Kbs Kievitsloop

't Blok 175 4823 JJ Breda

  • Schoolfoto van Kbs Kievitsloop
  • Schoolfoto van Kbs Kievitsloop
  • Schoolfoto van Kbs Kievitsloop

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs Kievitsloop, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Als u meer wilt weten over onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school www.kievitsloop.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij zijn een Kanjerschool
  • Veel lezen is van belang
  • Engels vanaf groep 1-2
  • Wij houden driehoeksgesprekken
  • Wij durven te dromen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kbs Kievitsloop is in 1986 opgericht en is gevestigd in de wijk de Haagse Beemden.
Onze school is, te midden van een cluster sociale huurwoningen, gelegen aan de groenstrook aan ’t Blok. Om het cluster sociale huurwoningen zijn koopwoningen in diverse prijssegmenten te vinden, waardoor er sprake is van een gemêleerde schoolpopulatie.
Naast groen en een sportveld zijn er in de nabije omgeving van de school een winkelcentrum, een sociaal-cultureel-centrum, een kerk, een verzorgingshuis en diverse sportaccommodaties.

Na een periode dat het leerlingaantal, veroorzaakt door een sterke terugloop van het aantal kinderen in de wijk, gestaag gedaald is, zien we dat het aantal inschrijvingen de laatste twee jaar weer licht stijgt. Door een aantrekkende huizenmarkt lijkt de doorstroom te zorgen voor verjonging in de wijk. Met de zogenoemde februaritelling in 2023 bezochten 176 kinderen Kbs Kievitsloop.

Het voedingsgebied van de school betreft voornamelijk de wijkdelen Overkroeten, Asterd, Heksenwiel en Breda-Noord-West en Kievitsloop is daarmee een wijkschool. Daarnaast hebben we ook enkele leerlingen uit overige wijkdelen van de Haagse Beemden bij ons op school. Binnen het voedingsgebied zijn diverse andere basisscholen gehuisvest.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bij langdurig, erg warm zomerweer komen er regelmatig vragen binnen over het wel/niet instellen van een tropenrooster.

Het College van Bestuur kiest ervoor om de richtlijnen vanuit het Ministerie van Onderwijs te volgen: Het schoolbestuur kan zelf (met instemming van de MR) een tropenrooster instellen bij extreem warm zomerweer met kortere lesuren of lesdagen. Het minimum aantal lesuren per schooljaar moet de school wel halen (verplichte onderwijstijd). 

Op Kievitsloop hebben wij afspraken met de MR over het eventueel inzetten van een tropenrooster. Mogelijke aanpassingen zijn: eerder beginnen, een kortere middagpauze en/ of eerder stoppen. Hierbij houden we rekening met het aantal te maken schooluren.
De school informeert ouders over het instellen van een tropenrooster. Hebben de ouders geen opvang voor hun kinderen? Dan zal de school een alternatief programma (opvang) aanbieden tijdens de uren waarop de lessen vervallen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school heeft twee vertrouwenspersonen. Dit zijn:

  • Arnoul van Vugt 
  • Ciska Kelly

Ciska Kelly is tevens sociaal-veiligheidscoördinator (ook wel anti-pestcoördinator genoemd).

Externe vertrouwenspersoon INOS
Voor alle scholen binnen INOS is een extern vertrouwenspersoon beschikbaar voor ouders vanuit de organisatie www.vertrouwenswerk.nl 
Deze externe vertrouwenspersoon kan door ouders ingeschakeld worden wanneer er op school bijvoorbeeld sprake is van ernstige klachten, een vorm van machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en/of pesten wat niet door de coördinator sociale veiligheid of de interne vertrouwenspersonen kan worden opgepakt en/of opgelost. Leerlingen en/of ouders kunnen doorverwezen worden naar deze externe vertrouwenspersoon, maar u kan ook rechtsreeks zelf contact opnemen. De externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden. De externe vertrouwenspersoon voor INOS is:
Mevr. Ilse Oerlemans
Tel: 06-81575900
???????M. ilseoerlemans@vertrouwenswerk.nl

Terug naar boven