Montessori + locatie Breda

Jan Nieuwenhuyzenstraat 15 4818 RH Breda

  • Van concreet naar abstract
  • Verwonderen, ontdekken, ervaren...

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht wordt in eerste instantie gekeken of een andere leerkracht van onze eigen school kan werken. Is dit niet het geval wordt er vervanging van buitenaf gezocht. Mocht dit niet lukken dan worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. Zij nemen hun eigen werk mee en kunnen in de andere groep verder werken. Er is een maximum van het aantal kinderen die wij op deze wijze kunnen verdelen. Er kan maximaal een groep verdeeld worden. Zijn er meer leerkrachten afwezig en kunnen wij het echt niet op een andere manier oplossen, dan zijn we genoodzaakt om ouders te vragen om hun kind(eren) thuis te houden en krijgen kinderen werk mee voor thuis. Deze beslissing wordt samen met de bestuurder genomen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Montessori+ heeft twee afdelingen. Op de Montessori-afdeling zijn de leerlingen verdeeld over de onderbouw (OB), middenbouw (MB) en bovenbouw (BB). Iedere bouw heeft drie jaargroepen. In de OB zitten de leerlingen van de groepen 0, 1 en 2. In de MB de leerlingen van de groepen 3, 4 en 5. In de BB van de groepen 6, 7 en 8. Deze groeperingsvorm zorgt ervoor dat leerlingen een keer de jongste, middelste en oudste in een groep zijn.
Voor leerlingen van groep 2/3 met een ontwikkelingsvoorsprong hebben wij een tussenbouwgroep (TB). 

Op de voltijdshoogbegaafden-afdeling (HB) zijn meerdere heterogene groepen. Leerlingen worden daar naar leeftijd geplaatst. Bij de groepsindeling kijken wij altijd hoe wij zo veel mogelijk leerlingen kunnen plaatsen.  

Beide afdelingen werken volgens een eigen curriculum.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen het Montessori- en HB-onderwijs wordt er gekeken naar de individuele behoefte van het kind op het gebied van onderwijstijd. Een kind krijgt de vrijheid om zelf het tempo van werken te bepalen, de leerkracht monitort hoeveel tijd een leerling aan de diverse gebieden besteedt en zijn ontwikkeling op de diverse vlakken. Wij werken vanuit drie hoofdvakgebieden: taal, rekenen en kosmisch onderwijs (wereldoriëntatie). Er wordt thematisch gewerkt waarbij de hoofdvakken geïntegreerd zijn in het thema. In de groepen 1 en 2 werken wij ook met de thema's van IPC (International Primary Curriculum). De groepen hebben dagelijks veel tijd voor beweging, zeker 45 minuten per dag.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen het Montessori- en HB-onderwijs wordt er gekeken naar de individuele behoefte van het kind op het gebied van onderwijstijd. Een kind krijgt de vrijheid om zelf het tempo van werken te bepalen, de leerkracht monitort hoeveel tijd een leerling aan de diverse gebieden besteedt en zijn ontwikkeling op de diverse vlakken. Wij werken vanuit drie hoofdvakgebieden: taal, rekenen en kosmisch onderwijs (wereldoriëntatie). Voor taal werken we met taalkasten van Taal Doen! Hiermee wordt handelend gewerkt aan taalopdrachten. Bij kosmisch onderwijs wordt gewerkt met thema's vanuit IPC (International Primary Curriculum). Voor rekenen wordt gewerkt met montessorimaterialen en met de rekenkasten Ik wil rekenen. Kunstzinnige vorming is geïntegreerd in de thema's van IPC. Engels geven wij groepsdoorbrekend om kinderen op eigen niveau les te kunnen geven, we maken hierbij gebruik van de methode Holmwoods. De kinderen hebben wekelijks een uur bewegingsonderwijs.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Vanuit onze onderwijsvisie is ons onderwijs erop ingericht om kinderen op niveau te voorzien van een passend onderwijsaanbod. Onze leerkrachten zijn opgeleid om passend onderwijs te geven en te kijken naar de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen. Het goed observeren van kinderen en het organiseren van een passend onderwijsaanbod voor heterogene groepen behoort tot de basiscompetenties van onze leerkrachten. Voor kinderen die naast de begeleiding van de eigen leerkracht extra ondersteuning nodig hebben, hebben we op beide locaties  onderwijsassistenten die leerlingen in of buiten de groep extra begeleiding kunnen bieden. De intern begeleider is betrokken bij het bepalen van de extra ondersteuning. 
Voor kinderen die meer verrijking of verdieping nodig hebben hebben we veel materialen en kennis in huis.

Het onderwijsaanbod op onze hoogbegaafdenafdeling is specifiek gericht op deze doelgroep en wordt vormgegeven door leerkrachten die geschoold zijn om goed onderwijs te bieden aan deze kinderen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt nauw samen met de pedagogisch medewerkers van Pebbels+ kinderopvang. Zij verzorgen de opvang van peuters. Voor meer informatie kunt u kijken op www.pebbels.nl

Terug naar boven