Kbs Jacinta

Viveslaan 3 4834 XV Breda

 • Robotica
 • Oefenen en leren
 • Doorzetten als het moeilijk is
 • Leren programmeren
 • Je eigen leervraag

Het team

Toelichting van de school

INOS kent een platte organisatie: Bestuur – Directeur – Medewerker. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen, ligt daardoor dicht bij de leerkracht en de directe collega’s in het team.

Wij stimuleren de professionele ontwikkeling van leerkrachten onder andere door bij elkaar in de klas te kijken, door scholing/opleiding en door deel te nemen aan INOS-brede leergemeenschappen waar specialisten van verschillende scholen met elkaar werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS.

Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie.
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid, vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.   

Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en over de andere groepen wordt verdeeld. In uitzonderlijke gevallen, wanneer meerdere leerkrachten tegelijk ziek zijn en er geen vervanging meer mogelijk is, kan het voor komen dat er groepen naar huis gestuurd worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school telt 310 leerlingen. De leerlingen zitten in jaargroepen (stamgroepen). De jaargroepen werken samen in een Unit. De leerlingen en de ouders hebben een vaste leerkracht als aanspreekpunt. De leerkrachten in de Unit zorgen dat alle leerlingen op maat onderwijs krijgen aangeboden. Zij werken daarbij samen op een groepsdoorbroken manier. Hierdoor krijgen leerlingen onderwijs dat afgestemd is op hun onderwijsbehoeften en wordt maximaal gebruik gemaakt van de talenten van de leerkrachten. Afhankelijk van allerlei omstandigheden kan de grootte van een jaargroep variëren. In principe hanteren wij een maximale groepsgrootte van 30 kinderen, maar per situatie zal steeds bekeken worden of we al dan niet afwijken van dit richtgetal. De sfeer en de zorgbehoeften van de groep zijn hierbij belangrijke factoren.  

De leerlingen in Unit 1/ 2 werken in betekenisvolle speelhoeken met elkaar aan hun leerdoelen. zij worden intensief en in kleine groepjes in hun spel begeleid door de leerkrachten en de leerkrachtondersteuner.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op Kbs Jacinta is in principe ieder kind welkom. Onze school is een wijkschool in de Blauwe Kei en biedt onderwijs en begeleiding aan alle leerlingen die aan ons worden toevertrouwd. Elk kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen en wij zullen alles wat we kunnen inzetten om dat doel te bereiken. Ons toelatingsbeleid is erop gericht dat wij tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en dat elk kind tot zijn/haar recht kan komen. Ter ondersteuning van het team is er een intern begeleider en de leerkrachten in de Leerwinkel staan klaar om de leerlingen extra ondersteuning te bieden als het gaat om extra uitleg, extra uitdaging, sociaal-emotionele ondersteuning of extra hulp bij het verwerven van de executieve vaardigheden. Onze groepen werken samen in Units. De leerkrachten kunnen door nauw samen te werken tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Zij zijn samen verantwoordelijk en vormen een team dat de ondersteuning in de groep vormgeeft.

Onze visie op ondersteuning:

Wij geloven dat wij het onderwijs zo in moeten richten dat maatwerk voor alle leerlingen wordt geboden op een wijze die van kinderen geen uitzonderingen maakt. 

De Leerwinkel en de Leerkraam

Om dit maatwerk te realiseren hebben wij de Leerwinkel opgezet, hier komen alle leerlingen om te werken aan hun ontwikkeling. Hier kunnen zij ophalen wat zij nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. De één komt om meer uitleg te krijgen, de ander om extra uitdaging op te halen en weer een ander om te oefenen met de executieve functies. Voor alle leerlingen is de Leerwinkel toegankelijk, ook via de Leerkraam die bij elke klas staat, waarin Leerwinkel materiaal beschikbaar is voor elke groep.

Werken in Units

Wij hechten eraan dat elke leerling optimaal aandacht krijgt van de leerkracht. Daarom werken de leerkrachten van parallelgroepen en in de bouw met elkaar samen als een unit. Zo kunnen leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften geclusterd worden. Hierdoor komt tijd vrij om meer gedifferentieerd les te kunnen geven.

Meer en Hoogbegaafdheid

Wij hebben het predicaat "specialist meer- en hoogbegaafdheid" van INOS ontvangen. Dat wil zeggen dat onze school is gespecialiseerd in het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. 

Deze leerlingen krijgen passende leerstof aangeboden en krijgen daarnaast een uitdagend programma aangeboden in de Leerwinkel en in de klas.

Leerproblemen

Soms is alle begeleiding en ondersteuning die wij kunnen bieden toch nog niet voldoende om een leerling vooruitgang te laten boeken. In deze gevallen is er al in een eerder stadium contact geweest met externe ondersteuning om te bepalen welke volgende stap gemaakt kan/moet worden. Vanzelfsprekend nemen wij u in dit traject van het begin af aan mee.

Leerlingvolgsysteem

We kijken goed hoe elke leerling zich ontwikkelt. Hiervoor gebruiken wij een leerlingvolgsysteem. Dit bestaat uit landelijk genormeerde toetsen, de Cito-toetsen en het observatie instrument voor kleuters KIJK!, die op vaste momenten worden afgenomen. Daarnaast nemen we voor de basisvaardigheden methodegebonden toetsen af. Toetsresultaten zijn belangrijk maar zeggen nog niet alles. Onze leerkrachten kijken ook goed naar de kinderen. Ze observeren hoe de werkhouding en andere executieve functies zich ontwikkelen, of uw kind lekker in zijn/haar vel zit en of het zich goed voelt in de groep. De leerkracht bespreekt met u en uw kind hoe uw kind zich ontwikkelt en wat het nodig heeft.   

Leerlingdossier

Voor elk kind houden we een leerlingdossier bij. Dit dossier bestaat uit een papieren dossier en een digitaal dossier in Parnassys. Hierin slaan we de gegevens van de leerling op. In het leerlingdossier nemen we onder andere op: het leerlingvolgsysteem (de resultaten op de toetsen), de verslagen van ouder/ leerkracht/ kind gesprekken, handelingsplannen voor de begeleiding van het kind en eventuele onderzoeksrapporten. Het leerlingdossier van uw kind is uitsluitend toegankelijk voor de leerkracht van uw kind, de IB-er en de directie van de school. Elke ouder heeft recht op inzage in het deel van de leerlingenadministratie dat over het eigen kind gaat. Daarnaast heeft elke ouder correctierecht. In de leerlingenadministratie kan de ouder gegevens over zijn/haar kind laten corrigeren, bijvoorbeeld als deze onjuist of onvolledig zijn. Zonder toestemming van de ouders/verzorgers mag het bevoegd gezag (schoolbestuur, of namens het schoolbestuur, de directeur) gegevens uit de administratie niet ter kennis brengen aan anderen dan degenen die volgens de wet bevoegd zijn inlichtingen over de school en het onderwijs te ontvangen. Wij houden ons aan de wet gegevens bescherming, zie hiervoor de publicatie op de website van INOS. Als een kind naar een andere basisschool gaat, dragen we de toetsresultaten over aan de nieuwe school. Voor de overdracht van andere informatie uit het leerlingdossier vragen we de toestemming van de ouders. Wanneer een leerling van Kbs Jacinta naar het voortgezet onderwijs gaat, wordt het leerlingdossier bewaard volgens de wettelijke regels. Voor de leerlingenadministratie geldt een bewaartermijn van minimaal vijf jaar vanaf datum uitschrijving. Voor het leerlingdossier geldt: niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt. 

Extra ondersteuning

De ene leerling kan meer lesstof aan, terwijl de andere leerling juist extra hulp nodig heeft. Soms kan de eigen leerkracht de leerling verder helpen. Het kan ook zijn dat de Leerwinkel wordt ingeschakeld. We bekijken zorgvuldig wat een leerling nodig heeft. In ons zorgteam overleggen leerkrachten en specialisten over de wijze waarop het kind het beste geholpen kan worden. Soms vragen zij een logopediste of maatschappelijk werkster om deel te nemen aan het overleg. Met de ouders bespreken we uiteraard welke stappen er genomen worden. Als onderzoeken nodig zijn, wordt u gevraagd om hiervoor toestemming te verlenen. In onze school hebben wij gespecialiseerde leerkrachten op het gebied van gedrag, rekenen, taal en lezen. Daarnaast hebben we een intern begeleider die de begeleiding van de leerlingen coördineert.            

Passend onderwijs

Wij doen er alles aan om leerlingen met ondersteuningsbehoeften te helpen. Bij sommige hulpvragen kunnen wij een kind echter niet helpen. We hebben daar dan niet de juiste kennis en mogelijkheden voor in huis. In dat geval zoeken wij een school die het kind wél de juiste hulp en begeleiding kan geven. Natuurlijk worden de ouders hierbij vanaf het begin betrokken. Het kan zijn dat een indicatie voor het speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO) wordt gevraagd. Hiermee kan het kind op een SO- of SBO-school worden geplaatst. Een andere mogelijkheid is dat we extra ondersteuning aanvragen bij het Regionaal Samenwerkingsverband (RSV), als we denken dat het kind met deze ondersteuning op Kbs Jacinta kan blijven.    

Langdurig zieke kinderen

Wanneer uw kind onverhoopt langdurig ziek zou worden, houdt de leerkracht contact met uw kind en met u als ouders. Ook dan blijft onze school verantwoordelijk voor het onderwijs aan uw kind. Voor medicijngebruik hanteren wij het protocol van de PO-raad.   

Aanmeldingsprocedure voor kinderen met een ondersteuningsvraag

Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Dat is in de wet geregeld. Ouders die een kind hebben met een speciale ondersteuningsvraag, kunnen een verzoek doen om hun kind op onze school te plaatsen. Heeft uw kind een ondersteuningsvraag en zit het op een andere school? Wij zullen uw verzoek uiterst zorgvuldig bekijken. Zo zullen wij eerst, met uw toestemming, informatie inwinnen bij de school van uw kind. Vervolgens onderzoeken wij of het mogelijk is om het kind op te vangen en passend onderwijs te bieden. We kijken naar de samenstelling van de groepen en de mogelijkheden van de leerkrachten om alle kinderen het onderwijs te bieden dat zij nodig hebben. Daarnaast kijken we goed naar de zorg die uw kind nodig heeft. Op basis van dit onderzoek nemen we een beslissing. Wij brengen u van deze beslissing op de hoogte. Tegen dit besluit kunt u in beroep gaan bij de landelijke commissie. Als wij uw kind niet kunnen opvangen, moet de school van uw kind verder zoeken naar de juiste plek. Heeft uw kind een ondersteuningsvraag en gaat het voor het eerst naar school? Als u uw kind aanmeldt bij Kbs Jacinta, kunt u ervan op aan dat uw kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Als dat mogelijk is krijgt uw kind passend onderwijs bij ons op school. Lukt dat niet, dan zoeken wij een andere school die uw kind op kan vangen. Wij houden ons daarbij aan de procedure van het samenwerkingsverband. U kunt erop rekenen dat wij de mogelijkheden zorgvuldig bekijken en onderzoeken. Daar zullen wij u als ouders steeds bij betrekken. Doordat Kbs Jacinta deelneemt aan het samenwerkingsverband hebben we contacten met alle typen onderwijs. Met behulp van deze contacten vinden wij de juiste plek voor uw kind.  

Ondersteuningsprofiel van de school

Gelukkig doorlopen veel kinderen de basisschool zonder problemen. Soms zijn er echter situaties waarin een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Welke ondersteuning wij op Kbs Jacinta kunnen bieden is sterk afhankelijk van de samenstelling van de groep en de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling.

 • Kinderen met een vertraagde ontwikkeling en/of beperkte begaafdheid kunnen wij, afhankelijk van de aard van de problematiek, op school onderwijs bieden op eigen niveau.         
 • Leerlingen met concentratieproblemen bieden wij een gestructureerde omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen.
 • Leerlingen met spraak- en taalproblemen en leerlingen die Nederlands als tweede taal leren, kunnen bij ons terecht.
 • Leerlingen met beperkingen op visueel of auditief gebied en andere fysieke beperkingen kunnen wij, afhankelijk van de aard van de problematiek, opvangen wanneer zij, eventueel met behulp van extra middelen, onderwijs in de groep kunnen volgen.
 • Leerlingen met oppositioneel gedrag of andere gedragsstoornissen die agressief gedrag met zich meebrengen, kunnen wij helaas niet of in zeer beperkte mate opvangen. Dit hangt af van de aard van de problematiek en van de samenstelling van de groep. 

Voor alle bovengenoemde problematiek is de samenstelling van de groep in combinatie met de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling de bepalende factor of wij leerlingen kunnen plaatsen.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Kbs Jacinta richt zich de komende jaren op het door ontwikkelen van unit-onderwijs. We organiseren het onderwijs anders waardoor het voor elk kind mogelijk is om goed en maatgericht onderwijs te volgen. We hebben een huiskamer, leerwinkel, moestuin. We hebben mogelijkheden om in een keuken te werken en te ontdekken op het schoolplein rondom en in de school

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Aansluiting bij de voorschool:

Als uw kind start op Kbs Jacinta vinden wij het belangrijk om aan te sluiten bij zijn/haar ontwikkeling. Bij aanmelding vragen wij dan ook uw toestemming om een goede overdracht van de peuterspeelzaal/voorschool naar de basisschool te realiseren. Door verder te bouwen op wat uw kind daar geleerd heeft, kunnen wij uw kind een ononderbroken ontwikkeling bieden. Mocht er aanleiding toe zijn, dan zal onze intern begeleider contact opnemen met de peuterspeelzaal/voorschool (alleen met uw toestemming) om samen met u een inventarisatie te maken van de onderwijsbehoeften van uw kind.

De ontwikkeling tijdens de vroegschoolse educatie wordt gevolgd aan de hand van de "toets beginnende geletterdheid" en het observatie instrument KIJK!. Hiermee kunnen we de ontwikkeling van uw kind volgen en indien nodig extra ondersteuning of extra uitdaging bieden.

Aan de hand van deze observaties stelt de leerkracht voor de leerlingen in groep 1 en 2 een groepsplan op, worden doelen gesteld en het leerstofaanbod bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderwijsbehoeften van elke leerling.

Terug naar boven