Kbs St. Joseph

St. Josephstraat 5 - 7 4811 CL Breda

 • De laatste dag voor de zomervakantie zingen we met elkaar "Mijn school, dat is de Josephschool...." en zwaaien we alle kinderen weer uit!
 • Verwondering........
 • Veelkleurig logo, elke letter en kleur staat voor één van onze waarden of ontwikkelingen
 • Leren door spel is een belangrijk aspect van ons onderwijs
 • Kbs St. Joseph, al ruim 100 jaar een begrip in de wijk!

Het team

Toelichting van de school

Kbs St. Joseph beschikt over een enthousiast en professioneel team, met een mooie mix van mannelijke en vrouwelijke leerkrachten. Ook qua leeftijdsopbouw is er sprake van een goede verdeling: van twintigers tot zestigers, alle leeftijden zijn vertegenwoordigd.

De school beschikt daarnaast over meerdere onderwijsassistenten, een conciërge en administratief medewerker. Een vakdocent bewegingsonderwijs verzorgt de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8.

Een taalspecialist begeleidt wekelijks groepjes of individuele leerlingen, om bij hen goed gebruik van de Nederlandse taal te stimuleren.

De muziek- en cultuurspecialisten vervullen een meer coachende en inspirerende rol. De school beschikt verder over specialisten meer- en hoogbegaafdheid en gedragspecialisten.

Wij stimuleren de professionele ontwikkeling van leerkrachten door bij elkaar in de klas te kijken, door bijscholing te volgen en door deel te nemen aan INOS-brede leergemeenschappen waar specialisten van verschillende scholen met elkaar werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde vervanger beschikbaar is.

Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS. Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie.
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid, vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.   

Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan doet de school een beroep op Leswerk, een regionale organisatie die het inzetten van invallers coördineert. Daarnaast maken we gebruik van de diensten van Qrabbl, een organisatie die creatief  gespecialiseerde leerkrachten (muziek, tekenen, techniek etc.) beschikbaar stelt. Mocht dit ook niet lukken, dan hanteert de school een protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en over de andere groepen verdeeld. In het uiterste geval ziet de school zich genoodzaakt een groep thuis te laten blijven. In de afgelopen twee schooljaren is dit gelukkig tot een enkele keer beperkt gebleven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kbs St. Joseph is onderdeel van een organisatorische eenheid, bestaande uit de scholen Kbs St. Joseph, Kbs Weilust en Kbs De Zandberg. Elk van deze scholen wordt aangestuurd door een eigen directeur.

Kbs St. Joseph is opgedeeld in 3 bouwen: onderbouw (groepen 1-2-3), middenbouw (groepen 4-5-6) en bovenbouw (groepen 7-8). Daarnaast vindt er veel overleg plaats in clusters (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8). De school beschikt over leerkrachten met specialisaties, zoals gedrag, ICT, rekenen, taal/lezen, meer-en hoogbegaafdheid, muziek en cultuur en er is een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Op de schoolapp staan alle teamleden en hun taken vermeld (Kbs St. Joseph, via Basisschool Apps).

Als keurmerk opleidingsschool van de Pabo (Avans Hogeschool) leidt de school studenten op tot basisbekwame leerkrachten. Jaarlijks zijn er meerdere studenten die samen met de leerkracht(en) de groepen begeleiden. In het schooljaar 2023-2024 start de school met drie LIO-studenten (afstudeerfase), in elke bouw één. Ook bieden we ruimte aan studenten van de opleiding tot onderwijsassistent.

Binnen het kwaliteitssysteem van INOS voldoen wij op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid aan de hoogste kwaliteitseisen, wat ons het label 'specialist' heeft opgeleverd.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze kleutergroepen zijn heterogeen, wat inhoudt dat jonge kleuters instromen in een groep waar ook oudste kleuters zitten. Door een geïntegreerd aanbod van spel, beweging, kringen en vrije keuze ontwikkelen leerlingen zich op een breed vlak.

De visie op ons onderwijs aan het jonge kind rust op 5 pijlers:

1. Spel (spelen als uitgangspunt, door spelen leren kinderen);

2. Rijke leeromgeving (thema’s, wisselende materialen, gangen/hoeken, onderzoeken);

3. Structuur (dagritmekaarten, regels, vaste momenten in de kring);

4. Creatief (in denken en doen, drama, muziek, beeldende vorming);

5. Observeren (tijdens spel en werken, oudergesprekken, observatie-instrument KIJK!).

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande uren zijn een indicatie van de onderwijstijd. Uren kunnen per groep verschillen, als blijkt dat er binnen een groep meer of juist minder tijd nodig is voor een bepaald vakgebied. Daarnaast is in veel groepen sprake van integratie van vakken, bijvoorbeeld bij zelfstandig werken/draaischijf. Onder die noemer vindt verwerking plaats van diverse vakgebieden, zoals rekenen, taal/spelling, (begrijpend) lezen en wereldoriënterende vakken.

Aan het eind van de basisschooltijd heeft iedere leerling minimaal 7520 uur onderwijstijd gehad. In het schooljaar 2023-2024 is dat voor de groepen 1 t/m 4 906 uur, voor de groepen 5 t/m 8 972 uur.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kbs St. Joseph biedt onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 (13) jaar. De leerlingen komen uit de omliggende wijken: wijk Driehoefijzers, Spoorzone, Liniekwartier, Brabantpark, Centrum etc.

We streven ernaar om alle leerlingen uit de wijk thuisnabij onderwijs te geven. Dat is niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend. Daarom worden wij ondersteund door het Regionaal Samenwerkings Verband. Met de expertise van collega's van scholen voor speciaal (basis)onderwijs bepalen we voor de betreffende leerlingen een leerroute die recht doet aan het kind. Dit gaat in nauw overleg met de ouders van de leerlingen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Kbs St. Joseph streeft ernaar om zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs te geven. Wij zetten daarvoor het volgende in:

 • vervolgscholing van de twee rekenspecialisten en de specialist Meer- en Hoogbegaafdheid
 • het onderhouden van goede contacten met de specialisten uit het Samenwerkingsverband en collega-scholen, en het delen van expertise
 • expertise van de gedragsspecialist van INOS
 • uitbreiding ondersteunende schil, door met drie LIO-stagiaires te starten

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De leerlingen die aangemeld worden op Kbs St. Joseph komen van verschillende kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De school heeft goede contacten met deze organisaties en werkt conform het protocol van de Gemeente Breda betreffende de warme overdracht peuters-basisschool.

Kbs St. Joseph werkt nauw samen met De Kastanjetuin, peuterspeelzaal van Kober, gehuisvest aan ons schoolplein. De peuters die deze peuterspeelzaal bezoeken hebben het geluk dat de overgang naar de basisschool later een vanzelfsprekende is. Ze hebben immers al heel wat voetstappen in en om de school liggen!

Terug naar boven