Nutsbasisschool Dirk van Veen

Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda

 • Schoolfoto van Nutsbasisschool Dirk van Veen
 • Schoolfoto van Nutsbasisschool Dirk van Veen
 • Schoolfoto van Nutsbasisschool Dirk van Veen
 • Schoolfoto van Nutsbasisschool Dirk van Veen
 • Schoolfoto van Nutsbasisschool Dirk van Veen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling

Onze school houdt de ontwikkeling van de leerlingen bij met behulp van methode gebonden toetsen, observatielijsten en methode-onafhankelijke toetsen (Cito Leerling in Beeld, 2 x per schooljaar in februari en juni). De methode-onafhankelijke toetsen worden afgenomen conform de opgestelde zorgkalender en toets protocol.

Na invoer van de toetsuitslagen worden deze besproken door de intern begeleider met de leerkrachten van een groep (groepsbespreking). Vanuit vastgestelde normen wordt de ontwikkeling van uw kind geanalyseerd en bepaald of en welke interventies er nodig zijn. Soms heeft uw kind (tijdelijk) behoefte aan extra ondersteuning op een bepaald vakgebied. Dit wordt besproken in een aparte leerlingbespreking. De resultaten van de leerlingen op de Cito-toetsen worden toegevoegd aan het rapport en met de ouders besproken tijdens de rapportbespreking.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 7 bereiden we onze leerlingen voor op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. Een zorgvuldig schooladviestraject maakt hier onderdeel van uit. De wijze waarop wij op onze school het traject rondom de schooladvisering hebben ingericht kunt u in de onderstaande informatie lezen.  

Totstandkoming schooladvies

De overgangsprocedure van het primair onderwijs (po) naar het vo kent een aantal fasen:

 • De voorlopige uitstroomverwachting juni gr.7 
 • De  voorlopige uitstroomverwachting november gr.8                     
 • Het voorlopig schooladvies januari  gr.8                       
 • Het definitieve schooladvies maart gr.8                       

De uitstroomverwachting

Om tot een goed onderbouwd schooladvies te kunnen komen wordt gekeken naar hoe uw kind zich de afgelopen jaren op school heeft ontwikkeld. De uitkomsten van zowel methodegebonden als niet-methodegebonden toetsen worden meegenomen in een oordeel over de wijze waarop uw kind zich cognitief heeft ontwikkeld. Daarnaast spelen factoren als werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen en het welbevinden van uw kind een belangrijke rol.

Voor ouders is het soms lastig in te schatten op welk onderwijsniveau hun kind functioneert. Daarom informeren wij u tijdig. Eind groep 7 delen wij met u de voorlopige uitstroomverwachting van uw kind. U krijgt dan te horen welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs het best aansluit bij de ontwikkelingslijn van uw kind op dat moment. De voorlopige uitstroomverwachting geeft een eerste (voorzichtige) indruk van het te verwachten uitstroomniveau van uw kind. Bij het overleg m.b.t. de voorlopige uitstroomverwachting zijn de huidige leerkracht van groep 7, toekomstige leerkracht van groep 8, de intern begeleider en directeur aanwezig. In groep 8 wordt tijdens het eerste voortgangsgesprek (november) opnieuw met u gesproken over de uitstroomverwachting van uw kind.

Het voorlopig schooladvies

Na de toetsperiode midden groep 8 (januari) wordt een voorlopig schooladvies vastgesteld. Bij de totstandkoming van het voorlopig advies zijn de huidige leerkracht van groep 8, de vorige leerkracht van groep 7, de intern begeleider en directeur aanwezig. Daarop volgend vindt een gesprek met ouders plaats.

Tussen 10 en 31 januari krijgen alle leerlingen een voorlopig schooladvies. Het voorlopig schooladvies beschrijft op welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs uw kind het beste kan aansluiten. 

        

De doorstroomtoets

In de eerste 2 weken van februari wordt bij alle leerlingen van groep 8 een doorstroomtoets afgenomen. Wij informeren u, wanneer uw kind in groep 8 zit, over deze doorstroomtoets. De doorstroomtoets geeft een indicatie van het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs waarop uw kind het beste aan zal sluiten. De doorstroomtoets is een belangrijk meetmoment: de toets levert immers objectieve informatie over of uw kind inderdaad presteert op het door de school ingeschatte onderwijsniveau. In de meeste situaties komen de resultaten van de doorstroomtoets en het uitgebrachte voorlopige schooladvies overeen. Het voorlopig schooladvies wordt dan het definitieve schooladvies.

Als de resultaten op de doorstroomtoets lager uitvallen dan het basisschooladvies dan blijft het voorlopige schooladvies staan en wordt dit het definitieve advies. Als uw kind echter op de doorstroomtoets op een hoger onderwijsniveau uitkomt dan bij het voorlopige schooladvies dan is de school verplicht het schooladvies te heroverwegen. Wij gaan dan met u in gesprek en brengen met u in kaart of er, naast het hogere resultaat op de doorstroomtoets, meer indicatoren zijn die een bijstelling van het schooladvies kunnen verantwoorden. Alleen als een bijstelling niet in het belang van de leerling is, mag het voorlopig schooladvies worden aangehouden. Wanneer er niet wordt bijgesteld, wordt dit door de school gemotiveerd in het onderwijskundig rapport.   

Aanmelden VO

Uiterlijk 24 maart krijgen de leerlingen in groep 8 hun definitieve schooladvies. U heeft het definitieve schooladvies nodig om uw kind aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs. Het schooladvies is een bindend advies en de school voor voortgezet onderwijs mag bij plaatsing van uw kind niet afwijken van dit advies. Wel mag het VO bepalen in welke brugklas uw kind wordt geplaatst (voorbeeld: een leerling met een vmbo-tl (Theoretische leerweg) advies kan geplaatst worden in een Kb-Tl klas (Kaderberoepsgerichte leerweg-Theoretische leerweg) of Tl-Havo (Theoretische leerweg-Havo) brugklas.

Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school naar keuze. Over het aanmeldproces en de richtlijnen die vanuit het VO-scholenveld daarbij worden gehanteerd informeren wij u tijdens de informatieavond gr. 8 aan het begin van het schooljaar.   

Samengevat

 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
 • Leerlingen maken de eindtoets (wordt 'doorstroomtoets') in de eerste of tweede volle week van februari.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.           

Uitwisselen van informatie

Uitwisseling van informatie tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs gebeurt in de regio Breda middels het overstapdossier OSO.  Het overstapdossier OSO bevat een aantal wettelijk verplicht over te dragen gegevens en kan door de basisschool, met toestemming van ouders/ verzorgers, aangevuld worden met bijlagen. Het schooladviesformulier maakt onderdeel uit van het overstapdossier. In het schooladviesformulier staat het basisschooladvies met een onderbouwing omgeschreven. Het schooladviesformulier wordt met u besproken en voor akkoord getekend. Ook mag u gebruik maken van uw recht om informatie aan het schooladviesformulier toe te voegen. Het overstapdossier wordt via een beveiligde digitale omgeving door de basisschool aan de school voor voortgezet onderwijs verstrekt. Daarnaast vindt een zogenaamde ‘warme overdracht’ plaats: medewerkers van de school voor voortgezet onderwijs hebben dan persoonlijk contact met de leerkracht van uw kind om nader af stemmen op welke wijze uw kind het best begeleid kan worden in het voortgezet onderwijs.         

Informatie aan ouders en verzorgers

Bij aanvang van groep 8 worden ouders, verzorgers uitgebreid geïnformeerd over de doorstroomtoets en het proces rondom de totstandkoming van het definitieve schooladvies. Ook beschikt de school over een protocol “overgang PO-VO” waarin de schoolafspraken en procedures met betrekking tot de overgang PO- VO uitgebreid staan beschreven. Dit protocol wordt  dit moment (juni 2023) herzien en zal vanaf september 2023 op de website te vinden zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

“Betrouwbaar en zorgzaam onderwijs met een glimlach”

De Dirk van Veen biedt als IKC  “Dirk & Ko” een veilige en vertrouwde omgeving. Wij zien onze school als een open leer- en ontwikkelingsgemeenschap waar kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders met plezier komen en waarin een ieder zichzelf kan en mag zijn. Er heerst een fijne en warme sfeer die het resultaat is van een goede wisselwerking en een open communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Goed onderwijs vraagt immers aandacht voor elkaar. Gezamenlijk dragen we de verantwoordelijkheid voor de resultaten en het welbevinden van onze kinderen en blijven we zoeken naar mogelijkheden om talenten verder te ontwikkelen. We vinden het belangrijk, dat er ruimte is om succeservaringen op te doen. Daar hoort bij dat we blijven leren, vragen stellen en hulp en ondersteuning inschakelen wanneer dat nodig is.

Het is belangrijk dat kinderen zich sociaal emotioneel kunnen ontwikkelen, dit is een proces waarmee we fundamentele levensvaardigheden verwerven zodat we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Gelukkig kunnen kinderen dit op onze school oefenen en leren. Belangrijk voor nu en ook voor later, zodat ze “gelukkig uit kunnen vliegen” naar de toekomst.

De Dirk van Veen beschouwt een goed pedagogisch klimaat als de belangrijkste voorwaarde om tot optimale ontwikkeling te kunnen komen. Het pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van het kind, waardoor een kind zich verder kan ontwikkelen. Hierbij gaat het om factoren die al aanwezig zijn, maar ook om factoren die een leerkracht weloverwogen creëert. Als school besteden we dan ook veel aandacht aan de volgende zaken, waarin het team een voorbeeldfunctie heeft:

 • het in gedrag en taalgebruik tonen en bevorderen van respect
 • het ondersteunen van het zelfvertrouwen van leerlingen
 • een ieder mag zijn wie hij of zij is en krijgt ruimte om zijn/haar talenten te ontplooien
 • het met de groep bespreken en naleven van omgangsregels
 • het zorgen voor structuur in de groep
 • het stimuleren van de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen
 • het scheppen van een veilig, uitdagend, ondersteunend en structurerend klimaat
 • het zorgen voor een ordelijke, leerrijke uitdagende en functionele leeromgeving

Wij zijn trots op onze school waarin kinderen en medewerkers vanuit geborgenheid groeien in eigenwaarde en zelfvertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zichzelf leren kennen en dat ze waardevolle verbindingen aangaan met anderen in hun omgeving. Vandaar dat we in ons onderwijs ook aandacht besteden aan burgerschapsvorming.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Positiviteit
 • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven