Kbs De Burchtgaarde

Stoutenburgstraat 26 4834 LP Breda

 • Een traditioneel schoolgebouw in jaren '70 stijl. Bekijk het aan de buitenkant, maar kom vooral ook eens even binnen kijken!
 • Frisse oranje en blauwe kleuren aan de binnenkant, waar een prima en prettig schoolklimaat overheerst.
 • Onze slogan is : 'Ieder uniek, samen één!'
Ons motto is : 'De Burchtgaarde is TOP!'
Talent
Ontdekken
Plezier
 • Schoolfoto van Kbs De Burchtgaarde

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2020-2021 zijn we op school overgestapt van de Cito eindtoets, naar de AMN eindtoets. De AMN Eindtoets onderscheidt zich van andere toetsen op verschillende vlakken. Zo is de AMN Eindtoets volledig digitaal, adaptief op itemniveau en heeft de toets een bladerfunctie. De leerling kan dus vooruit- en terugbladeren. Doordat de AMN Eindtoets adaptief op Itemniveau is, worden onnodig moeilijke vragen voor leerlingen vermeden. De unieke mogelijkheid om in een adaptieve toets vooruit en terug te bladeren zorgt er voor dat een leerling niet bij een vraag blijft hangen. Deze opties voorkomen stress bij de leerlingen en maken de doorlooptijd van de eindtoets een stuk korter.

Naast de eindtoets voor groep acht maken we ook gebruik van AMN Aansluiting PO-VO. Dit is een digitaal, psychologisch assessment voor leerlingen van groep zeven. Het geeft inzicht in wat een leerling heeft geleerd met betrekking tot taal en rekenen, de vaardigheden. Daarnaast geeft het ook inzicht in welke aanleg de leerling van nature heeft: de capaciteiten. Om een zo objectief en betrouwbaar mogelijk beeld te geven wordt elke leerling vergeleken met een brede landelijke groep leeftijdsgenoten (de referentiegroep).Onderzoek laat zien dat persoonlijkheid van een leerling op z’n minst zo belangrijk is om goede resultaten te behalen als capaciteiten en vaardigheden. Aansluiting PO-VO onderzoekt daarom naast capaciteit en vaardigheid óók gedrag, houding en interesses.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingen maken de Cito leerlingvolgsysteem (LVS) midden toetsen. Deze worden in groepsbesprekingen tussen Intern Begeleider( IB-er) en betreffende groepsleerkracht besproken. De uitkomst van dit gesprek leidt tot een groepsplan / handelingsplan die in de weekplanning wordt meegenomen door de leerkrachten. Leerlingen worden ofwel binnen de eigen groep door de eigen leerkracht ondersteund (RT in de klas), ofwel door een leerkracht met een specifieke RT-taak buiten de groep. 

Middels analyse van opbrengsten en leren van data wordt dit tevens vanuit INOS bovenschools aangestuurd. Binnen de Organisatorische Eenheid Jacinta-Rosmolen-Burchtgaarde wordt dit in een overleg tussen directeuren en IB-ers geanalyseerd. Dit leidt tot een verbeterplan / plan van aanpak voor de volgende periode. Dit overleg vindt twee maal per schooljaar plaats.

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op school handelen we allemaal volgens de methode van de Kanjertraining. En met allemaal bedoelen we niet alleen de leerkrachten. Ook de conciërge, de administratief medewerkster, de directeur en de pedagogisch medewerksters van Kober handelen volgens deze afspraken. Zowel van de TSO (Tussen Schoolse Opvang) alsook van de BSO (Buiten Schoolse Opvang). We spreken dus met ons allen dezelfde taal. Dat maakt dat er een bijzonder goed pedagogisch klimaat is op De Burchtgaarde. De inspecteur van het onderwijs was in oktober 2018 zeer te spreken over dit onderdeel van ons onderwijs. Zij gaf hieraan het predicaat : goed !  Bij de externe audit in november 2022 werd nogmaals het predicaat goed gegeven voor het pedagogisch klimaat. Monitoring sociale veiligheid geeft volgende opbrengsten :

welbevinden leerlingen 7,2

sociale & fysieke veiligheid 8,2

ervaren aantasting veiligheid 9,2

percentage sociaal veilig 84 %

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • sociale veiligheid
 • welbevinden van de leerlingen
 • een veilig schoolklimaat

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school. Daarnaast hanteren wij ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg.

 • Eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders, leerlingen en medewerkers.
 • Twee maal per jaar analyseren wij de toetsresultaten van onze leerlingen zodat we de leervorderingen kunnen volgen. (leren van data)
 • We voeren jaarlijks meerdere observaties in de klas uit.  Deze zijn enerzijds gericht op ondersteuning van de dagelijkse praktijk. Anderzijds zijn er jaarlijks audits aan de hand van de KwaliteitWijzer waarbij we de kwaliteit van het primair proces in beeld brengen.
 • Wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (INOS).
 • Wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers kunnen meedenken in de ontwikkeling van de school.

Alle scholen van INOS hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg. Het instrument 'KwaliteitWijzer' wordt INOS breed hiervoor ingezet. We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.

Terug naar boven