Nutsbasisschool Dirk van Veen

Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda

 • Een fijne ruimte om te spelen voor en na schooltijd.
 • Schoolfoto van Nutsbasisschool Dirk van Veen
 • Schoolfoto van Nutsbasisschool Dirk van Veen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Centrale Eindtoets

Op NBS Dirk van Veen maken we gebruik van de Centrale eindtoets van Cito. In beginsel laten we daaraan alle leerlingen meedoen tenzij een leerling aan de criteria voldoet om niet deel te nemen leerlingen die minder dan vier jaar in Nederland zijn en grote problemen hebben met de taal. De leerlingen met dyslexie krijgen auditieve ondersteuning aangeboden.

De Centrale Eindtoets toetst de inhoud van de taaldomeinen lezen en taalverzorging en van alle rekendomeinen binnen de zgn. referentieniveaus. Deze worden aangeduid in 1F,1S of 2F.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling

Onze school houdt de ontwikkeling van de leerlingen bij met behulp van methode gebonden toetsen, observatielijsten en methode-onafhankelijke toetsen (Cito, 2 x per schooljaar in februari en juni). De methode-onafhankelijke toetsen worden afgenomen conform de opgestelde zorgkalender en toets protocol.

Na invoer van de toetsuitslagen worden deze besproken door de intern begeleider met de leerkrachten van een groep (groepsbespreking). Vanuit vastgestelde normen wordt de ontwikkeling van uw kind geanalyseerd en bepaald of en welke interventies er nodig zijn. Soms heeft uw kind (tijdelijk) behoefte aan extra ondersteuning op een bepaald vakgebied. Dit wordt besproken in een aparte leerlingbespreking. De resultaten van de leerlingen op de Cito-toetsen worden toegevoegd aan het rapport en met de ouders besproken tijdens de rapportbespreking.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Advies voortgezet onderwijs

Eind groep 7 ontvangt uw kind een voorlopig schooladvies. Dit advies is gebaseerd op alle gegevens die we de afgelopen schooljaren van uw kind hebben verzameld. Dit zijn de  toetsen die worden afgenomen in de groep, de CITO toetsen en het gemaakte werk in de klas. Daarnaast kijken we uiteraard ook naar de werkhouding van uw kind. Het voorlopig schooladvies geeft aan welke richting we verwachten dat uw kind op zal gaan. Maar met nog een heel jaar groep 8 voor de boeg, kan dit uiteraard nog niet met zekerheid worden gezegd. Daarom zult u in de meeste gevallen een dubbel advies aantreffen.

Begin groep 8 nemen we de Cito-entreetoets, in combinatie met de intelligentiemodule, af als aanvulling op het leerlingvolgsysteem van Cito. Dit is voor ons een extra hulpmiddel om te komen tot een passend schooladvies. Als bijvoorbeeld blijkt dat uw kind (veel) meer kan dan de huidige schoolprestaties laten zien of als blijkt dat uw kind teveel op zijn/haar tenen moet lopen, wordt een hoger of lager advies gegeven dan de huidige schoolprestaties lijken te rechtvaardigen. De uitslag van deze toets wordt op de ouderavond in november met u besproken.

Vóór 1 maart ontvangt uw kind het definitieve schooladvies. Dit advies wordt in overleg vastgesteld door de leerkrachten van groep 8, de vorige leerkracht van groep 7, de intern begeleider en adjunct-directeur en/of directeur. We kijken daarbij naar de leerprestaties, de aanleg, de werkhouding en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. We komen op deze manier tot een volledig en gedragen schooladvies.

Dit schooladvies wordt beschreven in een onderwijskundig rapport waarmee uw kind zich aan kan melden bij een school voor voortgezet onderwijs. Het advies wordt op de ouderavond in februari aan u toegelicht.  

U ontvangt van ons tijdig informatie over de open dagen van de voortgezet onderwijsscholen en de scholenmarkt. Uiteraard kunt u ook met uw vragen hierover bij de leerkrachten of intern begeleider terecht. Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs , voor alle leerlingen een zogenoemd objectief tweede gegeven bij.

Het schooladvies dat voor 1 maart wordt gegeven is  leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, zullen we het schooladvies in heroverweging nemen. Deze heroverweging kán leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets. Deze beslissing valt onder verantwoordelijkheid van de school. Soms is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Verdere informatie kunt u nalezen in het protocol “Van PO naar VO”, dat u op onze website kunt vinden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

“Betrouwbaar en zorgzaam onderwijs met een glimlach”

De Dirk van Veen biedt als IKC  “Dirk & Ko” een veilige en vertrouwde omgeving. Wij zien onze school als een open leer- en ontwikkelingsgemeenschap waar kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders met plezier komen en waarin een ieder zichzelf kan en mag zijn. Er heerst een fijne en warme sfeer die het resultaat is van een goede wisselwerking en een open communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Goed onderwijs vraagt immers aandacht voor elkaar. Gezamenlijk dragen we de verantwoordelijkheid voor de resultaten en het welbevinden van onze kinderen en blijven we zoeken naar mogelijkheden om talenten verder te ontwikkelen. We vinden het belangrijk, dat er ruimte is om succeservaringen op te doen. Daar hoort bij dat we blijven leren, vragen stellen en hulp en ondersteuning inschakelen wanneer dat nodig is.

Het is belangrijk dat kinderen zich sociaal emotioneel kunnen ontwikkelen, dit is een proces waarmee we fundamentele levensvaardigheden verwerven zodat we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Gelukkig kunnen kinderen dit op onze school oefenen en leren. Belangrijk voor nu en ook voor later, zodat ze “gelukkig uit kunnen vliegen” naar de toekomst.

Ons beleid op sociaal emotionele ontwikkeling is gebaseerd op de kernwaarden die zijn gedefinieerd in onze visie. Deze kernwaarden vormen de basis van waar de Dirk van Veen voor staat in haar omgang met haar leerlingen, teamleden en ouders.

Deze kernwaarden zijn:

 • Geborgenheid, verantwoordelijkheid (geven/nemen)
 • Betrouwbaarheid
 • Optimale ontplooiing
 • Waardering geven/nemen

De Dirk van Veen beschouwt een goed pedagogisch klimaat als de belangrijkste voorwaarde om tot optimale ontwikkeling te kunnen komen. Het pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van het kind, waardoor een kind zich verder kan ontwikkelen. Hierbij gaat het om factoren die al aanwezig zijn, maar ook om factoren die een leerkracht weloverwogen creëert. Als school besteden we dan ook veel aandacht aan de volgende zaken, waarin het team een voorbeeldfunctie heeft:

 • het in gedrag en taalgebruik tonen en bevorderen van respect
 • het ondersteunen van het zelfvertrouwen van leerlingen
 • een ieder mag zijn wie hij of zij is en krijgt ruimte om zijn/haar talenten te ontplooien
 • het met de groep bespreken en naleven van omgangsregels
 • het zorgen voor structuur in de groep
 • het stimuleren van de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen
 • het scheppen van een veilig, uitdagend, ondersteunend en structurerend klimaat
 • het zorgen voor een ordelijke, leerrijke uitdagende en functionele leeromgeving

Wij zijn trots op onze school waarin kinderen en medewerkers vanuit geborgenheid groeien in eigenwaarde en zelfvertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zichzelf leren kennen en dat ze waardevolle verbindingen aangaan met anderen in hun omgeving. Vandaar dat we in ons onderwijs ook aandacht besteden aan burgerschapsvorming.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Positiviteit
 • Optimale ontplooiing

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven