Montessori + locatie Breda

Jan Nieuwenhuyzenstraat 15 4818 RH Breda

  • Van concreet naar abstract
  • Verwonderen, ontdekken, ervaren...

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Montessori+ geeft al sinds haar bestaan het schooladvies voordat de Cito-eindtoets is afgenomen. Doordat het kind meerdere jaren bij dezelfde leerkracht zit, kennen wij het kind goed. Wij kijken bij de advisering naar de ontwikkeling van de metacognitieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die het kind nodig heeft om zijn/haar eigen gedrag te controleren en aan te sturen. Te denken valt aan o.a. doelen stellen, plannen en reflecteren op eigen handelen. Natuurlijk is ook de cognitieve ontwikkeling van belang. Wij gebruiken hiervoor de methodeonafhankelijke toetsen van CITO. Wij vinden de totale ontwikkeling van een kind belangrijk, we zijn blij om terug te horen dat onze kinderen goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan.

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken met het leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito. Twee keer per jaar (in januari en juni) worden de toetsen van begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen afgenomen bij de kinderen van groep 3 t/m 7. In groep 8 worden in het begin van het jaar ook nog de toetsen van het LVS afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd en op basis van deze analyse kan het onderwijsaanbod aangepast worden voor het individuele kind. Naar aanleiding van de resultaten kan ook besloten worden om het kind extra ondersteuning te bieden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het schooladvies vormen de persoonlijkheidskenmerken van een kind, zoals doorzettingsvermogen, werkhouding en dergelijke een belangrijk deel. Wij willen nadrukkelijk aangeven dat wij de totale ontwikkeling van een kind belangrijk vinden. Natuurlijk is de cognitieve ontwikkeling daar ook een belangrijk gedeelte van. Het Cito leerlingvolgsysteem meet gedurende de periode dat een kind bij ons op school zit de schoolvorderingen. Deze vormen de 'harde' data die een bron zijn van het schooladvies voor het vervolgonderwijs. Even belangrijk is dat kinderen kunnen samenwerken, een planning kunnen maken en zich daar aan houden en dat ze verantwoordelijkheid krijgen die bij hun ontwikkeling past. Omdat de maatschappij in snel tempo verandert, is het belangrijk om aangeleerde kennis en vaardigheden in meerdere situaties toe te kunnen passen. Wij zien dat onze leerlingen door deze solide basis goed voorbereid aan het vervolgonderwijs beginnen.

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vanuit de visie van Montessori werken wij continu aan de sociale vaardigheden van kinderen. Kinderen leren van en met elkaar. De sociale omgang zit verweven in de lessen en de structuur in de klassen. Er is speciale aandacht voor zorg voor jezelf, voor elkaar en voor de omgeving.

Op de HB-afdeling zijn we vanaf schooljaar 2020-2021 volop bezig met levenshouding: doelgericht werken aan vaardigheden die je nodig hebt om jezelf te leren zijn. Gebaseerd op positieve psychologie en ontwikkelingspsychologie vertalen we al die "grote" begrippen naar praktische levenslessen voor de kinderen. Dagelijks besteden we 30-45 min aan thema's die helpen om jezelf beter te leren kennen, jezelf te verhouden tot een ander en je plek te vinden in de wereld (voor ons met de link naar HB). Denk aan thema's als emoties, communicatie en talenten ontwikkelen en inzetten.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zorgdragen voor jezelf
  • Zorgdragen voor elkaar
  • Zorgdragen voor de omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven