Nutsbasisschool Burgst

Groene Hil 20 4822 RS Breda

  • In onze culturele leerlijn zitten dramalessen verwerkt. We werken samen met De nieuwe Veste.
  • Elke week krijgen onze kleuters een uur lang bewegingsonderwijs van een specialist. Vanaf gr 3 werken we samen met Breda Actief.
  • We zijn onze beide schoolpleinen aan het vergroenen en verrijken met leuke speeltoestellen. Kinderen hebben de ruimte om lekker te bewegen.
  • Wij werken wij op school bewust op papier. Tablets zijn extra. We hebben adaptieve software beschikbaar. Denk Oefenweb/Gynzy/Nieuwsbegrip.
  • Op beide locaties hebben we onze bibliotheken flink vernieuwd. Mooie en actuele leesboeken zijn aangeschaft. Het is nu net een snoepwinkel!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 was de uitslag van de centrale eindtoets gemiddeld 539,6 50 leerlingen namen deel.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Burgst wordt datagestuurd gewerkt in een cyclisch proces. We werken volgens het systeem van Data in 4D (data, duiden, doelen, doen).

We gebruiken de tussenresultaten om leren en lesgeven continu te verbeteren. Resultaten zijn voor leerkrachten informatie voor het handelen in de groep.

Tussenresultaten worden geduid,  waarna kwalitatief goede , uitdagende en meetbare doelen worden geformuleerd voor de volgende periode. Doelen kunnen betrekking hebben op leerlingkenmerken, maar ook op leerkrachtgedrag. In groepsplannen worden per vak arrangementen beschreven op 3 niveaus: basisarrangement, intensief arrangement en een verdiept arrangement. 

Leerlingen worden na iedere toetsperiode toegewezen aan een arrangement in het groepsplan. Er wordt steeds gekeken naar de onderwijsbehoeften van de leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf halverwege groep 7 krijgen ouders in een gesprek met de groepsleerkracht een breed pre-advies te horen. Ouders mogen ook hun wens toelichten. November krijgt groep 8 nogmaals een pre-advies en in februari volgt een definitief schooladvies. 

We hebben een stappenplan dat aan ouders gepresenteerd wordt. Per stap vragen we ouders ook om een paraaf. 

Na de eindtoets beoordelen we met een commissie de gegeven adviezen en kijken we waar een heroverweging mogelijk is.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Burgst beschikken leerlingen en leerkrachten over voldoende sociale kennis,vaardigheden en attitudes om te zorgen voor een veilige leeromgeving die ordelijk, functioneel en uitdagend is.

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps(leerling) bespreking besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Elkaar helpen
  • Elkaar vertrouwen
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven