Kbs Weilust

Draaiboom 12 4817 WR Breda

  • De school gezien vanaf de Draaiboom.
  • De school gezien vanaf de Heerbaan.
  • Schoolfoto van Kbs Weilust
  • Fruit eten
  • Eten bij de eigen leerkracht en pauze-activiteiten onder toezicht van overblijfmedewerkers.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs Weilust, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

‘Samen zijn wij Weilust.

Op Weilust zijn wij er voor elkaar, omdat we elkaar nodig hebben: kinderen, ouders en personeel. We zien elkaar, zorgen voor elkaar, werken samen en hebben het leuk. Wij willen een hele goede school zijn waar het aanleren van kennis en vaardigheden essentieel is. Daarom gaan we bij alles wat we doen voor kwaliteit, zodat onze leerlingen optimaal kunnen ontwikkelen. We stellen hoge doelen voor de kernvakken taal, rekenen en lezen, en gebruiken actuele en bewezen effectieve leermethoden. Onze leerlingen zijn gelukkig in hun eigen vaardigheden en talenten. Op Weilust weten we dat een kind het beste tot zijn recht komt als hij uniek mag zijn. Daarom is er alle ruimte om talenten te ontwikkelen en te groeien in eigenheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. We ontdekken wat hen uniek en daarom zo bijzonder maakt.   Op onze school voelen leerlingen, ouders, verzorgers en personeel zich veilig in een schoolomgeving waarin we elkaar zien, naar elkaar luisteren en elkaar vertrouwen. Er is geborgenheid en saamhorigheid. Want: samen zijn wij uniek.

Brede ontwikkeling

Bij een brede ontwikkeling streven we naar een goede balans in cognitieve, sociaal- emotionele, creatieve, culturele en sportieve ontwikkeling. De kinderen ontwikkelen zich daardoor zo breed mogelijk en zullen actieve en betrokken burgers in onze maatschappij kunnen worden.

Zorg voor alle kinderen

Alle kinderen hebben zorg nodig. Alle vormen van onderzoek en begeleiding zijn gericht op een brede ontplooiing, het stimuleren van de ontwikkeling en het positief beïnvloeden van betrokkenheid en welbevinden van de leerling. Wij als team zijn verantwoordelijk voor alle kinderen. Wij volgen de brede ontwikkeling van onze leerlingen door alle jaren van de basisschool heen. Deze gegevens stellen ons in staat om ons onderwijs te sturen en in te richten op de benodigde verschillende onderwijsbehoeften. Daarbij ‘meten’ wij of de school een toegevoegde waarde heeft.

Als u meer wilt weten over onze school, dan nodig ik u uit verder te klikken in dit venster. Daarnaast nodig ik u uit om onze website te bezoeken www.weilust.nl

Zou u graag als (nieuwe) ouders van nieuwe leerlingen eens sfeer willen proeven op Weilust, dan kunt u altijd contact opnemen om een afspraak te maken voor een rondleiding. Daarnaast heeft de school twee maal per jaar een algemene informatieavond voor (nieuwe) ouders die een goede school voor hun kind(eren) zoeken. Tenslotte heeft u met uw driejarige peuter ook de gelegenheid om een korte VIP-ochtend (verry important peuter) bij te wonen waarop u met uw kind de sfeer kunt komen proeven en informatie kunt krijgen. Ook daar kunt uw uw belangstelling vooraf voor aangeven. De data vindt u op de website van de school.

We hopen u te ontmoeten.

Team Weilust

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Kwaliteit
  • Uniek
  • Veilig en vertrouwd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kbs Weilust is een school waar het leerlingenaantal de laatste jaren steeds iets daalt. Wijk Heusdenhout vergrijst momenteel iets, echter blijven de leerlingaantallen redelijk stabiel. 

De populatie van Kbs Weilust is een mooie afspiegeling van de maatschappij.

Op de teldatum 1 februari 2024  telde de school 439  leerlingen. We zien dat het leerlingen aantal stabiel blifjt. 

Twee keer per jaar organiseren wij een informatie-avond voor (nieuwe) ouders van (nieuwe) leerlingen. De data hiervoor kunt u vinden op onze website. www.weilust.nl. Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een rondleiding op een moment dat ook voor u uitkomt. 

Hoe kunt u aanmelden, wanneer uw kind nog niet naar school gaat?
Aanmelden kunt u via kbsweilust_info@inos.nl of bellen met 076-5876528. U wordt gevraagd om een aanmeldingsformulier in te vullen en deze af te geven bij onze administratie. Ongeveer 4 weken voor de vierde verjaardag van uw kind neemt de leerkracht contact met u op om in overleg 4 wenmomenten af te spreken. Op of meteen na de vierde verjaardag start uw kind op school.

Mochten er specifieke onderwijsbehoeften blijken uit het aanmeldformulier of uit de overdracht van de voorschoolse voorziening, of de vorige school met onze school dan zal de intern begeleider met u contact opnemen. Blijkt dat wij niet de school zijn die kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind zullen wij samen met u een andere passende onderwijsvoorziening gaan zoeken.Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
423
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang voor- en na school wordt geregeld door Kober.

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de school. Voor meer informatie zie: https://www.kober.nl/locaties/weidetuin.

De tussenschoolse opvang regelt de school zelf, m.m.v. de pedagogisch medewerkers van Kober en vrijwillige overblijfmedewerkers.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode INOS

Helaas is het soms realiteit dat kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Scholen zijn sinds 2013 wettelijk verplicht om een Meldcode te hanteren. Zo kunnen zij  sneller en beter ingrijpen bij vermoedens van kindermishandeling. Dat hoort tot de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van INOS.Ik ben, omdat wij zijn! Wij geloven dat wij allemaal samen zorg dragen voor onze leerlingen: ouders/verzorgers en school. Wij zijn alert  op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Onze medewerkers reageren assertief op deze signalen. De meldcode is bedoeld ter ondersteuning. Zo weet iedereen wat vastgelegd wordt en welke stappen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en welke ondersteuning daarbij voor handen is.De Meldcode maakt onderdeel uit van het schoolveiligheidsplan van KBS Weilust 

De school voldoet aan de nieuwe inspectienormen m.b.t. sociale (en fysieke)  veiligheid. Er is een pestprotocol, een interne sociaal veiligheidscoördinator en we monitoren elk jaar de gevoelens van veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers. We doen dat momenteel middels de mogelijkheden die 'Vensters PO' ons daartoe bieden.

De inspecteur beoordeelde de sociale veiligheid van Kbs Weilust bij haar laatste bezoek met 'goed'.

Terug naar boven