Rudolf Steiner School

Minckelersstraat 27 4816 AD Breda

  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School
  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School
  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School
  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School
  • Schoolfoto van Rudolf Steiner School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De komst van passend onderwijs maakt dat wij in school meerdere leerlingen begeleiden met ondersteuningsbehoeften. Het capaciteitenonderzoek helpt ons inzichtelijk te krijgen wat wij van onze leerlingen mogen en kunnen verwachten. Opvallend bij schooljaar 2018-2019 is geweest dat de uitslagen en de eindtoets niet bij alle leerlingen passend waren bij de capaciteiten die wij bij onze leerlingen waarnamen.

Het uitstroom-advies van de leerlingen hebben wij niet (alleen) gebaseerd op deze eindtoets-uitslagen. De toetsen van het leerlingvolgsysteem van de afgelopen jaren, het capaciteitenonderzoek (NIO) en de ervaringen van de leerkracht die meerdere jaren aan deze groep verbonden was, hebben geleid tot de volgende uitstroomgegevens.

Schooljaar   2018-2019

VMBO KL 1

VMBO GT 1

VMBO TL 3

VMBO-TL-Havo 5

Havo 1

Havo-VWO 3

VWO 1

Speciaal onderwijs 1

Totaal 16 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken met de methodeonafhankelijke toetsen van Cito, voor de vakken technisch en begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen. Bij de kleuters voor de vakken taal en rekenen. 

Na de afname bespreken de leerkrachten met de intern begeleider de resultaten en reflecteren hierop. Wat werkt en wat werkt niet. Welke ondersteuning en welk leerkrachtgedrag heeft deze klas, deze leerling nodig? Er worden doelen beschreven voor de volgende periode. Er worden afspraken gemaakt over hoe de leerkracht de doelen gaat bereiken. Vervolgens gaat de leerkracht hier in de klas mee aan de slag. Waar nodig wordt er geobserveerd of gecoacht door de intern begeleider. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het lijkt erop alsof leerlingen met een Havo-advies of hoger veelal uitstromen in het VMBO. Deze cijfers zijn vertekend door het gegeven dat alle leerlingen die uitstromen naar het Michaël College (Bovenbouw vrijeschoolonderwijs) in klas 4 het VMBO examen doen. Daarna stromen zij dan weer door in het Havo- of VWO-niveau en maken daar hun middelbare schoolloopbaan af.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school hechten wij veel waarde aan een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Er is veel aandacht voor het voorkomen van pestgedrag en voor het creëren van een klimaat waarin alle kinderen zich thuis en veilig voelen.

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. Zij leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Betrokkenheid
  • Welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven