Nutsbasisschool Burgst

Groene Hil 20 4822 RS Breda

  • In onze culturele leerlijn zitten dramalessen verwerkt. We werken samen met De nieuwe Veste.
  • Elke week krijgen onze kleuters een uur lang bewegingsonderwijs van een specialist. Vanaf gr 3 werken we samen met Breda Actief.
  • We zijn onze beide schoolpleinen aan het vergroenen en verrijken met leuke speeltoestellen. Kinderen hebben de ruimte om lekker te bewegen.
  • Wij werken wij op school bewust op papier. Tablets zijn extra. We hebben adaptieve software beschikbaar. Denk Oefenweb/Gynzy/Nieuwsbegrip.
  • Op beide locaties hebben we onze bibliotheken flink vernieuwd. Mooie en actuele leesboeken zijn aangeschaft. Het is nu net een snoepwinkel!

Het team

Toelichting van de school

Op Burgst wordt gewerkt met specialisten: rekenen, begrijpend lezen, cultuur, wetenschap en techniek, ICT, rouw en verdriet en bewegingsonderwijs.

Specialisten werken planmatig, het schooljaar startend met een pitch voor alle collega's. In februari is er een tussen evaluatie met het managementteam, in juni volgt de eind evaluatie en worden toekomstige plannen gedeeld.

Specialisten coachen leerkrachten in de groep.

Specialisten monitoren hun eigen vakgebied.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We werken samen met andere besturen in de vervangingspool van "Leswerk"

Soms maken we gebruik van detachering via een onderwijs uitzendbureau zoals "Dit is Wijs".

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We bieden leerlingen ondersteuning m.b.v. onze interne  deskundigheid, daarnaast maken we waar nodig gebruik van externe  deskundigheid. Deze ondersteuning is passend bij onze kerntaak als  basisschool.    

Gebieden waarop we intern deskundig zijn: 

-        Remedial teaching 

-        Dyslexie 

-        Kanjertraining 

-        TOM training (SOVA) 

-        Rouw en verdriet (overlijden en scheiding) 

-        Meer begaafdheid 

Deze interne deskundigheid is verspreid over leerkrachten, intern begeleiders en directie.    

Gebieden waarop we gebruik maken van externe deskundigheid: 

-        Ambulante begeleiding REC’s 

-        Ondersteuning vanuit CC SBO 

-        Orthopedagogie 

-        Remedial teaching 

-        Motoriek 

-        Logopedie 

-        Sport kanjer Breda Actief

-        CJG 

-        SOVA training                         

Om tot een juiste afstemming te komen op de diverse onderwijsbehoeften wordt de deskundigheid van onze leerkrachten verder uitgebouwd.  We ontwerpen per vakgebied 3 arrangementen, basis, intensief en verdiept. Op basis van de 4D aanpak worden kinderen in een passend arrangement geplaatst. (vaardigheidsgroei en gedijen in het arrangement spelen een rol bij die keuze). 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven