Kbs Weilust

Draaiboom 12 4817 WR Breda

  • De school gezien vanaf de Draaiboom.
  • De school gezien vanaf de Heerbaan.
  • Schoolfoto van Kbs Weilust
  • Fruit eten
  • Eten bij de eigen leerkracht en pauze-activiteiten onder toezicht van overblijfmedewerkers.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs Weilust, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

‘Zin in school’.

Dit mission statement is bewust zo gekozen, omdat het twee belangrijke componenten van primair onderwijs verenigt, die naar de mening van het team van Weilust het belangrijkst zijn voor het leren op school. 

Enerzijds vinden wij het belangrijk dat iedereen graag naar school komt; dat een ieder er zin in heeft en het leuk vindt om er te zijn. Dat is een belangrijk gegeven om tot leren te kunnen komen.  

Anderzijds moet het onderwijs ook iets toevoegen; het onderwijs moet ‘zin‘ hebben, het moet zinnig zijn om op school te zijn. Wij vinden het van belang iets te betekenen voor en bij te dragen aan de brede ontwikkeling van kinderen.

Brede ontwikkeling

Bij een brede ontwikkeling streven we naar een goede balans in cognitieve, sociaal- emotionele, creatieve, culturele en sportieve ontwikkeling. De kinderen ontwikkelen zich daardoor zo breed mogelijk en zullen actieve en betrokken burgers in onze maatschappij kunnen worden.

Zorg voor alle kinderen

Alle kinderen hebben zorg nodig. Alle vormen van onderzoek en begeleiding zijn gericht op een brede ontplooiing, het stimuleren van de ontwikkeling en het positief beïnvloeden van betrokkenheid en welbevinden van de leerling. Wij als team zijn verantwoordelijk voor alle kinderen. Wij volgen de brede ontwikkeling van onze leerlingen door alle jaren van de basisschool heen. Deze gegevens stellen ons in staat om ons onderwijs te sturen en in te richten op de benodigde verschillende onderwijsbehoeften. Daarbij ‘meten’ wij of de school een toegevoegde waarde heeft.

Als u meer wilt weten over onze school, dan nodig ik u uit verder te klikken in dit venster. Daarnaast nodig ik u uit om onze website te bezoeken www.weilust.nl

Zou u graag als (nieuwe) ouders van nieuwe leerlingen eens sfeer willen proeven op Weilust, dan kunt u altijd contact opnemen om een afspraak te maken voor een rondleiding. Daarnaast heeft de school twee maal per jaar een algemene informatieavond voor (nieuwe) ouders die een goede school voor hun kind(eren) zoeken. Tenslotte heeft u met uw driejarige peuter ook de gelegenheid om een korte VIP-ochtend (verry important peuter) bij te wonen waarop u met uw kind de sfeer kunt komen proeven en informatie kunt krijgen. Ook daar kunt uw uw belangstelling vooraf voor aangeven. De data vindt u op de website van de school.

We hopen u te ontmoeten.

Team Weilust

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zorg voor alle kinderen
  • Cultuur; Zang, dans, expressie
  • Breed aanbod
  • Veilige omgeving en klimaat
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kbs Weilust is een school waar het leerlingenaantal de laatste jaren steeds iets daalt. Wijk Heusdenhout vergrijst momenteel iets. Het leerlingenaantal zal zich vanaf 2020-2021 weer gaan herstellen.

De populatie van Kbs Weilust is een mooie afspiegeling van de maatschappij.

Op de teldatum 1 oktober 2019 telde de school 442 leerlingen.

Twee keer per jaar organiseren wij een informatie-avond voor (nieuwe) ouders van (nieuwe) leerlingen. De data hiervoor kunt u vinden op onze website. www.weilust.nl. Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een rondleiding op een moment dat ook voor u uitkomt. Tenslotte kunt u ook met uw driejarige peuter de verry important peuterochtend bezoeken, om kennis te maken, informatie te krijgen en sfeer te proeven.

Hoe kunt u aanmelden, wanneer uw kind nog niet naar school gaat?
Aanmelden kunt u via kbsweilust_info@inos.nl of bellen met 076-5876528. U wordt gevraagd om een aanmeldingsformulier in te vullen en deze af te geven bij onze administratie. Ongeveer 4 weken voor de vierde verjaardag van uw kind neemt de leerkracht contact met u op om in overleg 4 wenmomenten af te spreken. Op of meteen na de vierde verjaardag start uw kind op school. Vier weken voor de zomervakantie plaatsen wij geen kinderen meer. Uw kind start dan in het nieuwe schooljaar. 

Mochten er specifieke onderwijsbehoeften blijken uit het aanmeldformulier of uit de overdracht van de voorschoolse voorziening, of de vorige school met onze school dan zal de intern begeleider met u contact opnemen. Blijkt dat wij niet de school zijn die kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind zullen wij samen met u een andere passende onderwijsvoorziening gaan zoeken.Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
455
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang voor- en na school wordt geregeld door Kober.

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de school. Voor meer informatie zie: https://www.kober.nl/locaties/weidetuin.

De tussenschoolse opvang regelt de school zelf, m.m.v. de pedagogisch medewerkers van Kober en vrijwillige overblijfmedewerkers.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school voldoet aan de nieuwe inspectienormen m.b.t. sociale (en fysieke)  veiligheid. Er is een perstrotocol, een interne veiligheidscoördinator en we monitoren elk jaar de gevoelens van veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers. We doen dat momenteel middels de mogelijkheden die 'Vensters PO' ons daartoe bieden.

De inspecteur beoordeelde de sociale veiligheid van Kbs Weilust bij haar laatste bezoek met 'goed'.

Terug naar boven