Basisschool Bastion

Pater Jan de Vriesstraat 17 7126 BL Bredevoort

  • Schoolfoto van Basisschool Bastion
  • Schoolfoto van Basisschool Bastion
  • Schoolfoto van Basisschool Bastion
  • Schoolfoto van Basisschool Bastion
  • Schoolfoto van Basisschool Bastion

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

M.i.v. februari 2024 maakt 't Bastion gebruik van de doorstroomtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerkrachten observeren de hele dag door, stellen vragen en voeren gesprekken met kinderen. Op deze manier merkt een leerkracht snel of kinderen de lesstof beheersen en/of er vragen zijn en/of kinderen sociaal emotioneel goed in hun vel zitten. 
Methodetoetsen en niet-methodetoetsen worden afgenomen om te kijken of de lesstof dat aan bod is geweest, beklijft is en toegepast kan worden. 
Wij maken gebruik van CITO voor de niet-methodetoetsen. Deze worden twee keer per jaar afgenomen. Gegevens hieruit voortkomend worden geanalyseerd en omgezet in acties en beschreven in groepsplannen, zodat er heel doelgericht gewerkt wordt aan deze doelen.
De intern begeleider bezoekt de groepen en heeft gesprekken met leerkrachten om dit proces goed te monitoren en waar nodig leerkrachten te coachen. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als de leerkracht van uw kind een adviesgesprek heeft met u en uw kind, worden niet alleen de toetsscores meegenomen, maar ook aanleg, leer- en werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling enz.
We hebben uw kind dan bijna 8 jaar begeleid en gevolgd en kunnen op basis daarvan een goed en weloverwogen advies uitbrengen.
Heeft uw kind een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

''t Bastion vindt het belangrijk dat leerlingen zich open stellen voor de gemeenschap waarin ze leven en dat ze in die gemeenschap een positieve rol innemen. Mede vanuit onze interconfessionele identiteit zijn we nieuwsgierig naar de ander en gericht op ontmoeting. We leggen een nadruk op je open stellen voor anderen, leren van elkaar, betrokken zijn met elkaar (Dalton, PBS). 
De school is daarbij een belangrijke plaats waar leerlingen leer- en leefvaardigheden meekrijgen, waardoor zij zich later als volwassenen kunnen redden en een meerwaarde kunnen bieden voor de gemeenschap. Werkend vanuit de daltonkernwaarden is dit verweven in ons onderwijs. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Betrokken zijn bij elkaar
  • Open stellen voor anderen
  • Leren van elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In november 2022 heeft 't Bastion een bestuursonderzoek gehad. We zijn er trots op dat we hier een GOED op hebben gescoord! 

'Het bestuur is ambitieus en heeft een duidelijke visie op kwaliteit, heeft hiervoor ambities en doelen opgesteld en stuurt op het behalen daarvan. Het kwaliteitsbeleid maakt zichtbaar dat Stichting Interconfessioneel Onderwijs te Bredevoort planmatig en cyclisch werkt ten behoeve van de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers en de realisatie van de onderwijsdoelstellingen. Daarnaast zijn het strategisch beleid, het kwaliteitsbeleid en de besturingsfilosofie goed geïntegreerd in de organisatie. Verder is de kwaliteitscultuur transparant en integer, waarbij de ontwikkelingsgerichte dialoog centraal staat. Ook voldoet het onderwijs aan de basiskwaliteit, de focus ligt op de basisvaardigheden en er is ruimte voor waardevolle ontwikkelingen passend bij de visie. De medewerkers krijgen volop de kans zich te professionaliseren en te leren van en met elkaar. Indien nodig zet het bestuur externe expertise in.'

Terug naar boven