Kbs Jacinta

Viveslaan 3 4834 XV Breda

 • Robotica
 • Oefenen en leren
 • Doorzetten als het moeilijk is
 • Leren programmeren
 • Je eigen leervraag

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle leerkrachten maken een groepsplan dat gebaseerd is op de resultaten van de leerlingen op de Cito-toetsen, de methodegebonden toetsen en de observaties van de leerkracht. Hierin worden de onderwijsbehoeften per leerling opgenomen. Dit groepsplan wordt opgesteld voor een half jaar en de doelen zijn benoemd voor een moment halverwege en aan het einde van de groepsplan periode. De leerkracht legt vast op welke wijze hij/zij de tussenresultaten zal meten aan de hand van methodegebonden of niet-methodegebonden toetsen. Elke groepsplanperiode wordt afgesloten met de afname van de Cito-toetsen.

De leerkracht houdt bij de inrichting van de lessen rekening met welke onderwijsbehoeften een leerling heeft; heeft hij/zij een beknopte of juist een uitgebreide instructie nodig, heeft hij/zij een rustige plek in de klas nodig, een extra steuntje bij de uitvoering van de taak, de leerkracht geef dit een plek in het groepsplan, maar ook in de dagplanning van de groep. Tevens bepaalt de leerkracht op basis van de Cito-toetsen het leerstofaanbod voor de komende groepsplanperiode.

Door een grondige analyse van de behaalde resultaten en kennis van de leerlijnen weet de leerkracht op welke onderdelen de leerling extra ondersteuning of uitdaging nodig heeft. Deze ondersteuning/ uitdaging kan in de klas of buiten de klas, in de Leerwinkel, plaatsvinden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Mensen floreren alleen in een sociale context. Tegelijkertijd stelt die sociale omgeving eisen aan het individu. Je hebt allerlei vaardigheden nodig om je in de samenleving te kunnen handhaven, vriendjes te maken, iets te bereiken en later een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. 

Zelfvertrouwen: Wij bieden de leerlingen een beredeneerd aanbod, zodat zij zich competent voelen en zelfvertrouwen ontwikkelen.

Zelfkennis: We helpen de leerlingen met het ontwikkelen van de executieve vaardigheden, waarin zelfkennis een belangrijk element is. Dit is belangrijk bij het aangaan van relaties.

Zelfsturing: We bieden het kind een stuk eigenaarschap, zodat het autonomie heeft.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Zelfvertrouwen
 • Zelfkennis
 • Zelfsturing

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school. Daarnaast hanteren wij ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg.

Bijvoorbeeld:

 • Eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders, leerlingen en medewerkers. Leerlingen bevragen wij elk jaar.
 • Twee maal per jaar analyseren wij de toetsresultaten van onze leerlingen zodat we de leervorderingen kunnen volgen.
 • We voeren met enige regelmaat observaties in de klas uit. Soms zelfs in de vorm van audits die door collega’s van andere INOS-scholen worden afgenomen.
 • Wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (INOS).
 • Wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers kunnen meedenken in de ontwikkeling van de school.

Alle scholen van INOS hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg. We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.

Terug naar boven