Kindcentrum De Wisselaar

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda

Schoolfoto van Kindcentrum De Wisselaar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelde de afgelopen jaren de resultaten van de eindtoets ruim voldoende.
In verband met corona is de eindtoets in 2019/2020 landelijk niet afgenomen.

De eindtoets 2020-2021 is op voldoende niveau en boven het landelijk gemiddelde gemaakt. Op het fundamentele 1F niveau scoren we hoger dan het landelijke gemiddelde en hoger dan vergelijkbare scholen in Nederland. Op 2f/1S niveau scoren we hoger dan het landelijke gemiddelde, en ook hoger dan vergelijkbare scholen met een zelfde weging. We zijn tevreden met de resultaten mede gezien de beide lockdown periodes waar deze leerlingen mee te maken hebben gehad. In februari zijn de adviesgesprekken met leerlingen en ouders geweest. De leerlingen scoren volgens verwachting en stromen uit, conform de advisering, naar de gewenste afdelingen van het Voortgezet Onderwijs. Voor 3 leerlingen is n.a.v. de eindtoets, in overleg met ouders, het advies naar boven toe bijgesteld. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen leerlingen aan de hand van hun resultaten.
Anders gezegd: Wij passen ons onderwijs aan, aan wat de leerling presteert.
Toetsen vertellen ons wat wij de leerling nog moeten leren.
Vooraf aan de leerstof kijken we eerst wat de leerling nog niet beheerst.
Vooraf passen we de leerstof aan door de juiste accenten te leggen.
Aan het einde van een leer "blok" kijken we of de stof wordt beheerst.
We nemen de tijd om niet beheerste leerstof te herhalen.
Naast de methode toetsen gebruiken we ook halfjaarlijkse toetsen.
Deze laten zien of de leerstof ook na langere tijd is onthouden.
Tijdens de onderwijsleergesprekken laten we de voortgang in grafieken zien.

Het leren bestaat constant uit een analyse van de resultaten en het maken van aangepaste leerstof.
Computerprogramma's worden steeds beter en beter.
Zij kunnen goede analyses maken en zelf de leerstof daarop aanpassen.
De leerkracht blijft essentieel, beheerst het leersproces en legt de leerstof uit.

Na de halfjaarlijkse toetsen is er overleg met de Intern Begeleider en worden er nieuwe plannen gemaakt.
Als er individuele plannen zijn worden die ook met ouders besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school verwacht dat iedere leerling zich gedraagt binnen de normen en waarden van de samenleving.
Voor de meeste kinderen is dat geen probleem, die doen dit automatisch vanuit hun opvoeding.
Een beperkt aantal kinderen blijft hangen in machogedrag. Zij vinden het lastig om aangesproken te worden.
Vanuit de visie van Kaldenbach krijgen ook deze leerlingen grip op hun gedrag.
Iedere collega spreekt kinderen op hun gedrag aan, wij zijn daar gezamenlijk verantwoordelijk voor.
Enerzijds geven wij duidelijk onze grenzen aan, anderzijds bewegen wij daar wat het kan met de leerling mee.
Wij zijn tevreden met de resultaten die wij op deze manier bereiken.
In onze communicatie naar ouders proberen wij al in een vroeg stadium te voorkomen dat het gedrag van leerlingen escaleert.
Wij gaan met ouders in gesprek en zoeken samen naar een oplossing om het gedrag te verbeteren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samenwerken
 • Zelfverantwoordelijk
 • Rust door focus op jezelf

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school.
Het laatste bezoek van de inspectie in december 2018 was positief.
In de bijlage vindt u het verslag.

Daarnaast hanteren wij ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg.

Bijvoorbeeld:

 • Eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders, leerlingen en medewerkers.
 • Twee maal per jaar analyseren wij de toetsresultaten van onze leerlingen, die we dan landelijk vergelijken (Cito).
 • Voor en na iedere methodeblok analyseren we de resultaten van de kinderen en passen daar ons onderwijs op aan. 
 • We voeren met enige regelmaat observaties in de klas uit.
  Soms zelfs in de vorm van audits die door collega’s van andere INOS-scholen worden afgenomen.
 • Wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (INOS).
 • Wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers kunnen meedenken in de ontwikkeling van de school.

Alle scholen van INOS hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg.
We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.

Terug naar boven