Kbs De Eerste Rith

Hovenierstraat 54 4813 GM Breda

Schoolfoto van Kbs De Eerste Rith

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse toetsen

De Eerste Rith is een van de scholen van Stichting INOS. De scholen van INOS verschillen in hun leerlingenpopulatie en verschillen ook in de manier waarop het onderwijs aan de leerlingen wordt vorm gegeven. Wat de scholen van INOS bindt, is dat zij goed onderwijs willen geven. Om te weten of je goed onderwijs geeft, kun je kijken naar de resultaten die de kinderen op de school halen: wat zeggen de cijfers. Dat is niet de enige manier om te weten of je het als school goed doet. Het gaat er ook om of de kinderen graag naar school gaan en daar gelukkig zijn, of ouders tevreden zijn, of leerkrachten het idee hebben een bijdrage te kunnen leveren en nog veel meer. 

Op onze school nemen wij naast de toetsen die gebonden zijn aan onze methodes ook methode-onafhankelijke toetsen af. Dit zijn toetsen van IEP, welke landelijk genormeerd zijn. Deze IEP-toetsen nemen wij twee keer per schooljaar af om zo een beeld te krijgen van de vorderingen van leerlingen en van de groep als geheel.

In de zelfevaluatie richten wij ons op de leerling resultaten: op de uitkomsten van de toetsen die de kinderen maken. Het geeft ons informatie over wat goed gaat en wat beter kan. In de zelfevaluatie worden de uitkomsten gegeven van een groot aantal toetsen. Wij plaatsen de resultaten van onze toetsen naast de schoolnorm. Deze schoolnorm is gebaseerd op de referentieniveaus die passend zijn bij onze schoolweging. Wanneer we de gegevens geplaatst hebben naast de norm, trekken we een conclusie. Soms moeten wij een verduidelijking maken: waarom zijn de resultaten zoals ze zijn. Met de directie, met individuele leerkrachten, en het hele team, bespreken we samen de resultaten. Met ons team staan we stil bij de vraag ‘wat gaat goed, wat moet beter’. De resultaten worden geanalyseerd en verbeteractiviteiten worden gepland op het gebied van leerkrachtgedrag, onderwijstijd en leeromgeving.

De toetsgegevens worden zowel op school- als op groeps- als op individueel niveau bekeken. Hier worden analyses op gemaakt. Steeds worden deze vergeleken met de schoolnorm, de groepsscores of de individuele scores.

Op individueel niveau worden de onderwijsbehoeften van een leerling in kaart gebracht: wat heeft dit kind specifiek nodig om door te groeien in de ontwikkeling.  Er wordt gekeken welke interventies hebben plaats gevonden, welke effect hadden en welke niet. Op basis hiervan worden nieuwe plannen gemaakt en het onderwijsaanbod, indien nodig, aangepast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets. Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets. De Eerste Rith neemt de ouders mee in het proces middels een informatie avond en persoonlijke gesprekken met de ouders.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Door onze preventieve SOVA-lessen (Sociale Vaardigheden) van Leefstijl wordt de weerbaarheid van de kinderen vergroot en worden zij voorbereid op de “veeleisende maatschappij” van nu.

Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Leefstijl is een methode die niet alleen de emotionele intelligentie stimuleert maar, doordat kinderen beter in hun vel zitten, ook de cognitieve intelligentie.

Naast Leefstijl leren we kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en juiste keuzes te maken. 'Je gedrag is je visitekaartje'. We willen dat kinderen leren beseffen dat een keuze die gemaakt wordt ook gevolgen kan hebben. 

Schoolbreed werken we met de gouden, zilveren en bronzen weken.

De methode Leefstijl en de inzet van goud, zilver, brons sluit tevens aan bij de leerlijn burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school. Daarnaast hanteren wij ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg.

  • Eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders, leerlingen en medewerkers.
  • Twee maal per jaar analyseren wij de toetsresultaten van onze leerlingen zodat we de leervorderingen volgen.
  • Methodetoetsen worden geanalyseerd. Het leerstofaanbod wordt zo nodig aangepast. 
  • We voeren observaties in de klas uit. Jaarlijks worden audits door getrainde auditoren afgenomen, zowel in- als extern.
  • Wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (INOS).
  • Wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers kunnen meedenken in de ontwikkeling van de school.
  • Een plan mbt opbrengstgericht werken is een terugkomend item bij studiedagen en paralleloverleggen.

Alle scholen van INOS hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg. We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.

Terug naar boven