Nutsbasisschool de Hoogakker

Wandelakker 60 -62 4824 SG Breda

Schoolfoto van Nutsbasisschool de Hoogakker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school


2021: een score van 537,8 vinden wij een prima score. Dit gelet op het gegeven dat onze leerlingen in groep 8 in een jaar ca. 4 maanden minder fysiek onderwijs hebben genoten. Scholen met leerlingen met vergelijkbare achtergrondkenmerken scoren gemiddeld 534,5: De Hoogakker heeft dus een prima prestatie neergezet! Een compliment voor de leerlingen en voor het team: ons Gewoon Goed Onderwijs werpt haar vruchten af. Jammer dat Cito niet de creatieve en sociale ontwikkeling van leerlingen meet, want ook op die gebieden scoren onze leerlingen prima! Voor een meer specifieke analyse, inclusies de referentieniveau's : zie bijlage. 

2020: vanwege de schoolsluiting ivm Corona is er in 2020 geen cito-eindtoets afgenomen.

2019  : Een score van 538,4 is, gelet op de kenmerken van de groep 8 leerlingen die vorig jaar bij ons op school zaten, een prima score. Voor scholen met eenzelfde soort populatie als De Hoogakker ligt de ondergrens op 533,9. Daar scoren we ruim boven en daarmee kan gesteld worden dat we tot de groep hoog scorende scholen behoren. Dat is voor ons geen streven an sich, maar wel een gevolg van gewoon goed onderwijs!   

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We nemen de tussenresultaten op de verschillende methode-onafhankelijke toetsen erg serieus. We hebben per leerjaar en per vakgebied doelstellingen geformuleerd. 

De leerkrachten bespreken de uitkomsten en de analyses van de niet methodegebonden (Cito-)toetsen met de intern begeleider en de locatieleider op basis van de schooldoelstellingen.

De intern begeleider ondersteunt de groepsleerkracht in het passend maken van het onderwijsaanbod,. Daarin komen aanpassing in leertijd, leerstof, instructie of verwerking aan de orde voor individuele leerlingen, kleine groepjes of de hele klas.

De locatieleider en intern begeleider bevragen de leerkrachten op de mate waarin men er in geslaagd is een vooraf als doel gestelde opbrengst te realiseren. In dit laatste gesprek worden ook de doelen voor de volgende periode vastgesteld.

Op schoolniveau worden de opbrengsten voorts besproken tussen intern begeleider en het managementteam en met het hele schoolteam.

Op grond van deze uitkomsten kan bv op een bepaalde plaats extra ondersteuning ingezet worden of wordt besloten aanpassingen in methodieken door te voeren. 

Over de opbrengsten van 2015-2016 zijn we gematigd tevreden : een Cito-eindtoets met een gemiddelde score van 538 was prima. De Citotoetsen zijn over het algemeen goed gemaakt alleen de resultaten van de groepen 5 en 6 voor rekenen en wiskunde en de begrijpend leestoetsen van groep 6 vielen gemiddeld gezien tegen. Er zijn maatregelen getroffen om de reslutaten van deze groepen te verbeteren.  

Indien u meer informative wenst kunt u het document 'opbrengsten' downloaden : http://www.nbsdehoogakker.nl/uploads/tx_userdownload/Opbrengsten_Hoogakker_15-16.pdf

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven