Kbs Jacinta

Viveslaan 3 4834 XV Breda

  • Robotica
  • Oefenen en leren
  • Doorzetten als het moeilijk is
  • Leren programmeren
  • Je eigen leervraag

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle leerkrachten maken een groepsplan dat gebaseerd is op de resultaten van de leerlingen op de Cito-toetsen, de methodegebonden toetsen en de observaties van de leerkracht. Hierin worden de onderwijsbehoeften per leerling opgenomen. Dit groepsplan wordt opgesteld voor een half jaar en de doelen zijn benoemd voor een moment halverwege en aan het einde van de groepsplan periode. De leerkracht legt vast op welke wijze hij/zij de tussenresultaten zal meten aan de hand van methodegebonden of niet-methodegebonden toetsen. Elke groepsplanperiode wordt afgesloten met de afname van de Cito-toetsen.

De leerkracht houdt bij de inrichting van de lessen rekening met welke onderwijsbehoeften een leerling heeft; heeft hij/zij een beknopte of juist een uitgebreide instructie nodig, heeft hij/zij een rustige plek in de klas nodig, een extra steuntje bij de uitvoering van de taak, de leerkracht geef dit een plek in het groepsplan, maar ook in de dagplanning van de groep. Tevens bepaalt de leerkracht op basis van de Cito-toetsen het leerstofaanbod voor de komende groepsplanperiode.

Door een grondige analyse van de behaalde resultaten en kennis van de leerlijnen weet de leerkracht op welke onderdelen de leerling extra ondersteuning of uitdaging nodig heeft. Deze ondersteuning/ uitdaging kan in de klas of buiten de klas, in de Leerwinkel, plaatsvinden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school. Daarnaast hanteren wij ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg.

Bijvoorbeeld:

  • Eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders, leerlingen en medewerkers.
  • Twee maal per jaar analyseren wij de toetsresultaten van onze leerlingen zodat we de leervorderingen kunnen volgen.
  • We voeren met enige regelmaat observaties in de klas uit. Soms zelfs in de vorm van audits die door collega’s van andere INOS-scholen worden afgenomen.
  • Wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (INOS).
  • Wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers kunnen meedenken in de ontwikkeling van de school.

Alle scholen van INOS hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg. We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.

Terug naar boven