Kbs De Burchtgaarde

Stoutenburgstraat 26 4834 LP Breda

 • Een traditioneel schoolgebouw in jaren '70 stijl. Bekijk het aan de buitenkant, maar kom vooral ook eens even binnen kijken!
 • Frisse oranje en blauwe kleuren aan de binnenkant, waar een prima en prettig schoolklimaat overheerst.
 • Onze slogan is : 'Ieder uniek, samen één!'
Ons motto is : 'De Burchtgaarde is TOP!'
Talent
Ontdekken
Plezier
 • Schoolfoto van Kbs De Burchtgaarde

Het team

Toelichting van de school

INOS kent een platte organisatie:

Bestuur – Directeur – Medewerker. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen, ligt daardoor dicht bij de leerkracht en de directe collega’s in het team.

Wij stimuleren de professionele ontwikkeling van leerkrachten onder andere door bij elkaar in de klas te kijken, door scholing/opleiding en door deel te nemen aan INOS-brede leergemeenschappen waar specialisten van verschillende scholen met elkaar werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e (virtuele) school van INOS.

Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie.
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid, vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.   

Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en over de andere groepen wordt verdeeld.

Mocht al het bovenstaande niet mogelijk en dus niet afdoende zijn, dan worden de ouders verzocht de eerstvolgende dag de kinderen thuis te houden. Dit is echter bij hoge uitzondering. Kinderen worden nooit op de dag zelf naar huis gestuurd.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken op onze school met een leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat alle kinderen zijn ingedeeld in jaargroepen. In verschillende klassen hebben we meerdere jaargroepen bij elkaar. Zoals bijvoorbeeld de leerlingen van groep 1 zitten samen met de leerlingen van groep 2.

In groep 1/2 is er veel aandacht voor ontdekkend leren en wordt er veel in hoeken gewerkt. De leerkracht stemt haar doelen af op de eigen ontwikkeling en initiatieven van kinderen. Kleuteruniversiteit en Rekenrijk vormen de basis van het aanbod. De ontwikkelingslijnen worden middels KIJK! geobserveerd, gevolgd en geregistreerd. 

In alle groepen wordt er middels bewegend leren gewerkt en worden methodes gevolgd. In de leerjaaroverstijgende groepen, waar mogelijk, zal de groep regelmatig voor instructiemomenten worden opgesplitst. De methodische lijnen worden in alle jaarklassen gevolgd. In de groepen drie tot en met acht wordt gewerkt met Blink! Deze methodiek integreert de zaakvakken aardrijkskunde - geschiedenis - biologie - natuurkunde en techniek tot één geheel, in de vorm van projecten. Voor verkeer werken wij met de methode veilig verkeer Nederland en zijn er verschillende activiteiten gekoppeld zoals, street-wise, dode hoekles, fiets apk, fiets examen, skate a way enz. We zijn trots op ons BVL certificaat.
We stimuleren beweging. Dit geven we vorm door minimaal twee keer in de week bewegingslessen te geven. Het bewegend leren, de Energizer, de sport stimulering zowel binnen als buiten de schooltijden zijn een verrijking voor de leerlingen van de Burchtgaarde.

We hebben voor lezen, schrijven, rekenen, taal en spelling moderne up-to-date methodes. De technische vaardigheden in lezen, taal, schrijven en rekenen worden stap-voor-stap aangeboden. Dit vraagt differentiatie bij instructie en bij verwerking in basis-, herhalings-, en zinvolle verrijkingsstof. Onderwijs moet flexibel aansluiten bij het gemeten ontwikkelingsniveau en tempo van verschillende groepen kinderen. We zetten zeer regelmatig Chromebooks in bij verwerking van leerstof, maar ook om zaken op te zoeken of om werkstukken te maken. Kinderen groeien op in een digitale wereld en De Burchtgaarde draagt hier aan bij middels de juiste devices om in te zetten.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 • Leerlingen hebben in de hele basisschoolperiode recht op minimaal 7.520 uur onderwijstijd. Daar moeten scholen zich aan houden.
 • Deze uren moeten worden besteed aan het geven van onderwijs.
 • De school bepaalt zelf hoe ze inzichtelijk maakt dat er voldoende tijd aan onderwijs wordt besteed.
 • De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de behoeften van groepen en individuele leerlingen.
 • Er komen steeds meer methoden die vakken integreren zodat niet exact te achterhalen valt hoeveel tijd aan een bepaald vak besteed wordt.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Om de goede ondersteuning en begeleiding aan onze leerlingen te behouden en waar nodig of mogelijk te verbeteren gaan we het komende schooljaar aan de slag : 

 • Om alle kinderen met een ondersteuningsbehoefte te bedienen. Dat kan bijvoorbeeld voor kinderen met dyslexie middels remedial teaching (RT) in de groep of door een speciale leerkracht die daar voor ingezet wordt. Door kinderen met meer - en hoogbegaafdheid te laten deelnemen in de plusklas. Door taalzwakke kinderen extra woordenschat aan te leren via het Taalatelier in samenwerking tussen de intern begeleider (IB-er) en docenten van De Nieuwe Veste.
 • In samenwerking met INOS gaan we door met het opstellen, bespreken en afronden van het protocol meer- en hoogbegaafdheid (MHB) en het protocol ernstige reken-en wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD). Dit alles goed te kunnen analyseren en diagnosticeren om vervolgens de kinderen adequaat te kunnen begeleiden.
 • Tot slot willen we de (misschien wel verborgen) talenten van kinderen ontdekken en ontwikkelen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Behoud van de basis op orde, afsprakenkaarten borgen binnen de school.

Voor de specifieke coördinatoren (rekenen - taal – MHB) binnen de school geldt dat zij naast een inspirerende en coachende rol ook een controlerende rol hebben op het gebied van het nakomen van de afspraken zoals vermeld in de afsprakenkaarten. Versterken van de instructie, waarbij de focus komt te liggen op het allereerst herstellen van hiaten bij de leerlingen om vervolgens de omslag te maken naar het voorkomen van hiaten bij leerlingen. Oftewel : van preventief volgen naar actief voorkomen.   

Versterken van de basisondersteuning: kindgesprekken – groeimindset – referentieniveau’s en cruciale leerdoelen – close reading – Logo 3000 van groep 1 tot en met groep 5.

MHB excellent: hogere denkvragen stellen, talentgesprekken met de leerlingen door de MHB-specialist binnen de school.Voor bovenstaande is de kwaliteit en professionaliteit van de leerkracht van cruciaal belang. Dit op peil houden en waar mogelijk verbeteren zal speerpunt zijn in de teamscholing voor de komende jaren.

Waar mogelijk zal ook voor individuele leerlingen Playing For Succes worden ingezet en is er een samenwerking met LYCEO Opstap voor leerlingen van groep acht om hen te begeleiden bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het gebouw heeft Kober een lokaal in gebruik als peuterspeelzaal gekoppeld aan VVE : De Druppeltjes.

Veel van deze peuters maken vervolgens de overstap naar onze school. Er wordt nauw samengewerkt tussen de peuters van Kober en de kleuters van onze school. De peutertjes worden o.a. betrokken bij gezamenlijke activiteiten, denk aan Sinterklaas, Kerst en carnaval. Maar ook lekker samen buiten spelen. Daarnaast zijn er per schooljaar twee inloopochtenden voor alle peuters uit de omgeving om kennis te komen maken met de basisschool.

Terug naar boven