Kbs De Eerste Rith

Hovenierstraat 54 4813 GM Breda

Schoolfoto van Kbs De Eerste Rith

Het team

Toelichting van de school

Op basisschool De Eerste Rith staat een team waarbij startende en ervaren medewerkers elkaar ontmoeten en aanvullen met ieder zijn eigen krachten en talenten. Wij stimuleren de professionele ontwikkeling door het bieden van teamscholing. We zijn steeds op zoek naar verbetering van het primaire proces. Op individueel niveau is er ruimte voor studie/ nascholing voor iedere medewerker. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als extra school van INOS.

Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, maar wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie.
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid, vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.   

Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en over de andere groepen wordt verdeeld.  

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Hoe komen we tegemoet aan de onderwijsbehoefte van het kind:

In de klas wordt gewerkt met 3 aanpakken om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de kinderen. We hebben de middengroep en de kinderen die meer of minder instructie nodig hebben. Om dit te organiseren gebruiken we het EDI model (expliciete directe instructiemodel). Op deze manier zorgen we ervoor dat alle kinderen de aandacht krijgen, die ze nodig hebben. Daarnaast onderzoeken we hoe we middels groepsdoorbrekend werken kinderen meer op maat les kunnen geven. Er is een uitdagend aanbod voor kinderen die de leerstof snel opnemen. Naast verdiepend aanbod in de groep krijgen zij nog een extra aanbod in de plusklas. Er zijn kinderen waarbij we de executieve functies (bv taakaanpak of planning) extra willen trainen. Door middel van het spelen van spellen, die speciaal hierop gericht zijn, wordt daaraan gewerkt. Er is extra taalaanbod in de onder, midden en bovenbouw voor de kinderen die een stimulans nodig hebben voor het leren van de Nederlandse taal.

De school voert het beleid dat bij de overgang naar groep 3, 5 en 7 de kinderen in een nieuwe groepssamenstelling geplaatst worden. Dit is goed voor de dynamiek binnen een jaargroep. Kinderen verbreden hun sociale context en leren hier flexibel mee omgaan. Dit gebeurt onder begeleiding van gespecialiseerde groepsanalisten van de school. De school behoudt het recht hiervan af te wijken, als er naar inzicht van school aanleiding toe is. Hierover zal de school tijdig met de ouders communiceren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 werken de kinderen in een unit. Daar komen verschillende activiteiten aan bod. De hele dag leren de kinderen van en met elkaar: ontdekken, spelen, ervaren, ontmoeten, bewegen, onenigheid oplossen, vallen en opstaan. Dagelijks wordt de spelontwikkeling gestimuleerd in de verschillende hoeken. Er wordt gewerkt met ontwikkelingsmateriaal en buiten gespeeld. Dagelijks wordt in de kleine kring taal- en rekenactiviteiten aangeboden. Twee keer per week hebben de kinderen gymles.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 maken de leerlingen 942,5 lesgebonden uren.

Over de totale basisschoolperiode van 8 jaar moeten kinderen minimaal 7520 uur onderwijs hebben genoten.

Iedere groep voldoet aan de richtlijnen van de inspectie dat minimaal 5 uur per week aan rekenen wordt besteed, 10 uur aan taal en 2 lesuren aan bewegingsonderwijs. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en biedt een eerste richting.

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke interne deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op externe deskundigheid. Wij hebben interne deskundigheid in huis op het gebied van taal, rekenen, hoogbegaafdheid, groepsdynamiek en sociale vaardigheden. Deze gevarieerde deskundigheid is gespreid over de zorggebieden en wordt  ingezet in de groepen ter versterking van het team. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal (basis)onderwijs. De Collegiale Consultatiegever (CC’er) vanuit het SBO vormt met zijn observaties/adviezen een belangrijke schakel in de zorg binnen de groepen. Wij maken verder gebruik van de experts vanuit het samenwerkingsverband en pre-begeleiding van cluster 2, 3 en 4.

Binnen onze school staat het ontwikkelen van goed onderwijs op het gebied van de basisvakken (rekenen en taal) hoog in het vaandel. Er wordt gewerkt met vaste onderwijsassistenten die ondersteunen in de groep. Er wordt gewerkt met een duidelijke zorgstructuur met 2 intern begeleiders. Een vast onderdeel is een intern zorgteamoverleg. We werken structureel en preventief aan de sociale emotionele ontwikkeling en groepsdynamiek. Er is samenwerking met het RSV (regionaal samenwerkingsverband) en een goede afstemming met de gemeente (cjg).Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het trainen van de executieve vaardigheden willen we ook op groepsniveau aan kunnen bieden. 

We onderzoeken welke vorm van groepsdoorbrekend onderwijs op De Eerste Rith past om nog beter aan te sluiten op de ondersteuningsbehoefte van de kinderen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het doel van de voor- en vroegschoolse educatie is om peuters met een mogelijke taalachterstand beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder taalachterstand naar groep 3 kunnen.

Tussen de school en de pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf is regelmatig contact. We spreken hier over een warme overdracht, zodat we de ontwikkeling van de leerling zo gelijkmatig mogelijk laten doorlopen.

Terug naar boven