Basisschool Bastion

Pater Jan de Vriesstraat 17 7126 BL Bredevoort

  • Schoolfoto van Basisschool Bastion
  • Schoolfoto van Basisschool Bastion
  • Schoolfoto van Basisschool Bastion
  • Schoolfoto van Basisschool Bastion
  • Schoolfoto van Basisschool Bastion

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit groepsleerkrachten, ondersteuners, intern begeleider en directeur-bestuurder.
De groepsleerkrachten kennen uw kind goed en zullen u meenemen in de ontwikkeling. Zij zijn dan ook het eerste aanspreekpunt.
De ondersteuners ondersteunen de leerkrachten. Zij werken met kinderen individueel of met groepjes kinderen. Soms buiten de groep, maar ook vaak in de groep. 
De intern begeleider begeleidt en coacht de leerkrachten en heeft een coördinerende rol bij de inzet van de ondersteuning. 
De directeur-bestuurder is uitvoerend bestuurder en is eindverantwoordelijk voor de onderwijskundige gang van zaken en heeft de dagelijkse leiding van de school. 
't Bastion werkt ook met diverse vrijwilligers die op allerlei gebieden ondersteunend zijn aan het team en ons onderwijs. 
    


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte of afwezigheid van leerkrachten, organiseert de school vervanging. Deze vervanging kan bestaan uit een invalleerkracht van PON (Personeelscluster Oost Nederland), een collega-leerkracht of de leerkrachtondersteuner.

Soms is ziekte van een leerkracht niet te vervangen. In dat geval organiseert de school op de dag van ziekmelding opvang voor de groep (door deze bijvoorbeeld te verdelen over andere groepen).
Als er op de tweede dag geen inval is, wordt u daarover via Parro geïnformeerd en zult u zelf opvang moeten regelen. Gelukkig komt dit zelden tot nooit voor.Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school heeft 7 lokalen, een bibliotheek, een werkplein en een aantal kleinere ruimtes om met kleine groepjes kinderen te kunnen werken. We maken gebruik van een externe gymzaal, op loopafstand van de school. 

't Bastion staat op een prachtige plek in Bredevoort, waar kinderen heerlijk buiten kunnen spelen Er zijn voldoende speelfaciliteiten. Naast de diverse speeltoestellen, zijn diverse kleurenzones aangebracht. Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We volgen hierbij de methode BeweegWijs. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 wordt gewerkt in thema's en binnen deze thema's worden kinderen voorbereid op het leren lezen, rekenen en schrijven. 
Wij streven ernaar om kinderen te vormen tot mensen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Vanaf groep 1 nemen we de kinderen stap voor stap mee in dit proces. Bijvoorbeeld door het kies/planbord structureel te gebruiken.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Iedere groep werkt met een vast rooster, zodat alle vakken voldoende aan bod komen. Voor alle vakgebieden beschikt 't Bastion over methodes. Hierbij hebben wij zorgvuldig bekeken bij de aanschaf of deze methodes passen binnen de daltonvisie, waarbij onze school veel waarde hecht aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

't Bastion streeft ernaar om zoveel mogelijk kinderen zo thuisnabij onderwijs te bieden. Om dit te kunnen realiseren zoeken we vanuit het samenwerkingsverband vaker contact met andere (SBO) scholen om meer samen te kunnen werken en kennis en expertise te delen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

't Bastion is de enige basisschool in Bredevoort en werkt met diverse kinderopvangpartijen samen, waar het kan of waar het nodig is. 

Terug naar boven