Kbs John F. Kennedy

Molstraat 34 4826 KA Breda

Schoolfoto van Kbs John F. Kennedy

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is er in verband met de Coronacrisis geen eindtoets afgenomen. 

Vanaf het schooljaar 2020-2021 is er weer wel een eindtoets afgenomen.

We zijn trots op de door onze leerlingen behaalde resultaten, welke ruim voldoen aan de voor onze school geldende signaleringswaarden. 

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 worden er twee maal per jaar diverse toetsen afgenomen die gestandaardiseerd zijn. Dit zijn de toetsen van het LeerlingVolgSysteem (LVS) van Leerling in Beeld. De uitslagen worden vastgelegd en geanalyseerd in een verslag genaamd "Leren van Data".

De gegevens uit Leren van Data komen binnen de school terug op verschillende niveaus, zodat we de beschikbare gegevens benutten voor het verbeteren van ons onderwijs en daarmee de leerlingresultaten:

 • groepsniveau: op groepsniveau vinden drie keer per jaar groepsbesprekingen plaats met de groepsleerkracht en Intern Begeleider waarbij de ontwikkeling centraal staat. Vanuit deze gegevens worden de resultaten geanalyseerd en wordt er nagedacht over hoe men deze resultaten kan verbeteren. Na de groepsbesprekingen met de leerkrachten hebben de Intern Begeleiders overleg met de directie. De resultaten worden besproken tijdens dit overleg. Er wordt gekeken naar trends en groei. Daarnaast worden er opvallendheden vanuit de groepsbesprekingen besproken en worden concrete afspraken gemaakt.
 • teamniveau: de gegevens van de midden toetsen worden besproken op teamniveau. Naar aanleiding hiervan worden conclusies getrokken. Deze kunnen leiden tot eventuele verbetertrajecten en ontwikkelpunten.
 • op onze school zijn er onderwijsinhoudelijke commissies. Bovengenoemde ontwikkelpunten worden meegenomen door deze onderwijsinhoudelijke commissies voor het komende schooljaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voortgezet onderwijs groep 7 en 8

Aan het begin van groep 7 en 8 geven we een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs (VO). Hierin vertellen we wat het voorgezet onderwijs is, hoe wij een advies geven en hoe wij samen met u, uw kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden in deze overstap. Een onderdeel van deze begeleiding zijn de voorlopige adviezen en het definitieve advies. De leerlingen uit groep 7 krijgen in januari een brief met een indicatie voor het voortgezet onderwijs. Kort hierna volgen de open dagen van de middelbare scholen. Zo weet u alvast welke scholen mogelijk passend zijn voor uw kind en kunt u gericht scholen bezoeken. Aan het eind van groep 7 krijgt uw kind een brief met het voorlopig advies. Hierop staat een uitstroombestemming die gebaseerd is op de behaalde resultaten en werkhouding tot dan toe. Dit voorlopige advies wordt opgesteld met de leerkrachten van de groepen 7 en 8 en de Intern begeleider.

De leerlingen uit groep 8 krijgen in januari het tweede voorlopige advies. Dit wordt mondeling toegelicht tijdens het adviesgesprek. U krijgt het voorlopige advies na afloop mee per brief. Ook dit advies wordt opgesteld met de leerkrachten van de groepen 7 en 8 en de Intern begeleider met daarbij de directeur. Begin februari maken alle leerlingen in groep 8 de doorstroomtoets. De doorstroomtoets geldt als laatste check bij het schooladvies en biedt een aanvullend perspectief: die laat zien waar uw kind na al die jaren staat. Hierna ontvangt u een definitief advies per brief. Dit is het laatste advies voor de aanmelding op het voortgezet onderwijs. Het definitieve advies wordt opgesteld met de leerkrachten van de groepen 8, de Intern Begeleider en de directie.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat wij willen is dat iedereen zich thuis weet en voelt op onze school. We zijn een katholieke basisschool en alle kinderen zijn van harte welkom. Op onze school staat de ontmoeting tussen de verschillende mensen centraal. De John F. Kennedy staat open voor kinderen (en hun ouders) met verschillende achtergronden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom en thuis voelt op onze school, en dat er begrip en respect is voor elkaar. Dit vormt de basis om samen en van elkaar te kunnen leren.

Uit het leerlingtevredenheidsonderzoek, dat we jaarlijks afnemen, blijkt dat de leerlingen tevreden zijn over de sfeer en de lessen op onze school. Zij waardeerden in het schooljaar 2023-2024 de school met een gemiddelde score van 8,1. Hier zijn wij enorm trots op!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Kansrijk
 • Persoonlijk
 • Samen Sterk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school. Daarnaast hanteren wij ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg.

Dit bestaat onder andere uit de volgende elementen:

 • elk jaar voeren wij een tevredenheidsonderzoek uit onder leerlingen;
 • eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders en medewerkers;
 • twee maal per jaar analyseren wij de toetsresultaten van onze leerlingen zodat we de leervorderingen kunnen volgen;
 • we voeren met enige regelmaat observaties in de klas uit; 
 • wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (INOS);
 • wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers kunnen meedenken in de ontwikkeling van de school.

Alle scholen van INOS hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg. We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.

Terug naar boven