Nutsbasisschool de Hoogakker

Wandelakker 60 -62 4824 SG Breda

Schoolfoto van Nutsbasisschool de Hoogakker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school


2021: een score van 537,8 vinden wij een prima score. Dit gelet op het gegeven dat onze leerlingen in groep 8 in een jaar ca. 4 maanden minder fysiek onderwijs hebben genoten. Scholen met leerlingen met vergelijkbare achtergrondkenmerken scoren gemiddeld 534,5: De Hoogakker heeft dus een prima prestatie neergezet! Een compliment voor de leerlingen en voor het team: ons Gewoon Goed Onderwijs werpt haar vruchten af. Jammer dat Cito niet de creatieve en sociale ontwikkeling van leerlingen meet, want ook op die gebieden scoren onze leerlingen prima! Voor een meer specifieke analyse, inclusies de referentieniveau's : zie bijlage. 

2020: vanwege de schoolsluiting ivm Corona is er in 2020 geen cito-eindtoets afgenomen.

2019  : Een score van 538,4 is, gelet op de kenmerken van de groep 8 leerlingen die vorig jaar bij ons op school zaten, een prima score. Voor scholen met eenzelfde soort populatie als De Hoogakker ligt de ondergrens op 533,9. Daar scoren we ruim boven en daarmee kan gesteld worden dat we tot de groep hoog scorende scholen behoren. Dat is voor ons geen streven an sich, maar wel een gevolg van gewoon goed onderwijs!   

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We nemen de tussenresultaten op de verschillende methode-onafhankelijke toetsen erg serieus. We hebben per leerjaar en per vakgebied doelstellingen geformuleerd. 

De leerkrachten bespreken de uitkomsten en de analyses van de niet methodegebonden (Cito-)toetsen met de intern begeleider en de locatieleider op basis van de schooldoelstellingen.

De intern begeleider ondersteunt de groepsleerkracht in het passend maken van het onderwijsaanbod,. Daarin komen aanpassing in leertijd, leerstof, instructie of verwerking aan de orde voor individuele leerlingen, kleine groepjes of de hele klas.

De locatieleider en intern begeleider bevragen de leerkrachten op de mate waarin men er in geslaagd is een vooraf als doel gestelde opbrengst te realiseren. In dit laatste gesprek worden ook de doelen voor de volgende periode vastgesteld.

Op schoolniveau worden de opbrengsten voorts besproken tussen intern begeleider en het managementteam en met het hele schoolteam.

Op grond van deze uitkomsten kan bv op een bepaalde plaats extra ondersteuning ingezet worden of wordt besloten aanpassingen in methodieken door te voeren. 

Over de opbrengsten van 2015-2016 zijn we gematigd tevreden : een Cito-eindtoets met een gemiddelde score van 538 was prima. De Citotoetsen zijn over het algemeen goed gemaakt alleen de resultaten van de groepen 5 en 6 voor rekenen en wiskunde en de begrijpend leestoetsen van groep 6 vielen gemiddeld gezien tegen. Er zijn maatregelen getroffen om de reslutaten van deze groepen te verbeteren.  

Indien u meer informative wenst kunt u het document 'opbrengsten' downloaden : http://www.nbsdehoogakker.nl/uploads/tx_userdownload/Opbrengsten_Hoogakker_15-16.pdf

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven