Kindcentrum De Wisselaar

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda

Schoolfoto van Kindcentrum De Wisselaar

Het team

Toelichting van de school

De namen van alle collega's vindt u op onze website en in onze jaarkalender.
Daar vindt u ook onze teamfoto.

INOS kent een platte organisatie: Bestuur – Directeur – Medewerker. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen, ligt daardoor dicht bij de leerkracht en de directe collega’s in het team.

Wij stimuleren de professionele ontwikkeling van leerkrachten onder andere door bij elkaar in de klas te kijken, door scholing/opleiding en door deel te nemen aan INOS-brede leergemeenschappen waar specialisten van verschillende scholen met elkaar werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Onze school heeft teamcoördinatoren bewust niet opgenomen in de organisatie, hierdoor hebben we meer handen om leerlingen te begeleiden als ze dat nodig hebben. Tevens zijn we blij met de vrijwilligers die ieder op hun manier een aantal dagdelen aanwezig zijn ter ondersteuning van het gehele onderwijsproces.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS. 

Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie.
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid, vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen. 

Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet. De open constructie van het gebouw maakt het eenvoudiger om leerlingen in hun groep zelfstandig en onder toezicht van de aanwezige collega's laten werken.  

In coronatijd hebben leerlingen geleerd om thuis te werken. Als er geen invaller is, kiezen wij er soms voor om de laptops op school op te halen en de opdrachten van de leerkracht als huiswerk thuis uit te voeren. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op onze school is een aparte groep 1 en een aparte groep 2.
Wij denken dat we hierdoor de kinderen beter op hun niveau kunnen aanspreken.
Kleuters leren spelenderwijs al heel veel.
Tellen, benoemen van getallen tot 20, even en oneven getallen, vergelijken en bewerken van getallen, rijmen, benoemen van letters van het alfabet, het samenvatten van een verhaal.
Belangrijk, maar het spel moet wel een grote plaats in blijven nemen in het kleuteronderwijs.
Want juist door spel is veel te leren!
Door spel krijgen kinderen inzicht in sociale verbanden.
Ze leren gevoelens uiten en herkennen (sociaal-emotionele ontwikkeling), ze leren vormen en kleuren herkennen en ervaren, maar ook tellen, meten, verwoorden van dingen (cognitieve ontwikkeling), klimmen, springen, vallen en weer opstaan (de motorische ontwikkeling).
Het spel stimuleert al deze ontwikkelingsgebieden.
Om de betrokkenheid van de kleuters te vergroten werken we jaarlijks aan een zestal thema's uit de belevingswereld van de kinderen. De methode Kleuterplein wordt als leidraad gebruikt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben specifieke deskundigheid in huis op het gebied van gedragsproblematiek.
Wij zijn tevreden over onze begeleiding van leerlingen en ouders met taalachterstand:
de goede samenwerking met de voorschool maakt dat we onze leerlingen al van jongs af aan extra taalaanbod kunnen geven.
Daarnaast is één collega actief in het geven van lessen Nederlandse taal aan ouders. 
Extern maken wij gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. 

Onze school heeft een schakelklas (subsidie gemeente)  voor kinderen in de groep 4.
In de schakelklas wordt taalonderwijs versterkt en gecombineerd met expressievakken.
Wekelijks wordt er een huiswerkklas georganiseerd (na school) door 2 leerkrachten voor de bovenbouwgroepen. 
Naast de aanwezig leerkrachten in de groepen is er iemand die leerlingen kan helpen op het leerplein. Ook zijn er uren waarbij een collega leerlingen helpt bij een specifiek probleem bij taal en rekenen.

Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen in het werken met doelenplanners.
Dat doen we nu al bij lezen, de komende jaren ook voor rekenen en begrijpend lezen.
We proberen door middel van coaching leerlingen zelf hun problemen te laten oplossen.
Dat voorkomt dat een leerling bij een nieuw probleem opnieuw om hulp vraagt, terwijl hij/zij zelf de mogelijkheden heeft om het vraagstuk op te lossen. Het zelfvertrouwen van de leerling zal hierdoor groeien. Ze worden zich bovendien meer bewust van hun talenten.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanuit een groei mindset proberen we leerlingen oplossingsgericht te laten werken. Zelf oplossingen bedenken vergroot de zelfverzekerdheid en heeft een positieve invloed op hun zelfverzekerdheid. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven