Nutsbasisschool Burgst

Groene Hil 20 4822 RS Breda

 • In onze culturele leerlijn zitten dramalessen verwerkt. We werken samen met De nieuwe Veste.
 • Elke week krijgen onze kleuters een uur lang bewegingsonderwijs van een specialist. Vanaf gr 3 werken we samen met Breda Actief.
 • We zijn onze beide schoolpleinen aan het vergroenen en verrijken met leuke speeltoestellen. Kinderen hebben de ruimte om lekker te bewegen.
 • Wij werken wij op school bewust op papier. Tablets zijn extra. We hebben adaptieve software beschikbaar. Denk Oefenweb/Gynzy/Nieuwsbegrip.
 • Op beide locaties hebben we onze bibliotheken flink vernieuwd. Mooie en actuele leesboeken zijn aangeschaft. Het is nu net een snoepwinkel!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De getoonde scores zijn van april 2023. In 2024 is de doorstroomtoets gemaakt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling

Onze school houdt de ontwikkeling van de leerlingen bij met behulp van methode gebonden toetsen, observatielijsten en methode-onafhankelijke toetsen (Cito Leerling in Beeld, 2 x per schooljaar in februari en juni). De methode-onafhankelijke toetsen worden afgenomen conform de opgestelde zorgkalender en toets protocol. Na invoer van de toetsuitslagen worden deze besproken door de intern begeleider met de leerkrachten van een groep (groepsbespreking). Vanuit vastgestelde normen wordt de ontwikkeling van uw kind geanalyseerd en bepaald of en welke interventies er nodig zijn. Soms heeft uw kind (tijdelijk) behoefte aan extra ondersteuning op een bepaald vakgebied. Dit wordt besproken in een aparte leerlingbespreking. De resultaten van de leerlingen op de Cito-toetsen worden toegevoegd aan het rapport en met de ouders besproken tijdens de rapportbespreking.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 7 bereiden we onze leerlingen voor op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. Een zorgvuldig schooladviestraject maakt hier onderdeel van uit. De wijze waarop wij op onze school het traject rondom de schooladvisering hebben ingericht kunt u in de onderstaande informatie lezen.

Totstandkoming schooladvies

De overgangsprocedure van het primair onderwijs (po) naar het vo kent een aantal fasen:

 • De voorlopige uitstroomverwachting februari gr.7
 • De voorlopige uitstroomverwachting november gr.8
 • Het definitieve schooladvies maart gr.8 na de doorstroomtoets

De uitstroomverwachting

Om tot een goed onderbouwd schooladvies te kunnen komen wordt gekeken naar hoe uw kind zich de afgelopen jaren op school heeft ontwikkeld. De uitkomsten van zowel methodegebonden als nietmethodegebonden toetsen worden meegenomen in een oordeel over de wijze waarop uw kind zich cognitief heeft ontwikkeld. Daarnaast spelen factoren als werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen en het welbevinden van uw kind een belangrijke rol.

Het voorlopig schooladvies

Na de toetsperiode midden groep 8 (januari) wordt een voorlopig schooladvies vastgesteld. Het voorlopig schooladvies beschrijft op welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs uw kind het beste kan aansluiten.

De doorstroomtoets

In de eerste 2 weken van februari wordt bij alle leerlingen van groep 8 een doorstroomtoets afgenomen. De doorstroomtoets is een belangrijk meetmoment: de toets levert immers objectieve informatie over of uw kind inderdaad presteert op het door de school ingeschatte onderwijsniveau. Als de resultaten op de doorstroomtoets lager uitvallen dan het basisschooladvies dan blijft het voorlopige schooladvies staan en wordt dit het definitieve advies. Als uw kind echter op de doorstroomtoets op een hoger onderwijsniveau uitkomt dan bij het voorlopige schooladvies dan is de school verplicht het schooladvies te heroverwegen.

Aanmelden VO

Uiterlijk 24 maart krijgen de leerlingen in groep 8 hun definitieve schooladvies. U heeft het definitieve schooladvies nodig om uw kind aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs. Het schooladvies is een bindend advies en de school voor voortgezet onderwijs mag bij plaatsing van uw kind niet afwijken van dit advies.

Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school naar keuze. Over het aanmeldproces en de richtlijnen die vanuit het VO-scholenveld daarbij worden gehanteerd informeren wij u tijdens de informatieavond gr. 8 aan het begin van het schooljaar.

Samengevat

 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
 • Leerlingen maken de eindtoets (wordt 'doorstroomtoets') in de eerste of tweede volle week van februari.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Burgst willen we onze kinderen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

We volgen of de ontwikkeling adequaat verloopt. Het is een structureel gespreksonderdeel binnen de groeps-en leerlingbesprekingen tussen de leerkracht en intern begeleider

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Elkaar helpen
 • Elkaar vertrouwen
 • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven