Kbs John F. Kennedy

Molstraat 34 4826 KA Breda

 • Schoolfoto van Kbs John F. Kennedy
 • Schoolfoto van Kbs John F. Kennedy
 • Schoolfoto van Kbs John F. Kennedy
 • Schoolfoto van Kbs John F. Kennedy

Het team

Toelichting van de school

INOS kent een platte organisatie: Bestuur – Directeur – Medewerker. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen, ligt daardoor dicht bij de leerkracht en de directe collega’s in het team.

Wij stimuleren de professionele ontwikkeling van leerkrachten onder andere door bij elkaar in de klas te kijken, door scholing/opleiding en door deel te nemen aan INOS-brede leergemeenschappen waar specialisten van verschillende scholen met elkaar werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

De Pabo verzorgt de opleiding tot groepsleerkracht. Kbs John F. Kennedy stelt stageplekken ter beschikking aan studenten die deze opleiding volgen. De contacten in het kader hiervan verlopen via de schoolopleider van de school. Daarnaast staat de school ook open voor stagiaires vanuit de opleiding tot onderwijsassistent.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS.

Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie.

Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid, vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen. 

Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en over de andere groepen wordt verdeeld. Wanneer het niet mogelijk is om een andere leerkracht in de groep te zetten of de groep op te splitsen, en dit vooraf bekend is, mailt de school naar de ouders dat de groep de volgende dag geen les kan krijgen en dus niet naar school kan komen. Wanneer dit 's ochtends bekend is, mailt de school de ouders dat de groep 's middags geen les kan krijgen en niet naar school kan komen. Alleen wanneer dit niet mogelijk is, kan een kind naar school toe komen en zorgt de school voor opvang.  

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van ons onderwijs

Uitgangspunt bij ons onderwijs is het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten en dezelfde leerstof volgen. Om tegemoet te komen aan de sterke verschillen die er nu eenmaal zijn tussen de kinderen, wordt er naar gestreefd om situaties te creëren waarin de kinderen op hun eigen niveau en tempo kunnen werken. Onze methodes bieden verschillende mogelijkheden om gedifferentieerd te werken. In sommige gevallen wordt er voor bepaalde kinderen een aparte leerweg uitgestippeld. Dit gebeurt dan in overleg met de leerkracht, de ouders en de Intern Begeleider (IB-er). 

Rapportage                                                                                                                                                  

De leerkrachten houden de ontwikkelingen en de vorderingen van de leerlingen bij. Om de ouders te informeren over die ontwikkelingen krijgen de kinderen een rapport. De rapportmap gaat een heel schoolleven mee. Ieder jaar komt er een rapport bij. Hoe we gesprekken n.a.v. het rapport vormgeven, kunt u lezen onder 'Ouders en school'. Voor iedere leerling geldt dat, wanneer daar aanleiding toe is, u tussentijds uitgenodigd wordt voor een gesprek. Mocht u zelf behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u een afspraak met de leerkracht maken. Gaan leerlingen van school dan wordt er een onderwijskundig rapport opgesteld. Dit rapport wordt gestuurd naar de school waar de leerling naar toe gaat. Dit kan een andere basisschool zijn, een school voor speciaal onderwijs of een school voor voortgezet onderwijs. Het rapport wordt altijd door de ouder ondertekend voor gezien.

Mocht de rapportmap kwijt raken dan kunt u tegen betaling (€5,00) een nieuwe verkrijgen bij onze administratie.

Huiswerk

Voor het huiswerk wordt o.a. gebruik gemaakt van huiswerkboekjes, en vanaf groep 6 van huiswerkmappen. Mochten deze kwijt raken dan kunnen er bij de administratie van onze school nieuwe aangeschaft worden. Prijzen variëren van €6,35 tot €7,70 per boekje.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op Kbs John F. Kennedy werken we met homogene groepen 1 en 2. De leerlingen in groep 2 krijgen minimaal 940 uur onderwijs per schooljaar. In de groepen 1 hebben de leerlingen minder lesuren dan in de groepen 2, aangezien zij op woensdagochtend vrij zijn. Over de totale 8 jaar op Kbs John F. Kennedy krijgen de leerlingen minimaal 7520 uur les. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichte onderwijstijd.

In de groepen 1 en 2 willen we aansluiten bij de kleuter, zijn belevingswereld en onderwijsbehoeften. We beginnen altijd vanuit een veilig pedagogisch klimaat. waarbij de kinderen zichzelf mogen zijn en respect hebben voor elkaar. We zetten de kleuter centraal en kijken waar we uitdaging en ondersteuning kunnen bieden. We werken vanuit de KIJK! doelen. De thema's waar we mee werken, sluiten aan bij de belevingswereld van de kleuters. De leerkrachten bepalen het merendeel van de thema's, maar de invulling wordt ook mede door de kleuters bepaald. De leerkracht heeft zowel een sturende als een begeleidende rol, waarbij het uitgangspunt is om de leerling te motiveren en te stimuleren om verder te groeien. Om aan te sluiten bij de belevingswereld en onderwijsbehoeften van de kleuter, richten wij ons onderwijs op de volgende punten:

 • er is aandacht voor spel. Het spel is bij kleuters de belangrijkste vorm van leren en het prikkelt de motivatie. Hierdoor leert de kleuter met plezier en ontwikkelt zich op eigen niveau en tempo. We hanteren hierbij het principe van 'de zone van naaste ontwikkeling', waarbij we bepalen waar het kind qua ontwikkeling zit en wat hij of zij nodig heeft om tot de volgende fase van zijn of haar ontwikkeling te komen;
 • kleuters zijn van nature nieuwsgierig van aard en willen nieuwe dingen ontdekken. Hier spelen wij op in door ze een rijke leeromgeving te bieden waarin zij de ruimte en de materialen krijgen om ontdekkend en spelend te leren;
 • omdat we de omgeving belangrijk vinden in de ontwikkeling van kleuters, willen wij zoveel mogelijk de echte wereld laten ervaren. Dit doen we op twee manieren. Als eerste door middel van uitstapjes naar bijvoorbeeld de kinderboerderij, de winkel en de wijk. Daarnaast willen we de echte wereld de school binnen halen. Bijvoorbeeld door een beroepenmarkt op het schoolplein te organiseren of themagerichte materialen in de klas te gebruiken;
 • om op deze manier te werken met kleuters is het van belang dat de leerkracht de ontwikkellijnen van de KIJK! observeert en volgt. Dit zodat je kansen kunt grijpen en creëren in de klas. Het doel van ons onderwijs in groep 1 en 2 is om de kinderen zich te laten ontwikkelen tot zelfstandige, autonome individuen die met zelfvertrouwen de rest van hun schoolloopbaan tegemoet kunnen gaan.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Op Kbs John F. Kennedy krijgen de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 minimaal 940 uur onderwijs per schooljaar. Over de totale 8 jaar op Kbs John F. Kennedy krijgen de leerlingen minimaal 7520 uur les. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichte onderwijstijd.

In de groepen 3 t/m 8 wordt via methodes gewerkt aan de volgende vakgebieden: 

 • Rekenen, Getal en ruimte junior;
 • Taal en Spelling, Taal Actief (groep 4 t/m 8);
 • Lezen, voor technisch lezen werken we met Veilig Leren Lezen (groep 3)  en Estafette (groep 4 t/m 8). Binnen Estafette is ook aandacht voor leesbegrip. Daarnaast werken we aan begrijpend lezen aan de hand van de uitgangspunten van Close Reading. Studievaardigheden bieden we in de groepen 5 t/m 8 aan met behulp van de methode Blits;
 • Schrijven, kinderen leren aan elkaar schrijven met de methode Pennenstreken;
 • Engels, in de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven vanuit de methode Hello World. Deze wordt in de loop van 2023-2024 vervangen door een nieuwe methode;
 • Zaakvakken, voor de zaakvakken werken we met een drietal methodes, namelijk Wereldzaken (aardrijkskunde), Argus Clou Natuur en Techniek en Tijdzaken (geschiedenis). Daarnaast besteden we aandacht aan verkeerseducatie. Onze school is een BVL school. BVL staat voor Brabants Verkeersveiligheidslabel. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen;
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld (mens en samenleving), hiervoor werken we (ook voor onze groepen 1 en 2) met de methode Kriebels in je buik (lespakket voor relationele en seksuele vorming). We besteden hiermee op een leeftijdsadequate manier onder andere aandacht aan verschillen tussen jongens en meisjes, diversiteit, (omgaan met) gevoelens, vriendschap, aangeven wat je al dan niet fijn vindt, en het ontstaan en de geboorte van een baby.

Bewegingsonderwijs   

In de groepen 3 t/m 8 worden de lessen bewegingsonderwijs gegeven in een gymzaal buiten de school. Deze groepen krijgen één uur per week gymles. We werken voor onze gymlessen samen met een sportcoach van Breda Actief. Daarnaast gaan een aantal van onze groepen voor de lessen bewegingsonderwijs naar Curio, Sport & Bewegen. 

In alle groepen wordt de MQ scan afgenomen. MQ staat voor Motorische Quotiënt. Met de MQ scan wordt de motoriek van de kinderen gemeten. Hiermee krijgen we een beeld van het beweegniveau van de kinderen. We kunnen zien hoe de motorische ontwikkeling van de kinderen is en wat ze eventueel nog nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen

Schrijfonderwijs

Ook al wordt er tegenwoordig steeds minder geschreven, het goed leren schrijven is en blijft nog steeds heel erg belangrijk. Daarom schrijven wij in de groepen 4 tot en met 8 met vulpen. In groep 3 starten de kinderen met een potlood. De laatste maanden van groep 3 gaan ze met een rollerpen schrijven. Dit als voorbereiding op groep 4, want dan gaan ze met een vulpen aan de slag. De kinderen krijgen deze vulpen van school. Het is de bedoeling dat deze tot en met groep 8 wordt gebruikt. Als de pen door gewoon gebruik kapot gaat, krijgen de kinderen eenmalig een nieuwe van school. Als de pen door opzet kapot gaat, wordt er door de leerling een nieuwe, door school ingekochte, pen gekocht. De kosten bedragen € 6,00. De leerlingen schrijven altijd met een vulpen van school, tenzij een leerling een schrijfprobleem heeft en een deskundige adviseert een andere pen te gebruiken. De vulpennen worden niet mee naar huis gegeven. Om het schrijfgerei in te bewaren, krijgen de kinderen van groep 3 een schooletui. Het is de bedoeling dat deze, net als bij de vulpen, tot en met groep 8 gebruikt wordt. Wanneer de etui door gewoon gebruik kapot gaat, krijgen de kinderen natuurlijk een nieuwe. Als dit door opzet gebeurt, wordt op school een nieuwe gekocht. De kosten hiervan bedragen €2,50. 

Externe hulpverlening onder schooltijd

In toenemende mate worden scholen geconfronteerd met verzoeken van ouder(s)/ verzorger(s) om extra zorg (remedial teaching) voor hun kinderen te organiseren waarbij zij op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen. De Onderwijsinspectie controleert of externe ondersteuning anders dan medisch geïndiceerd niet onder schooltijd wordt uitgevoerd. Ofwel externe hulp mag in nagenoeg alle gevallen niet onder schooltijd plaats vinden. Indien er sprake is van een medische indicatie, een door de ziektekostenverzekeraars erkende dyslexie-verklaring, of wanneer kan worden aangetoond dat te verlenen hulp een onmisbare schakel in het leer-/ hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt. Ouders vragen in samenspraak met de directeur dan een ontheffing bij de leerplichtambtenaar. 

De Rijke Schooldag voor alle kinderen uit groep 3 tot en met 8  

Ontdekken waar je gelukkig van wordt en uitvinden waar je goed in bent. Wie wil dat nu niet? Daarom doet onze school mee aan de Rijke Schooldag. Alle kinderen uit groep 3 tot en met 8 mogen twee uur per week langer op school blijven om mee te doen aan extra activiteiten. Van bewegen tot muziek en van techniek tot buiten zijn. Het mooie is dat alle activiteiten gratis zijn en gewoon op of rondom school, dus in een vertrouwde en veilige omgeving. Samen met klasgenootjes nieuwe dingen ontdekken, daar gaat het om! Uiteraard onder deskundige begeleiding. Zo helpen we kinderen het beste uit zichzelf te halen. Bredase scholen horen bij de eerste die mochten beginnen met de Rijke Schooldag. In de toekomst komen meer basisscholen in ons land ervoor in aanmerking. Wilt u meer informatie over de Rijke Schooldag op onze school? We houden u op de hoogte. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de leerkracht van uw kind.     

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Taalonderwijs:

Op onze school besteden wij veel tijd aan taalonderwijs. Zo hebben we een taalklas voor de groep 1 leerlingen en een schakelklas voor de groepen 4, 5 en 6. Hierin is extra aandacht voor de woordenschatontwikkeling en de begrijpend leesvaardigheid van leerlingen.

Lezen:

De school heeft een eigen bibliotheek, de Hieperdebieb. 

Dyslexie:

Er is een dyslexieprotocol. Daarnaast zetten we in de groepen 2 t/m 4 het computerprogramma 'Bouw' en in groep 3 connect lezen in om leesachterstanden te voorkomen.

Sociale Vaardigheidstraining:

Voor die kinderen die het nodig hebben is er de mogelijkheid om een speciale Sociale Vaardigheidstraining op school te volgen. We werken hiervoor o.a. met Rots en Water.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen de huidige samenwerking met Breda Actief voortzetten, borgen en door ontwikkelen. Daarnaast willen we meer specialismen de school binnen halen, zoals logopedie en fysiotherapie, en daar een actieve samenwerking mee aangaan. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/ het kinderdagverblijf in de buurt van de school, Peuteropvang John F. Kennedy en Peuteropvang Betje Beer. We gebruiken daarbij thematisch onderwijs. 

We vinden het heel belangrijk dat er een goede overgang is van de voorschoolse opvang naar de basisschool. Een aantal activiteiten wordt in samenwerking gedaan. Er is altijd een warme overdracht als de kinderen van de voorschoolse opvang naar de basisschool gaan. De komende jaren willen we de samenwerking verder intensiveren.

Terug naar boven