Kbs John F. Kennedy

Molstraat 34 4826 KA Breda

 • Schoolfoto van Kbs John F. Kennedy
 • Schoolfoto van Kbs John F. Kennedy
 • Schoolfoto van Kbs John F. Kennedy
 • Schoolfoto van Kbs John F. Kennedy

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Kbs John F. Kennedy! Een school die alle kinderen kansen biedt. Met persoonlijke aandacht werken we aan de ontwikkeling van uw kind. Door het voeren van ontwikkelgesprekken met ouder en kind komen we tot leerdoelen. Naast onderwijs zijn er veel leuke naschoolse activiteiten. Samen zorgen we voor een mooie en leerzame tijd! Meer informatie over onze school vindt u hier of op de website van onze school, www.johnfkennedy.nl.

Onze school is één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda. Samen geven we binnen de gemeente Breda vorm en inhoud aan het motto 'Ik ben, omdat wij zijn!' en werken wij aan het ontdekken van de talenten van onze leerlingen. Wij begeleiden ze in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen. Wij willen blijven leren omdat de wereld blijft veranderen. Dat willen we ook bereiken bij onze leerlingen. Als katholieke organisatie met een maatschappelijke opdracht beseffen we hoe belangrijk het is om woorden betekenis te geven. We hebben ons motto nader uitgewerkt met de volgende kernwaarden die voor INOS van bijzondere betekenis zijn: Verbindend, Verantwoordelijk en Authentiek. Wilt u meer weten of contact opnemen? Kijk dan op: www.inos.nl.

   Missie en visie

   Kenmerken van de school

   • SamenSterk
   • Persoonlijk
   • Kansrijk
   • Resultaatbewust

   Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

   Toelichting van de school

   Aanmelden van uw kind op onze school

   Wanneer u belangstelling heeft om uw kind aan te melden op Kbs John F. Kennedy kunt u contact opnemen met school. U kunt dan een afspraak maken voor een rondleiding. U kunt dan de school bekijken, en u krijgt informatie over de  school. Uiteraard kunnen er vragen gesteld worden. Als u uw kind aan wilt melden, kunt u zelf of samen met de administratief medewerkster het inschrijfformulier invullen.

   Startende kleuters worden ingedeeld door de intern begeleider (IB'er) van de onderbouw in overleg met de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Ongeveer 4 tot 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. In dit gesprek krijgt u te horen in welke groep uw kind komt en krijgt u alle benodigde informatie mee. Ook krijgt u een uitnodiging mee voor de wenmomenten (3 dagdelen) van uw kind. De eerste echte schooldag van uw kind zal de eerste schooldag na zijn of haar vierde verjaardag zijn. Voordat uw kind bij ons op school start, komt de groepsleerkracht op huisbezoek. Een huisbezoek duurt ongeveer 30 minuten. De leerkracht bespreekt met u hoe het thuis met uw kind gaat en hoe de ontwikkeling tot nu toe verlopen is. Ook bespreekt de leerkracht de informatie die u vanuit school ontvangen heeft met u.

   In principe worden de laatste 4 weken van het schooljaar geen nieuwe kinderen meer opgeroepen. Deze kinderen starten dan in het nieuwe schooljaar. 

   Als kinderen van een andere school komen, nemen we altijd contact op met die school. We willen graag weten hoe het kind daar gewerkt heeft en of het kind extra zorg nodig heeft. Wij kunnen dan bepalen of we die zorg kunnen bieden. Als we die zorg niet kunnen bieden, kunnen we het kind niet aannemen. Daarnaast speelt de groepsgrootte een rol bij het aannamebeleid. De directeur deelt, in overleg met de IB-er, de kinderen in. Kinderen die al een broer of zus op de John F. Kennedy hebben, worden per definitie toegelaten, mits er toereikende zorg geboden kan worden indien dat nodig is.

   Weergave aantal leerlingen

   Leerlingen
   273
   Landelijk gemiddelde
   214

   Bron

   Verdeling naar leerjaar en leeftijd

   Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

   Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

   Bron

   Schooltijden en opvang

   Toelichting van de school

   Om er voor te zorgen dat we op tijd kunnen beginnen, gaat de deur zowel aan het begin van de ochtend als aan het begin van de middag 10 minuten voor de lessen beginnen open. De kinderen hebben dan 10 minuten om naar binnen te lopen. De juf of meneer is dan al in de groep aanwezig. Vijf minuten voor aanvang gaat de schoolbel, dan moeten alle kinderen naar binnen. We willen de lessen écht om 08.30 uur laten starten. We verwachten daarom van alle kinderen dat ze dan in de klas aanwezig zijn. Wanneer kinderen later de klas binnen komen, stoort dit de lesinstructie van de leerkracht aan de andere kinderen. Daarnaast missen ze zelf een deel van de instructie. We registreren, zoals wij verplicht zijn, het te laat komen. We volgen hierbij de volgende stappen:

   • na elke 3 keer te laat komen, krijgt een kind een briefje mee naar huis. Wij vragen ouders dit te ondertekenen;
   • wanneer een kind binnen 2 weken weer 3 keer te laat komt dan neemt de leerkracht contact op met de ouder(s);
   • als een kind weer 3 keer te laat komt, volgt een gesprek met de ouder(s) en de intern begeleider;
   • als een kind weer 3 keer te laat komt, volgt een gesprek met de ouder(s) en de directeur.

   Wanneer er na bovenstaande stappen geen verbetering optreedt, dan neemt de directeur contact op met de leerplichtambtenaar om vervolgstappen af te stemmen. 

   10 minuten voor de school begint en 10 minuten na schooltijd is er toezicht op het schoolplein. 

   Eten en drinken in de ochtendpauze

   Elke schooldag is er in de ochtend in alle groepen een pauzemoment. Voor dit moment kunnen de kinderen een klein gezond tussendoortje meenemen. Om ervoor te zorgen dat de kinderen de lessen op school beter kunnen volgen, is het namelijk allereerst belangrijk dat de zij ’s ochtends goed ontbijten. Na een goed ontbijt is een klein gezond tussendoortje voldoende voor in de ochtendpauze. U kunt uw kind daarvoor fruit of groente en drinken (melk, water of sap) meegeven. Snoep, koek en priklimonade mogen niet. De kinderen kunnen het drinken meenemen in een hersluitbare beker of flesje. Pakjes mogen, om de hoeveelheid afval te beperken, niet meegenomen worden.

   Traktaties

   Wanneer een kind jarig is, is er natuurlijk ook tijd om te trakteren. Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 20 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is feest! Maar bij ons op school vragen we ouders wel om de traktaties klein te houden, en niet drinken én snoep én koek of chips mee te geven. Dit vinden wij te veel van het goede, het gaat immers om een aardigheidje. Daarbij juichen wij het uitdelen van gezonde traktaties toe.

   De luizenbrigade

   Wij werken volgens het RIVM luizenprotocol. Mocht er in de groep van uw kind hoofdluis geconstateerd zijn, dan ontvangen alle kinderen uit deze groep een brief. Hierin staat de juiste informatie over de behandeling en preventie van hoofdluis en neten. U zult altijd persoonlijk door de leerkracht aangesproken worden over de hoofdluis bij uw kind. Daarnaast zullen er hercontroles plaatsvinden totdat de groep weer luizenvrij is.

   Schoolkamp groep 8

   In de maand oktober van het schooljaar 2023-2024 gaan de groepen 8 op kamp. Een van de hoogtepunten van het schooljaar. We trekken er met de kinderen op uit en zijn dan drie dagen en twee nachten op ons kampadres. Sport en spel, verlies en winst, vreugde en verdriet, omgang met elkaar en overnachten buitenshuis zijn belangrijke leerdoelen. Het schoolkamp is een onderdeel van de schooldagen en valt onder schooltijd. We hechten er veel waarde aan dat iedereen meegaat. We gaan ervan uit dat iedereen aanwezig is op dit hoogtepunt van het jaar!

   Veelgestelde vragen

   Weergave Schooltijden en opvang

   Handige informatie

   Waar wonen de leerlingen van deze school?

   Bron

   Sociale veiligheid op deze school

   Toelichting van de school

   Medisch handelen

   Een school mag geen medische handelingen verrichten, omdat leerkrachten niet medisch geschoold zijn en geen BIG registratie hebben. Ook mag de school geen kinderaspirientje geven zonder overleg met de ouders. Dit betekent dat als uw kind specifieke medicijnen voorgeschreven krijgt, u in overleg moet gaan met de school over wat wel en niet kan. Hiervoor is eenprotocol opgesteld voor alle INOS scholen. In veel gevallen geldt dat de schoolwel kan attenderen op gebruik van het medicijn maar het niet mag toedienen. https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2013/12/Handreiking-medisch-handelen-door-basisscholen-def.pdf

   Bedrijfshulpverlening (BHV)

   De school beschikt over een goede EHBO-doos en daar waar de situatie het vraagt zijn we in staat om eerste hulp te verlenen of die assistentie te geven die valt onder “levensreddende handelingen”. Daarvoor heeft het BHV-team ook een jaarlijkse bijscholing. Bij twijfel zullen wij altijd met uw kind naar de poli gaan van het ziekenhuis. Daarom is het ook belangrijk dat het SOS-formulier altijd goed en volledig ingevuld op school aanwezig is. Normaal zal de school uw kind “zelf” vervoeren naar het ziekenhuis, maar als het naar het oordeel van desbetreffend leerkracht noodzakelijk is, zal er een ambulance worden opgeroepen. Natuurlijk doen we dat in uitzonderlijke situaties.

   Externe vertrouwenspersoon INOS

   Voor alle scholen binnen INOS is een extern vertrouwenspersoon beschikbaar voor ouders vanuit de organisatie www.vertrouwenswerk.nl Deze externe vertrouwenspersoon kan door ouders ingeschakeld worden wanneer er op school bijvoorbeeld sprake is van ernstige klachten, een vorm van machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en/of pesten wat niet door de coördinator sociale veiligheid of de interne vertrouwenspersonen kan worden opgepakt en/of opgelost.

   Leerlingen en/of ouders kunnen doorverwezen worden naar deze externe vertrouwenspersoon, maar u kan ook rechtsreeks zelf contact opnemen. De externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden.

   De externe vertrouwenspersoon voor INOS is:

   Mevr. Jacqueline Klerkx

   Tel: 06 22 34 81 29

   ???????jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl

   Terug naar boven