.
De vervanging hiervoor wordt aangevraagd bij TCOZ (Transfercentrum Onderwijs Zeeland) of we proberen de vervanging intern op te lossen.
Indien er geen vervanging beschikbaar is, worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen. Alleen in noodgevallen zullen we de kinderen naar huis sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met Schatkist editie 3.

Gedurende de week komen 7 ontwikkelingsgebieden geïntegreerd aan bod: taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, wetenschap en technologie en oriëntatie op jezelf en de wereld. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hanteren bij ons op school de 60% - 40% regel.

Dat betekent dat we 60% van onze tijd besteden aan de kernvakken: rekenen, taal, spelling en lezen. 
De overige vakken zoals verkeer, wereldoriëntatie, muziek en crea vallen onder de andere 40%.  

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Doelgroep:
Leerlingen van 4 t/m 12 jaar voornamelijk afkomstig van voorschoolse voorzieningen binnen het MFC, Kinderdagverblijf De Schippertjes en Peuterspeelzaal De Kreukeltjes. De onderwijsbehoeftes van de leerlingen die onze school bezoeken zijn breed, van beneden gemiddeld tot bovengemiddelde capaciteiten. Daarnaast hebben we ook een groep leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeftes op didactisch en pedagogisch gebied.

Hoe ziet de ondersteuning er aan onze leerlingen uit?

 • Instructie- en oefenmomenten buiten de klas afgestemd op de mogelijkheden binnen de formatie.
 • Alle leerlingen beschikken over een Chromebook dit is ook handig bij motorische problematiek
 • Op het gebied van de taak-werkhouding ondersteunen we onder andere met afstemming van de hoeveelheid taken, picto’s, de Beertjes methode, time-timers, kleurenklok, stoplicht, feedbackgesprekjes met de leerling, ladekastjes voor het organiseren van werk, agenda.
 • Kindgesprekken over welbevinden door leerkracht en/of onderwijsassistente
 • Op het gebied van gedrag gebruiken we de consequentie-ladder, time-out plekken, kindgesprekken met de leerkracht. Bij ernstig internaliserend of externaliserend gedrag schakelen we externe hulpverlening in. De externe hulpverlening bestaat uit het volgende netwerk: RPCZ, ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband, GGD, Juvent, Porthos, De Tol, MentaalBeter, de Kreek, Prokino en Klaver4. Afhankelijk van de problematiek worden één of meerdere van deze hulpverleners ingeschakeld in overleg met ouders
 • Voor ernstige leerproblematiek vragen we ondersteuning van RPCZ en/of het samenwerkingsverband, Auris, GGD, Juvent, De Tol, MentaalBeter, Prokino, Klaver4, in overleg met ouders

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

V(oorschoolse) V(roegschoolse) E(ducatie)

In het kader van het VVE-project werken we samen met de Kinderopvang met het observatie- registratiesysteem KIJK! Hierdoor is er een doorgaande lijn in het zicht op de ontwikkeling van jonge kinderen van 2 tot 7 jaar. 

Terug naar boven