Kbs St. Joseph

St. Josephstraat 5 - 7 4811 CL Breda

 • De laatste dag voor de zomervakantie zingen we met elkaar "Mijn school, dat is de Josephschool...." en zwaaien we alle kinderen weer uit!
 • Verwondering........
 • Veelkleurig logo, elke letter en kleur staat voor één van onze waarden of ontwikkelingen
 • Leren door spel is een belangrijk aspect van ons onderwijs
 • Kbs St. Joseph, al ruim 100 jaar een begrip in de wijk!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op basis van alle gegevens, die over een leerling in het LeerlingVolgSysteem zijn verzameld, met name in de laatste 3 schooljaren, wordt een zorgvuldig advies gegeven. 

In het schooljaar 2019-2020 is de eindtoets niet afgenomen, i.v.m. de Coronacrisis. In schooljaar 2020-2021 heeft de school voor het eerst gekozen voor de (adaptieve) eindtoets van AMN, in schooljaar 2022- 2023 voor de derde keer. Hierdoor zijn de resultaten goed met elkaar te vergelijken. In schooljaar 2023-2024 nemen alle scholen de Doorstroomtoets af; ook dit keer kiezen wij voor die van AMN.

Onze school legt geen bijzondere (na)druk op de eindtoets. Wij zetten de brede ontwikkeling van een kind centraal en willen een ‘goed gevulde rugzak’, met kennis en vaardigheden, meegeven. Door enkele gerichte ontwikkelingen, zoals een traject ter versterking van de instructielessen en individuele begeleiding op de leerdoelen, hebben we dat streven kracht bijgezet. Met een prachtig resultaat: het accent op de brede ontwikkeling van kinderen blijkt heel goed samen te kunnen gaan met een mooi resultaat op de eindtoets.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Jaarlijks stelt de school aan de hand van de tussenresultaten van januari en juni een schoolevaluatie op. Dit geldt voor de vakken taalverzorging (spelling), begrijpend en technisch lezen, woordenschat en rekenen. Uit deze evaluaties komen per leerjaar handelingsgerichte activiteiten voort. Dit schooljaar ligt in alle groepen het accent op het vak rekenen. Doelgericht werken vanuit een effectieve instructie staat hierbij aan de basis.

De gemaakte afspraken worden per vakgebied systematisch geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport, na afname van de CITO's. Vervolgens gaan leerkrachten en ouders hierover met elkaar in gesprek. Het gaat hierbij niet alleen om de getoetste resultaten; ook werkhouding, taakaanpak en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling zijn onderwerp van de rapportage en het gesprek. Het digitale portfolio (MijnRapportfolio) helpt leerlingen kritisch zowel het leerproces als hun resultaten te bekijken.

Voor de leerlingen van groep 1/2 vinden ieder half jaar gesprekken plaats met de leerkracht, aan de hand van de gegevens van het observatie-instrument Kijk! Zo worden de leerlingen gevolgd op diverse ontwikkelingslijnen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school hanteert het beleid dat aan het eind van groep 6 kritisch gekeken wordt naar de groepssamenstelling van die groepen. Bij de (eventueel) nieuwe samenstelling wordt gekeken naar de sociale cohesie en een gelijkwaardige verdeling van ondersteuningsvragen per klas. Bij de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met ons schoolbeleid, dat de leerkrachten van groep 7 en 8 in principe hun groep twee jaar volgen, ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs (VO).  

Leerlingen ontvangen eind groep 6 al een voorlopig uitstroomprofiel, per vakgebied. De leerkracht, de leerling en de ouders weten zo precies welke vakgebieden extra aandacht behoeven. Ouders en leerlingen kunnen alvast gaan kennismaken op de verschillende scholen die de leerling mogelijk kan gaan kiezen. VO-scholen organiseren hiervoor open dagen. Naast de resultaten van de afgelopen jaren wordt ook gekeken naar de executieve functies (belangrijke vaardigheden): werkhouding, taakaanpak, concentratie en planning/organisatie. Deze factoren zijn mede bepalend voor het uiteindelijke advies.

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets. In de loop van het schooljaar maken de leerlingen uit groep 8 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

- Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets. Kbs St. Joseph kiest hiervoor de AMN-toets.

- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies, en maken tussen 29 januari en 9 februari de doorstroomtoets.

- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen hiervan de uitslag.

- Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.

- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van de school het definitieve schooladvies.

- Op 26 en 27 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.      

Wanneer een leerling op een school voor VO is geplaatst, worden de resultaten van de doorstroomtoets met de ontvangende school gedeeld. Het traject naar een gedegen en passend schooladvies is voor de groepen 6 t/m 8 beschreven in de 'Procedure overstap PO-VO'. Enkele aspecten met een grote voorspellende waarde worden in die jaren gevolgd in een zgn. plaatsingsformulier.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een school moet een veilige plek zijn voor kinderen. Een plaats waar je je gezien weet, waar je jezelf mag zijn en jezelf verder mag ontwikkelen. Vanaf groep 1 begeleiden we de kinderen hierbij. Onze school is een Kanjerschool. Dat betekent dat wij de kinderen Kanjertraining geven en hen leren om op elkaar te vertrouwen en betrouwbaar te zijn, door gerichte oefeningen op het niveau van de leerlingen.

Alle leerkrachten voeren in de eerste periode van het schooljaar met alle ouders een kennismakingsgesprek, waarin leerkrachten met ouders (en kind, vanaf groep 5) de doelen bepalen waaraan het kind gaat werken. Dat zijn vaak ook sociale vaardigheden of het trainen van bepaalde leerspieren. Leerlingen worden op die manier mede-eigenaar van hun eigen leerproces. Het opstellen van een eigen Portfolio (via MijnRapportfolio) maakt hier deel van uit.

Leren is een sociaal proces, waarbij de leerling steeds meer het eigen leerproces zelf gaat reguleren. Leerlingen zijn samen (coöperatief en/of digitaal) bezig met het verwerven en verwerken van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden. Vooral bij de projecten van VierKeerWijzer en in de Kweekvijver (Plusklas) krijgt dit proces krachtig vorm. Building Learning Power maakt het eigen leerproces inzichtelijk voor de leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Kanjerschool
 • Eigenaarschap in Leren
 • Building Learning Power

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school. Ons laatste inspectiebezoek dateert van 31 januari 2017. In de bijlage is het volledige inspectierapport toegevoegd.

Daarnaast hanteren wij ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg.

Bijvoorbeeld:

 • Eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders en medewerkers. Jaarlijks doen wij dit bij de leerlingen van groep 6 t/m 8 (o.a. sociale veiligheid). 
 • Twee maal per jaar analyseren wij de toetsresultaten van onze leerlingen zodat we de leervorderingen kunnen volgen.
 • We voeren met enige regelmaat observaties in de klas uit, waarvan enkele in de vorm van audits die door collega’s van andere INOS-scholen en/of eigen auditoren worden afgenomen. Zo stond de laatste interne audit in het teken van executieve functies binnen thematisch werken.
 • Wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (INOS).
 • Wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers meedenken in de ontwikkeling van de school.

Alle scholen van INOS hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg. We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.

Terug naar boven